Archeologie východních Čech 13 (2017)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 13 (2017)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 13 (2017)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 


Vydává: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis.
Formát: 165x235 mm
Cena: 260 Kč
ISSN 1805-4676

OBSAH / CONTENT:

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

PALEOLITICKÁ ŠTÍPANÁ INDUSTRIE Z LOKALITY ČERNČICE

/ PALAEOLITHIC LITHICS FROM ČERNČICE SITE
Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Ondřej Herčík 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Kateřina Suchopárová 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Předložený článek popisuje soubor mladopaleolitické štípané industrie pocházející z lokality Černčice poblíž Nového Města nad Metují. Skrze povrchovou prospekci zde byla objevena nová větší východočeská lokalita datovaná do gravettienu.
 
Štípaná industrie – gravettien – doklady osídlení – východní Čechy
 
/ Following article describes the assemblage of the Upper Palaeolithic chipped industry coming from Černčice near Nové Město nad Metují. By field walking, the new larger East Bohemian site dated to the Gravettian, have been found here.
/ Lithics – Gravettian – settlement evidence – East Bohemia
 

LISTOVITÝ HROT Z ČERNČIC V KONTEXTU VÝCHODNÍCH ČECH

/ LEAF-POINT FROM ČERNČICE IN THE CONTEXT OF EAST BOHEMIA
Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Marek Pacák 
STRATUM – archeologické služby s.r.o.
Roudnice 181, 503 27
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Předložený článek popisuje dříve neznámý listovitý hrot z lokality Černčice ve východních Čechách. Jedná se o nikdy nepublikovaný starší nález z roku 1986, který byl znovu objeven při revizi archeologické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Článek také zařazuje nález do kontextu podobných artefaktů z východních Čech. Tento specifický artefakt byl pro demonstraci možností dokumentace štípané industrie pomocí Reflectance Transformation Imaging (RTI).
 
Listovité hroty – východní Čechy – Reflectance Transformation Imaging – štípaná industrie – paleolit
 
/ Following article describes a finding of new leaf-point from the site of Černčice in East Bohemia, which was found during the checking. This artefact was also documented by the RTI method, which possibilities and utilization is introduced too.
 
/ Leaf-points – East Bohemia – RTI – chipped industry – Palaeolithic
   

NOVÉ LUŽICKÉ HROBY Z LOCHENIC (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ NEW GRAVES OF THE LUSATIAN CULTURE FROM LOCHENICE (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Během revizního záchranného výzkumu v roce 2013 byla severně od obce Lochenice prozkoumána část pohřebiště datovatelného do střední části mladší doby bronzové (stupně HA1). Dokumentováno bylo sedm silně poškozených nálezových celků, které lze označit jako hroby, a další ojedinělé keramické nálezy. Výzkum rozšířil prostorový rozsah pohřebiště a počet zkoumaných hrobů z 33 na 38. Nezměněno zůstalo celkové chronologické rozpětí lokality.
 
Lužická kultura – mladší doba bronzová – pohřebiště – Lochenice – revizní výzkum
 
/ In 2013, in the course of a revision rescue excavation, a part of a cemetery datable to the middle phase of the Late Bronze Age (HA1) was investigated north of the village of Lochenice. Seven heavily damaged find complexes which could be designated as graves and other ceramic finds were documented. The excavation expanded the spatial extent of the cemetery and the number of investigated graves increased from 33 to 38. However, the chronological span of the site remains unchanged.
 
/ Lusatian culture – Late Bronze Age – cemetery – Lochenice – revision excavation
 

OJEDINĚLÉ NÁLEZY ZE STŘEDOVĚKU A STARŠÍHO NOVOVĚKU Z ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ A VÝCHODNÍCH ČECH

/ ISOLATED FINDS OF MEDIEVAL AND EARLY MODERN DATE FROM THE BOHEMIAN-MORAVIAN BORDERLAND AND EASTERN BOHEMIA
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
V letech 2005–2016 se do sbírek různých muzeí ve východních Čechách a na českomoravském pomezí dostala řada ojedinělých kovových nálezů z vrcholného středověku a staršího novověku. Jde zejména o militaria, výstroj koně a jezdce, objeví se ale i další kategorie nálezů. Předměty mají různou vypovídací hodnotu, v řadě případů jsou cennými prameny pro poznání archeologicky dosud málo známých regionů.
 
