Archeologické služby

OBLAST ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

V souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,  je AO MVČ v Hradci Králové oprávněno:

  • poskytovat informace o výskytu, rozsahu a povaze území s archeologickými nálezy (dále jen ÚAN)
  • zpracovávat vyjádření pro potřeby správních řízení (např. územního a stavebního řízení), které je vedeno v území s archeologickými nálezy nacházejícím se mimo prostor městských památkových rezervací, městských a venkovských památkových zón, areálů kulturních památek a jejich ochranných pásem (tato vyjádření zpracovává Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Josefově).
  • zpracovávat podklady pro potřeby územního plánování, kde je nutno zohlednit výskyt archeologických nálezů.
  • zpracovávat územní studie zaměřené na analýzu dopadu terénních a stavebních zásahů v území s archeologickými nálezy.
  • provádět archeologické výzkumy - archeologické oddělení MVČ je na základě povolení Ministerstva kultury oprávněno provádět archeologické výzkumy na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
 

DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍKY (INVESTORY, VLASTNÍKY ČI SPRÁVCE NEMOVITOSTI)

Při realizaci prací, jejichž součástí jsou zásahy pod úroveň stávajícího terénu, je třeba se informovat, zda jde o území s archeologickými nálezy (ÚAN), tedy o prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy registrovány, případně o prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám (např. konfiguraci terénu, geologickým, pedologickým a hydrologickým poměrům na lokalitě) či dosavadnímu historickému vývoji (osídlení bezprostředního okolí sledované lokality, případně historické zmínky o lokalitě) tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat.

 

Nutnost informovat se o povaze stavbou (či jinou činností) zasaženého území vyplývá z ustanovení § 22 zákona č. /1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:

(2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

                       

Informaci o výskytu a rozsahu ÚAN poskytne stavebníkovi (investorovi, vlastníkovi či uživateli nemovitosti) organizace, která je v daném prostoru oprávněna provádět archeologické výzkumy - tedy např. Muzeum východních Čech v Hradci Králové – archeologické oddělení.

 

V případě, že se bude daná akce realizovat v ÚAN, uzavře organizace, která je oprávněná provádět v dotčeném území archeologické výzkumy, s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) formulář pro uzavřené dohody o ZAV ke stažení 

 
  • podle charakteru stavby a jím dotčeného prostoru lze výzkum provést jak před zahájením stavby, tak v jejím průběhu, nicméně toto bude nutno posuzovat zvlášť pro každý jeden konkrétní stavební záměr.
  • způsob provedení záchranného archeologického výzkumu bude - po odborném posouzení charakteru stavby a jím dotčeného prostoru - konkretizován ve výše zmíněné dohodě, přičemž na provedení záchranného archeologického výzkumu je nutné vytvořit dostatečnou časovou - a v případě staveb realizovaných za účelem podnikání -  i finanční rezervu.
 

Z výše uvedeného vyplývá, že:

archeologický výzkum se odvíjí od povahy stavby a na základě fundované projektové přípravy konzultované s archeologickým pracovištěm, lze ovlivnit jak jeho rozsah, tak samotný průběh

dohodu o provedení ZAV je třeba uzavřít v takovém časovém předstihu, aby jím byly další stavební (či jiné) práce limitovány jen v rozsahu nezbytně nutném.

   

Oznámení o archeologickém nálezu mimo archeologický výzkum

Postup při archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je upraven ustanovením § 23 a § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

 

Archeologický nález mimo archeologický výzkum lze učinit:

  • při stavebních (či jiných) pracích, kde archeologický výzkum ještě nezapočal nebo byl opomenut  - v tomto případě je nutné neprodleně se obrátit na muzeum neboArcheologický ústav a požádat zde o provedení výzkumu. S nálezem ani s prostorem, kde se nachází, nesmí být do příjezdu archeologa nijak manipulováno.
  • na povrchu, např. na poli, zahradě, v lese apod. - zde je žádoucí nález odevzdat do krajského muzea, zde Muzeum východních Čech v Hradci Králové, neboť jde o majetek kraje, byť nalezený na soukromém pozemku.