Podsbírka hospodářství a techniky

HOSPODÁŘSTVÍ A TECHNIKA

Podsbírka Hospodářství a technika dokumentuje historii lidské společnosti v oblasti výroby ve všech jejích ekonomicko-organizačních formách od individuálních až po průmyslové, s touto oblastí souvisejících zájmových sdružení a spolků. Zahrnuje také sbírkové předměty dokumentující historii a vývoj dopravy, telekomunikací a poštovnictví, dále předměty spjaté s historií fotografického průmyslu a kinematografie ve smyslu užívané techniky, materiálů, pomůcek i konečné produkty a také sbírkové předměty kampanologického charakteru.

Vývoj podsbírky

Kořeny podsbírky Hospodářství a technika sahají bezprostředně do 70.–80. let 20. století, kdy vznikly z tzv. starých fondů, tzv. varií, fondu Řemesla nebo převodem z jiných částí muzejní sbírky (např. z uměleckého průmyslu) tematické fondy Výroba-technika, Doprava-spoje, Obchod-služby, Foto-kino, Ekonomika a Zemědělství. Některé z těchto fondů byly vytvořeny v rámci programu tzv. dokumentace současnosti, s cílem zaměřit se na dokumentaci hospodářské činnosti v obecnějším smyslu (spíše hospodářsko-politickém), což ovšem do budoucna částečně negativně ovlivnilo jejich někdy nejasný vzájemný vztah, resp. jejich další rozvoj. Zároveň však tyto fondy hospodářsko-průmyslové povahy vycházely již z tradice někdejšího Průmyslového muzea pro severovýchodní část Království českého v Hradci Králové, jehož sbírky byly budovány od přelomu 19. a 20. století. Fondy reagovaly jak na průmyslové zakotvení východočeského regionu, tak odrážely i osobní odbornou profilaci jednotlivých kurátorů.

Chronologické vymezení

Základ podsbírky Hospodářství a technika představují předměty z 19. a 20. století, s dílčími přesahy do období starších (17.–18. století, výjimečně 15. století).

Geografické vymezení

Sběrným regionem pro podsbírku Hospodářství a technika je oblast stávajícího Královéhradeckého kraje, s ohledem na historický vývoj s přesahy do sousedních okresů (Ústí nad Orlicí, Semily, Pardubice). Nadregionální charakter, který vychází ze struktury dopravních tras, má dokumentace železniční dopravy.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Hospodářství a technika má především dokumentační význam, přesto se však předměty z této podsbírky těší výstavnímu zájmu a jsou předmětem zápůjček. Lze konstatovat, že k nejvýznamnějším částem podsbírky náleží soubory fotografického charakteru, přesahující svým významem regionální rámec, včetně předmětů dokumentujících historické fotografické techniky 19. století. Stále více roste význam fotografických vyobrazení regionu Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové. Nenahraditelnou dokumentační hodnotu má kolekce skleněných negativů. Dále je třeba uvést kampanologickou kolekci, která náleží k největším svého druhu v Čechách. Zajímavý je také soubor dobové zemědělské osvětové literatury z konce 19. a počátku 20. století a rovněž obrazová dokumentace zemědělských staveb a nářadí z celostátně řízeného výzkumu kolem roku 1954.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírka Hospodářství a technika je tvořena šesti fondy, které jsou dále členěny na jednotlivé sbírkové řady podle charakteru předmětů a materiálu:

fond Doprava-spoje: DO/01 (písemnosti, velký formát), DO/02 (písemnosti, malý formát), DO/03 (textil), DO/04 (trojrozměrné předměty), DO/05 (drobná plastika), DO/07 (pozitivy);

fond Ekonomika: EK/01 (písemnosti, velký formát), EK/02 (písemnosti, malý formát), EK/05 (drobná plastika), EK/07 (pozitivy);

fond Foto-kino: FK/01 (písemnosti, velký formát), FK/02 (písemnosti, malý formát), FK/04 (trojrozměrné předměty), FK/05 (drobná plastika), FK/07 (pozitivy), FK/08 (diapozitivy), FK/09 (negativy), FK/10 (filmy);

fond Obchod-služby: OB/01 (písemnosti, velký formát), OB/02 (písemnosti, malý formát), OB/03 (textil), OB/04 (trojrozměrné předměty), OB/05 (drobná plastika), OB/07 (pozitivy); fond Výroba-technika: VT/01 (písemnosti, velký formát), VT/02 (písemnosti, malý formát), VT/04 (trojrozměrné předměty), VT/05 (drobná plastika), VT/07 (pozitivy);

fond Zemědělství: ZE/01 (písemnosti, velký formát), ZE/02 (písemnosti, malý formát), ZE/03 (textil), ZE/04 (trojrozměrné předměty), ZE/05 (drobná plastika), ZE/07 (pozitivy).

Předměty I. kategorie

Mezi nejstarší cenné předměty v podsbírce patří soubor kamenných závaží ze 17. století a pozdně barokní pohřební máry z 2. poloviny 18. století. K vzácným jednotlivinám náleží ukázky historických fotografických technik 19. století (daguerrotypie, panotypie, ferotypie, autochromy apod.) a typová dokumentace výroby českých fotografických přístrojů, především výrobní řady přístrojů značky Flexaret. Nenahraditelnou hodnotu má kolekce historických skleněných negativů, zajímavý je také soubor dobových fotografií dokumentující Hospodářskou, průmyslovou a národopisnou výstavu z roku 1894 v Hradci Králové. K významným sbírkovým předmětům patří také stolní nádobí z královéhradeckého hotelu Grand. Bezesporu nejvzácnější část podsbírky pak představuje unikátní soubor dokumentující kampanologii v regionu východních Čech, jenž patří k největším svého druhu v Čechách a dokumentuje již zaniklé památky, takže jeho role je nezastupitelná.

Kurátorem sbírkových fondů doprava, ekonomika, obchod-služby, výroba-technika, zemědělství je Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., e-mail: j.sramek@muzeumhkc.z

Kurátorem sbírkového fondu foto-kino je Mgr. Jan Jakl, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.