Podsbírka starých tisků a specializovaný fond

STARÉ TISKY A SPECIALIZOVANÝ FOND

Podsbírka Staré tisky dokumentuje dějiny knih, knihtisku a příbuzných oborů od roku 1480 do konce 19. století (v přípravě nového Knihovního zákona je posunuta hranice pro starý tisk) v Čechách i ve střední Evropě. Ve specializovaném fondu jsou publikace, které vznikly nebo jsou autorem svázané s východními Čechami, případně dokumentují události s tímto územím spojené.

Vývoj podsbírky

Počátky podsbírky Staré tisky jsou spjaty se samotným vznikem muzea. Knihy jsou zmíněny už při jeho zakládání v roce 1881 jako jedna ze součástí důvodu pro vlastní založení muzea v Hradci Králové. Knihy a jejich donátoři jsou uvedeni už v první přírůstkové knize muzea. První lístkový katalog vznikl začátkem 20. století. Ve společném katalogu byly bez rozdílu vřazeny i všechny prvotisky i staré tisky.

 Od roku 1976 byl veden konzervační (specializovaný) fond, který byl veden na trojdílných kartách a měl vlastní přírůstkovou knihu. Jeho knihovní jednotky (kj) byly před signaturou značeny K. Fond prvotisků a starých tisků byl zaveden v roce 1986, knihovna v té době byla personálně zajištěna dvěma plnými úvazky. Jeden knihovník se plně věnoval podrobné katalogizaci starých tisků. Dostávají nové signatury, které začínají KST. V roce 1990 tento knihovník odchází, ale nadále zpracovává tisky externě. Po skončení prací (s ohledem na jeho zdravotní stav) se s katalogizací a převodem tisků ze studijního do fondu starých tisků nepokračovalo.

Chronologické vymezení

Podsbírka zahrnuje prvotisky od roku 1470 do roku 1500, staré tisky od roku 1501 do roku 1900 (dle nově připravovaného KZ).

Specializovaný fond knihy po roce 1900 (dříve 1801) do současnosti.

Geografické vymezení

Základ podsbírky starých tisků představují tisky, které se vznikly nejen na našem území, ale jde o cizojazyčné knihy i bohemika prakticky z celé střední Evropy. Převažují tisky německé a latinské. Od 19. století jde už převážně o tisky české, které dokládají i rozmach královéhradeckých tiskařů, případně tiskařů a knihtiskáren z okolních regionů.

Publikace specializovaného fondu, které se vztahují k regionu severovýchodních Čech, oblast Královéhradeckého kraje.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Staré tisky patří mezi velmi významné knihovní fondy v českých muzeích, je badatelsky využívaná. Jsou zde i unikátní tisky, které v jiných paměťových institucích nejsou uloženy.

Soubor specializovaný fond má velký regionální význam literární produkce na daném území.

Vnitřní struktura podsbírky

Strukturu podsbírky tvoří staré tisky a prvotisky, před signaturou mají KST a specializovaný fond, který označujeme K, jsou tu i kartografické dokumenty značené KK, dále bibliofilské tisky značené KB.

Předměty I. kategorie

K významným sbírkovým předmětům v rámci podsbírky je třeba přiřadit především 27 prvotisků, 148 tisků z 16. století, 118 tisků ze 17. století, 1300 kj z 18. století. Podle připravovaného KZ v 19. století máme dalších 7108 kj. Vzhledem k tomu, že většina tisků není zpracovaná podle katalogizačních pravidel, jsou ve většině ještě mezi knihami studijního fondu.

Podsbírka specializovaného fondu má jako celek velký význam pro Hradec Králové i celý region.

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

Digitalizovaná periodika jsou přístupná v databázi Kramerius. Pro celou společenskovědní knihovnu je k dispozici veřejně přístupný on-line katalog.

Kurátorkou podsbírky je Ivana Nývltová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.