Militaria

MILITARIA

Podsbírka Militaria dokumentuje dějiny vojenství a vývoj zbraní a dalšího vojenského materiálu. Zahrnuje tak především chladné a palné zbraně, vojenské uniformy, různé součásti výzbroje a výstroje, odznaky a distinkce, tematicky laděné plakáty, příležitostné tisky, pohlednice, fotografie a soubor nálezů s početnou skupinou pěchotní a dělostřelecké munice. Těžištěm sbírky jsou vojenské památky z válečného roku 1866. Její součást představuje rovněž materiál dokumentující zbraně lovecké.

Vývoj podsbírky

Počátky stávající podsbírky militarií se datují již do doby vzniku muzea na konci 19. století a jsou spjaty s budováním sbírky památek na prusko-rakouskou válku roku 1866. Již na přelomu 19. a 20. století byly cíleně sbírány a vykupovány předměty tohoto charakteru ze soukromých sbírek. Mezi nejcennější akvizice patřila sbírka účastníka války z roku 1866 Jana Nepomuka Steinského a sbírka Františka Waldeka, prezentovaná na národopisné výstavě v Hradci Králové v roce 1894. V meziválečném období se rozvíjela kolekce, dokumentující československý boj za samostatnost v letech 1914–1918. Tento soubor však byl z ideologických důvodů v roce 1939 zkonfiskován. K dalšímu negativnímu zásahu do sbírek muzea došlo v letech 1955–1957, kdy musela být značná část sbírkových předmětů předána nově zakládanému Vojenskému historickému muzeu v Praze. Sbírka militarií (především se vztahem k roku 1866) tak byla budována znovu během 60.–80. let 20. století. Rozšiřována byla nákupy ze soukromých sbírek, převody z jiných muzeí a z tehdejší krajské správy Sboru národní bezpečnosti. Tematicky tak byla rozšířena o základní typy zbraní z první i druhé světové války, ukázky loveckých zbraní a o práce regionálních puškařů. V 90. letech 20. století byla ze sbírkového fondu vyčleněna faleristická část vojenského charakteru, která byla přičleněna ke stávající podsbírce numismatické. V roce 2017 se dosavadní sbírkový fond stal samostatnou podsbírkou.

Chronologické vymezení

Podsbírka Militaria zachycuje z chronologického pohledu především historický vývoj od 18. století do poloviny 20. století, přičemž její základ představuje vojenství 19. století. Sbírkové předměty z doby středověku či staršího raného novověku (16.–17. století) představují pouze jednotliviny.

Geografické vymezení

Základ podsbírky Militaria reprezentují předměty vojenského charakteru se vztahem k území českého státu, resp. střední Evropy. Součástí jsou však také jednotliviny původem z dalších evropských zemí (Rusko, Francie nebo Velká Británie), Spojených států amerických či z Asie a Afriky.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Militaria má velkou odbornou a kulturně-historickou hodnotu a patří k významným souborům tohoto druhu v České republice. Její nejcennější část představuje bohatá kolekce chladných a palných zbraní, výstrojních součástek a uniforem z doby prusko-rakouské války. Význam toho souboru spočívá nejen v reprezentativní šíři různých typů sbírkových předmětů, ale i v počtu kusů jednoho typu, což umocňuje výpovědní hodnotu souboru. Cenné jsou dále některé jednotliviny, především původem z exotických destinací. Většina těchto předmětů je uchovávána ve sbírkové řadě MI/03. Značnou umělecko-historickou hodnotu má také soubor plakátů z počátku 20. století. Většina ostatního materiálu má především hodnotu prezentační a vzdělávací.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírka je členěna v současné době do čtyř sbírkových řad systematické evidence (2. stupeň evidence), které odráží především materiálové hledisko: MT (tiskoviny, tj. plakáty, brožury a příležitostné tisky, mapy), MI/04 (trojrozměrný materiál včetně textilií), MI/05 (drobná plastika, tj. odznaky, vojenské čepicové odznaky, vojenské distinkce) a MI/07 (fotografie).

Předměty I. kategorie

K významným sbírkovým předmětům náleží některé typy vzácnějších zbraní z prusko-rakouské války a především dochované uniformy a výstrojní součásti z organického materiálu. Obzvláštní význam mají předměty se známou osobní historií, např. rakouská husarská taška z pozůstalosti hraběte Harbuval-Chamaré, který bojoval v roce 1866 u Hradce Králové, a do muzea se dostala jako dar od jeho potomka dr. Walderdorffa. Unikátní jsou některé jednotliviny jako např. chladné zbraně z Orientu a Dálného východu, případně výjimečně zachovalá pozdně středověká kroužková zbroj. Významné jsou také předměty se vztahem k regionu, např. zbraně puškaře Josefa Svobody z Malšovic (polovina 19. stol.) nebo kompletní lovecká souprava vyrobená německou firmou Scharer z Landshutu pro africké expedice ředitele královédvorské ZOO Josefa Vágnera.

Kurátorem podsbírky je Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.