Východní Čechy – českomoravské pomezí – středověk – kovové předměty
 
/ In 2005-2016 a number of isolated metal finds of medieval and early modern date ended up in collections of various museums in eastern Bohemia and in the Bohemian-Moravian borderland. These especially include militaria, equestrian equipment, but other find categories are present as well. The objects have different evidential value, but in a number of cases, they represent valuable sources of knowledge about areas which are archaeologically still little known.
 
/ Bohemian-Moravian borderland – Middle Ages – metal objects
 

ZKUŠENOSTI S TROJROZMĚRNOU MODELACÍ A JEJÍM UŽITÍM JAKO ALTERNATIVY KRESEBNÉ DOKUMENTACE

/ EXPERIENCE WITH 3D MODELING AND ITS USE AS AN ALTERNATIVE FOR DRAWING DOCUMENTATION
Mgr. Marek Pacák 
STRATUM – archeologické služby s.r.o.
Roudnice 181, 503 27
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Trojrozměrná modelace archeologických objektů se stává dostupnější, a proto také používanější dokumentační technikou. Nejčastěji je uplatňována u výzkumů badatelských, ovšem nenáročnost jejího použití přímo vybízí k využití i u akcí záchranných. Záměrem tohoto článku je prezentovat možnosti trojrozměrné modelace archeologických objektů v běžné terénní praxi, a to především se zřetelem k účelu jejího použití jako doplňku, případně i základu klasické kresebné dokumentace. Zde popisovaná metodika není pouze teoretická, byla mnohokrát ověřena přímo v podmínkách záchranného archeologického výzkumu a upravována dle jeho požadavků; taktéž je poukázáno na některá omezení, která z užití těchto metod plynou. V předloženém článku jsou jednotlivé postupy demonstrovány na paletě situací zkoumaných a dokumentovaných Archeologickým oddělením Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tento soubor případů je reprezentativní z pohledu terénní dokumentace – především pro její rychlejší a lepší provedení. Neklade si však za cíl prezentovat vyčerpávající katalog možností použití trojrozměrné modelace v archeologii.
 
3D modelace – vektorizace – záchranný archeologický výzkum – dokumentace
 
/ Three dimensional modeling of the archaeological features is becoming more affordable and therefore more frequently used method of documentation in archaeology. More often is this method used during the excavations with scientific focus, but with lesser and lesser difficulties in its usage, the method is now also frequently used during the rescue excavations. Focus of this article is presentation of the possible uses of three dimensional modeling in everyday archaeological fieldwork mainly as addition or even replacement of the drawn documentation. Introduced examples are not just theoretical, every example was developed and tested in praxis. Data obtained through the testing served to improve tested method and to recognise its limits. Fieldwork cases consist of rescue excavations conducted by the Department of Archeology of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. Goal of this collection of examples not to present overall usage of three dimensional modeling in archaeology. Main goal is to present potential of its usage as a faster and in some cases better way of the documentation during the rescue excavations.
 
/ 3D modeling – Vectorization – Rescue Excavations - Documentation
 

DROBNÉ MATERIÁLOVÉ PRÁCE

 

ENEOLITICKÁ PLOCHÁ MĚDĚNÁ SEKERA Z DUBAN, OKR. PARDUBICE

/ AN AENEOLITHIC FLAT COPPER AXE FROM DUBANY, PARDUBICE DISTRICT
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Ing. Marek Fikrle, Ph.D. 
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Praha, v. v. i. 
Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Předmětem publikace je plochá měděná sekera, která byla nalezena v roce 2017 u Duban, okr. Pardubice. Dle typologické analýzy jde podle většiny znaků o typ Pölshals, který lze s jistou mírou pravděpodobnosti datovat do středního eneolitu, s možnými chronologickými přesahy oběma směry. Sekera je vyrobena z arzénové mědi typu Mondsee, která je pro dané období příznačná. V místě nálezu jde s vysokou mírou pravděpodobnosti o import, ať již hotového výrobku, či suroviny, která se na Pardubicko dostala z Alp nejspíše moravskou cestou.
 
