Archeologie východních Čech

 / ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA

 

avc 18 obalka img

ČASOPIS ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

přijímá původní práce s regionální archeologickou tematikou v rozsahu bývalého Východočeského kraje, tj. Královéhradeckého a Pardubického kraje, okresu Semily a Havlíčkův Brod, případně též práce s mimoregionální tematikou vztahující se ke sbírkám východočeských muzeí. Po dohodě s redakcí lze zařadit i příspěvky z příbuzných oborů a z geograficky přilehlých území.

Do zpravodajské části jsou přijímány výroční přehledové články o činnosti jednotlivých východočeských institucí, referáty o odborných konferencích, výstavách a přednáškách, bibliografie lokálních periodik, soupisy akcí, zprávy o terénních akcích, stručné materiálové příspěvky, personálie a recenze regionální literatury se vztahem k archeologii. Preferovány jsou aktuální příspěvky, které se vztahují nejlépe k předchozímu kalendářnímu roku.

Do odborné části jsou zařazovány původní studie kulturně-historického či geografického charakteru se vztahem k archeologii, práce s metodickou tematikou a obsáhlejší materiálové práce, vyjma čistě soupisových nebo katalogových příspěvků.

Časopis Archeologie východních Čech navazuje na Zpravodaj muzea v Hradci Králové, který vycházel souvisle od roku 1974 do roku 2007. Zpočátku polytematické a od roku 1981 čistě archeologické periodikum se stalo předobrazem dalších archeologických regionálních časopisů v českých zemích. V roce 2010 vyšlo po tříleté odmlce 34. číslo tohoto periodika. Časopis si získal své pevné místo v odborných kruzích. Stal se z něj základní informační zdroj o aktuálním dění na poli archeologie v prostoru dnes již bývalého Východočeského kraje.

Odmlka v letech 2008 až 2010 i změny v systému hodnocení vědy, zastaralá struktura informační věty, interní neprodejný charakter a v neposlední řadě i název nevystihující tématickou náplň periodika vedly k rozhodnutí o vizuální i obsahové proměně. V roce 2012 se tak čtenářům dostaly do ruky první dva svazky časopisu „Archeologie východních Čech“.

 

/ THE JOURNAL ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA

accepts original research articles aimed at regional archaeology in geographical extents of former province of East Bohemia (province of Hradec Králové, province of Pardubice, district of Semily, dristrict of Havlíčkův Brod). The journal also provides possibility of publishing articles with connection to collections of East Bohemian museums but oriented out of the region and after agreement with editorial board is also possible to include contributions from related fields of study and geographically adjacent regions.

Newsletter section of the journal accepts annual summarizing articles focused on activities of East Bohemian archaeological institutions, reports on specialized conferences, exhibitions, lectures, bibliography of local journals, reports of excavations, brief papers regarding findings of archaeological situations, reviews of local journals with relation to archaeology. Preferred are current contributions which are related to previous calendar year and later.

Specialized section of the journal contains original research papers from field of archaeology from cultural-historical and geographical perspective, contributions focused on general methodology of archaeological work and extensive papers regarding archaeological excavations. Contributions which are solely in form of catalogue are not accepted to this section.

avc 2011 img 02 

VYDANÁ ČÍSLA / PUBLISHED

Archeologie východních Čech 1 (2011): AVC 1

Archeologie východních Čech 2 (2011): AVC 2

Archeologie východních Čech 3 (2012): AVC 3

Archeologie východních Čech 4 (2012): AVC 4

Archeologie východních Čech 5 (2013): AVC 5

Archeologie východních Čech 6 (2013): AVC 6

Archeologie východních Čech - supplementum 1,
sborník k poctě Jiřího Kalfersta (2014): AVC supplementum

Archeologie východních Čech 7 (2014): AVC 7

Archeologie východních Čech 8 (2014): AVC 8

Archeologie východních Čech 9 (2015): AVC 9

Archeologie východních Čech 10 (2015): AVC 10

Archeologie východních Čech 11 (2016): AVC 11

Archeologie východních Čech 12 (2016): AVC 12

Archeologie východních Čech 13 (2017): AVC 13

Archeologie východních Čech 14 (2017): AVC 14

Archeologie východních Čech - supplementum 2,
Zdechovice – středověké pohřebiště (2018): AVC supplementum 2

Archeologie východních Čech 15 (2018): AVC 15

Archeologie východních Čech 16 (2018): AVC 16

Archeologie východních Čech - supplementum 3, 
Starší doba kamenná ve východních Čechách (2019): AVC supplementum 3

Archeologie východních Čech 17 (2019): AVC 17

Archeologie východních Čech 18 (2019): AVC 18

Archeologie východních Čech 19 (2020): AVC 19

Archeologie východních Čech 20 (2020): AVC 20

Archeologie východních Čech 21 (2021): AVC 21

Archeologie východních Čech 22 (2021): AVC 22

 

 

 

POSTUP RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Příspěvky zaslané redakci jsou na návrh redakční rady rozděleny na recenzovatelné studie a obsáhlejší materiálové práce s dostatečným podílem analytické složky, na drobné materiálové příspěvky a zprávy a na příspěvky nepublikovatelné z kvalitativních důvodů nebo nesouladu s tématickým zaměřením časopisu. Příspěvky způsobilé k recenzování jsou poslány dvěma recenzentům, z nichž nejméně jeden není členem redakční rady a ani jeden z nich nemá pracovněprávní vztah ke stejné organizaci jako autor recenzované práce. Recenzenti vyhotoví recenzi pomocí formuláře zaslaného redakcí, případně volným textem, který však musí obsahovat závěrečné hodnocení "publikovat v recenzované části/publikovat v nerecenzované část/nepublikovat" a závazné požadavky pro způsobilost k publikaci. Standardní doba na vyhotovení recenzního posudku je 30 dní. Autoři příspěvků mají následně 30 dnů pro zapracování připomínek recenzentů. Redakce provede formální kontrolu zapracování závazných připomínek a na jejím základě sestaví seznam příspěvků přijatých k publikaci.

 

/ PEER REVIEW PROCEDURE

Received contributions are divided by the editorial board according to their eligibility to be reviewed. Contributions which are eligible to be reviewed are then send to two peers. At least one reviewer may not be a member of the editorial board. Neither one of reviewers have employment contract to same organization as author of reviewed paper. Peers create review based on form which is dispatched by editorial office. Review can be done also in form of unrestricted text but this form must contain final evaluation „qualified to be published in peer reviewed section/qualified to be published in non-reviewed section/not qualified for publication“ and obligatory requirements for publishing eligibility. Standard period for review creation is 30 days. Author of contribution have then another 30 days for its modification according to objections of peers. Editorial board perform formal examination of modified contributions to ensure that all the obligatory requirements are included. On the basis of examination be compiled list of contributions accepted to publication.

 

POKYNY PRO AUTORY / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH
/ ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové

Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal

Časopis je zahrnut v databázi ERIH+ / The magazine is included in European Reference Index for the Humanities ERIH+
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Radek Bláha, Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Bc. et Mgr. Petra Sehnoutková

Redakční rada / Editorial Board:
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Filozofická fakulta MU v Brně, Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

 

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků

 

Adresa redakce / Address of editorial office:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
Telefon / Phone: +420 495 544 996, +420 495 534 798
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year
Uzávěrky jsou vždy 31. března a 30. září / Closing volumes: 30. September and 31. March

 

Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři.
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation.
Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162–165 a na internetových stránkách časopisu.
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162–165 and on the website of the journal.

© 2021 Muzeum východních Čech v Hradci Králové