Eneolit střední – měď – plochá sekera – Mondsee
 
/ The subject of this paper is a flat copper axe which was found near the village of Dubany, Pardubice District, in 2017. According to typological analysis, most features seem to point to the Pölshals type, most likely dated to the Middle Aeneolithic, with possible chronological overlaps in both directions. The axe is made of Mondsee type arsenic copper which is quite characteristic of the given period. It was most probably an import, either in the form of a finished product or the raw material used, which was most probably brought to the Pardubice region from the Alps via Moravia.
 
/ Middle Aeneolithic – copper – flat axe – Mondsee
 

PRAVĚKÝ OBJEKT VE SMIDARSKÉ LHOTĚ

/ A PREHISTORIC FEATURE AT SMIDARSKÁ LHOTA
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Stručná zpráva seznamuje s výsledky výzkumu při stavbě vodovodu ve Smidarské Lhotě, kde byl nalezen zahloubený objekt pravěkého stáří. Jedná se o první nález tohoto druhu z katastru obce.
 
Smidarská Lhota – sídliště – pravěk
 
/ This concise report presents the results of an excavation carried out in connection with the construction of a water pipeline at Smidarská Lhota, where a sunken-floored feature of prehistoric date was discovered. It is the first find of this kind made in the cadastral area of Smidarská Lhota.
 
/ Smidarská Lhota – settlement – prehistory
 

NOVÉ DOKLADY STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ Z CHELČICKÉHO ULICE NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

/ NEW EVIDENCE FOR MEDIEVAL OCCUPATION FROM CHELČICKÉHO STREET IN THE PRAGUE SUBURB OF THE CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Článek pojednává o výsledcích drobného výzkumu při stavbě přípojky plynovodu v Hořické ulici. Podařilo se zachytit doklady osídlení 13. století. Výzkum tak přispěl ke zpřesnění rozsahu předměstského osídlení v počátcích vývoje institucionálního města
 
Hradec Králové – vrcholný středověk – předměstí
 
/ The paper presents the results of a small-scale excavation carried out during the construction of a gas connection in Hořická Street. Remains of 13th century occupation were documented there. Thus, the excavation helped to clarify the extent of pre-foundation settlement, in the very beginnings of the institutional town.
 
/ Hradec Králové – High Middle Ages – suburb

ZPRÁVY ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A POVRCHOVÁ PROSPEKCE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH V LETECH 2014 A 2015

/ RESCUE EXCAVATIONS AND SURFACE PROSPECTING CONDUCTED BY THE EAST BOHEMIAN MUZEUM IN PARDUBICE IN 2014 A ND 2015
Mgr. Kristýna Cebová Bulvová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Miroslava Cejpová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Adéla Matoušková
Hradec Králové 
autor bez příslušnosti k instituci
 
Mgr. Jana Řehounková 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
PhDr. Vít Vokolek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
 
Petra Žaloudková
Pardubice
autor bez příslušnosti k instituci
 
Tento text představuje pozitivní záchranné archeologické výzkumy realizované pracovníky archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. Do soupisu byly zahrnuty i informace o povrchové prospekci. Dodatečně byl připojen zápis o rozsáhlé povrchové prospekci z k. ú. Dolany u Pardubic z roku 2013. Všechny akce byly provedeny na území Pardubického kraje. Materiál z těchto výzkumů je uložen v depozitářích VČM a RMVM.
 
Záchranné archeologické výzkumy – povrchová prospekce – nálezy – Pardubice
 
/ The text presents positive rescue excavations conducted by the staff of the archaeological department of the East Bohemian museum in Pardubice. The list also includes information about surface prospecting. Additionally, a report on extensive surface prospecting in the cadastral area of Dolany near Pardubice is attached, which was carried out in 2013. All these activities pertain to the territory of the Pardubice Region. Material from these excavations is stored in the depositories of the VČM and the RMVM.
 
/ Rescue excavations, surface prospecting, finds, Pardubice
 

POVRCHOVÁ PROSPEKCE SEVERNÍ ČÁSTI BOSKOVICKÉ BRÁZDY V LETECH 2010–2016

/ SURFACE PROSPECTING IN THE NORTHERN PART OF THE BOSKOVICE GRABEN IN THE YEARS 2010-2016
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Povrchovou prospekcí se v letech 2010–2016 podařilo severní části Boskovické brázdy shromáždit kolekci archeologických nálezů z pravěku a středověku.
 
Povrchové sběry – movité archeologické nálezy – Boskovická brázda – Malá Haná
 
/ A collection of archaeological artefacts dating to prehistory and the Middle Ages was recovered thanks to surface prospecting in the years 2010–2016.
 
/ fieldwalking – movable archaeological finds – Boskovice Graben – Malá Haná

NĚKOLIK HRADŮ MENŠÍ VELIKOSTI V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH

/ SEVERAL CASTLES OF SMALLER DIMENSIONS IN NORTHEASTERN BOHEMIA
PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
autor bez příslušnosti k instituci
 
Při dohledávání a dokumentaci archeologických nemovitých památek na území okresu Jičín byla vydělena skupina hradů menší velikosti se zachovanou fortifikací (či její části) a minimem zatím získaných movitých archeologických nálezů. O těchto hradech je i velmi málo písemných zpráv, protože byly využívány jen omezenou dobu. Jsou však významnými objekty pro poznání dějin regionu šlechty, která si je nechala budovat od poloviny 14. do začátku 16. století.
 
Severovýchodní Čechy – hrady – 14.–16. století
 
/ During the process of re-identification and documentation of archaeological immovable monuments in the territory of the Jičín District, a group of smaller castles with preserved fortifications (at least partly) and with little archaeological record was selected for further research. Also, only a few written records on these castles are available, because they were only used for a short period. However, these sites are still important for the knowledge of the region's history and the local aristocracy, who had them built during the period from the mid-14th century to the early 16th century.
 
/ Northeastern Bohemia – castles – 14th-16th century
 

ZACHOVANÉ BUDOVY TVRZÍ NA ÚZEMÍ OKRESU JIČÍN

/ PRESERVED FORTIFIED HOUSES IN THE TERRITORY OF THE JIČÍN DISTRICT
PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
autor bez příslušnosti k instituci
 
Na správním území okresu Jičín je mimo velké množství pravěkých a raně středověkých archeologických nemovitých památek dochováno několik budov tvrzí. Pod některými z nich jsou zachovány sklepy a základy starších tvrzí. Autorka předloženého textu dohledávala během let 1993–2010 všechny archeologické nemovité památky okresu Jičín včetně panských sídel datovaných do 14.–17. století. Většina zachovaných tvrzí je i v současnosti využívána k různým účelům, některé jsou i po nákladné rekonstrukci. Rovněž k panským sídlům na Jičínsku byl zatím publikován soupis movitých archeologických nálezů z hradů Jičínské kotliny, soubor nálezů z hradu Kost a nálezy ze 13. století z výšinných poloh tohoto regionu (Ulrychová 2006, táž 2006a, táž 2010a, táž 2012 v tisku).
 
Východní Čechy – okres Jičín – tvrze
 
/ In the administrative district of Jičín, there are a large number of prehistoric and early medieval immovable monuments, but also several preserved fortified houses. Beneath some of them, cellars and foundations of earlier buildings are preserved as well. In 1993-2010, the author of the presented paper re-identified all archaeological monuments in the Jičín District, including aristocratic residences dating to the 14th – 17th centuries. Most of the preserved fortified houses are still used for various purposes and some of them underwent extensive reconstructions. When it comes to aristocratic residences in the Jičín region, only a list of movable archaeological finds from castles in the Jičín Basin, an assemblage from Kost Castle and 13th-century finds from hill-top sites in the region have been published so far (Ulrychová 2006, id. 2006a, id. 2010a, id. 2012 forthcoming).
 
/ Eastern Bohemia – Jičín District – fortified houses
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 13 (2017)  /  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 13 (2017) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 47 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové 
as volume 47
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: zlomek terakotového ostění z Hradce Králové, inv. č. AS2238 (foto Miroslav Beneš, MVČ) 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0); font-family: Trebuchet, "Trebuchet MS", sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2017 / Closing this volume: 30. September 2017
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2018 / Closing next volume:  31. March 2018
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové