Archeologie východních Čech 7 (2014)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 7 (2014)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 7 (2014)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 

Vydává:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 210 Kč

OBSAH / CONTENT:

Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)
 

SEVERNÍ HRANICE LINEÁRNÍ KERAMIKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

/ THE NORTHERN FRONTIER OF THE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN BOHEMIA
Ivan Pavlů – Petr Vejdělek
 
Neolitické osídlení s lineární a vypíchanou keramikou ve východočeském regionu se rozkládá v poměrně hustě odvodňovaném území horního toku Labe a jeho přítoků. Hranice osídlení nepřekračuje 400, případně ani 350 m n. m., která byla neolitickému osídlení přisouzena při analýze podmínek ve středních Čechách. Tuto hranici překračují jen ojedinělé lokality dále na západ na horním toku Jizery, které ale můžeme přiřadit spíše již k severočeské oblasti. Dále na sever od fiktivní hranice vymezené lineárními sídlišti se nacházejí ojedinělé lokality s vypíchanou keramikou. Jiné přirozené limity neolitického osídlení, jako by mohla být linie sprašového podloží, se zatím nepodařilo definovat. Terénní situace je zde ale jiná než např. v regionu Liberce, kde některá údolí postupují ještě severněji do horských oblastí. Důvody případného přechodu přes tyto horské oblasti dále do Slezska, které mohou být přijatelné v regionu Kladska, jsou v této části východočeského kraje zatím velmi málo pravděpodobné.
 
Neolit – kultura s lineární keramikou (LNK) – osídlení – východní Čechy
 
Neolithic settlement of the Linear and Stroked Pottery cultures in the East Bohemian region concentrates in the area around the upper course of the Elbe river and its tributaries, with a dense network of water courses. The frontier of the inhabited zone did not reach higher than 400m, or perhaps even 350 m above sea level, which is characteristic of Neolithic settlement in Central Bohemia, based on analysis of its natural conditions. This frontier is crossed in exceptional cases only, by several sites further westward, on the upper course of the Jizera river, however, these can rather be classified as already belonging to the North Bohemian zone. Further to the north from the fictional frontier delimited by Linear Pottery culture settlements, settlements of the Stroked Pottery culture can infrequently be found. Other natural limitations for Neolithic settlement, such as the line of loess subsoil, have not been identified. The field situation there is different than, for example, the situation in the Liberec region, where several valleys led northward and reached up to mountainous regions. The reasons for crossing over these mountainous regions into Silesia, which may be acceptable in the case of the Kladsko/Kłodzko region, currently seem to be rather unlikely in this part of Eastern Bohemia.
 
Neolithic – Linear Pottery culture (LBK) – settlement – Eastern Bohemia
 

POHŘEBIŠTĚ Z MLADŠÍ A POZDNÍ DOBY BRONZOVÉ V JAROMĚŘI – ČÁSLAVKÁCH

A LATE AND FINAL BRONZE AGE CEMETERY AT JAROMĚŘ-ČÁSLAVKY
Miroslav Novák
 
Pohřebiště v Jaroměři – Čáslavkách vydává nálezy již nejméně od třicátých let 20. století. Zásluhou výzkumných sezón 1999 a 2002 se toto pohřebiště zařadilo mezi největší zkoumané lokality tohoto typu ve východních Čechách. Moderní výzkum přinesl cenné informace o pohřebních zvyklostech v mladší a pozdní době bronzové a vyhodnocení hrobových celků přispělo rovněž k poznání typologického vývoje funerální keramiky uvedeného období.
 
Doba bronzová – popelnicová pole – pohřebiště – hrob – milodar – pohřební ritus – typologie
 
/ The cemetery at Jaroměř-Čáslavky has been yielding archaeological finds from at least the 1930s. As a result of the 1999 and 2002 excavation seasons, the cemetery has become one of the largest investigated sites of this kind in Eastern Bohemia. Modern research has provided precious information about funerál practices in the Late and Final Bronze Age and the evaluation of grave complexes has contributed to our knowledge of the typological development of funeral pottery in the given period.
 
/ Bronze Age – Urnfield cultures – cemetery – grave – grave goods – burial rite – typology
 

PŘÍSPĚVEK K METODICE DETEKTOROVÉ PROSPEKCE V ARCHEOLOGII

/ A CONTRIBUTION TO THE METHODOLOGY OF METAL DETECTOR PROSPECTING IN ARCHAEOLOGY
David Vích
 
Efektivita detektorového průzkumu závisí na více faktorech, ať již na přístroji samém (frekvence přístroje, hledací sonda), obsluze, vlastnostech hledaných předmětů, či na vnějším prostředí. Průzkum s detektorem kovů se odehrává na zemědělsky obdělávané ploše, v lesním prostředí a v prostředí s jasným výskytem intaktních archeologických situací, čemuž se musí přizpůsobit i způsob dokumentace nálezů a archeologických situací.
 
Archeologie – detektor kovů – dokumentace – pole – les
 
/ The effectiveness of metal detector prospecting depends on several factors - the instrument itself (its frequency, the pinpoint probe), the operator´s skills, properties of the sought objects or the surrounding environment. Metal detector surveys may take place in agriculturally exploited areas, in a forested environment, or in an environment with a clear presence of intact archaeological situations which must be taken into account while defining the way of documenting the finds and archaeological situations.
 
/ Archaeology – metal detector – documentation – field – forest
 

DROBNÉ ZPRÁVY A MATERIÁLIE

/ SMALL NEWS AND MATERIAL ARTICLES
Objekt z pozdní doby halštatské v Plotištích nad Labem (okr. Hradec Králové)
/ The object from the late Hallstatt period in Plotiště nad Labem (dist. Hradec Králové)
Pavel Horník
 
Předložený článek se věnuje drobnému archeologickému výzkumu, který v říjnu roku 2011 proběhl na katastru Plotišť nad Labem. Výzkum odkryl část zásobní jámy, která je nevelkým
 
Plotiště nad Labem – sídliště – zásobní jáma – halštat pozdní
 
/ The paper focuses on small archaeological research, which in October 2011 was held in the cadastre of Plotiště nad Labem. Research has uncovered a part of the storage pit, which is through a small amount of ceramic fragments dated to the late Hallstatt period.
 
/ Plotiště nad Labem – settlement – storage pit – late Hallstatt period
 

MOHYLOVÁ POHŘEBIŠTĚ V KŘEŠICKÉM LESE (K. Ú. KOPIDLNO, OKR. JIČÍN)

/ BARROW CEMETERIES IN THE KŘEŠICE WOOD (KŘEŠICKÝ LES, CADASTRAL AREA OF KOPIDLNO, JIČÍN DISTRICT)
Eva Ulrychová
 
Během let 1995–2011 byla provedena kontrola do té doby známých mohylových pohřebišť na správním území okresu Jičín. Podle nejrůznějších údajů byla postupně objevována do této doby i zcela neznámá mohylová pohřebiště: do závěru roku 2013 je jich zatím 32. Naprostá většina z nich není datována, i když na Jičínsku jsou mohylové hroby známy pouze ze dvou období: z mladší doby bronzové a ze střední doby hradištní. Všechna zjištěná pohřebiště byla geodeticky zaměřena; pohřebiště nalezená do roku 2008 zaměřili pracovníci geodetického pracoviště tehdy Památkového ústavu v Pardubicích. Pohřebiště objevená do závěru roku 2013 zaměřili v lednu 2014 pracovníci Archeologického oddělení muzea v Hradci Králové. Jičínsko je počtem zachovaných mohylových pohřebišť významnou mohylovou oblastí. Počet mohylových pohřebišť se zvýšil i během roku 2014. Od roku 1997 je zatím naprosto neúspěšnou opakovaná snaha chránit je zápisem do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek.
 
Mohyla – Kopidlno – Křešický les – prospekce – Jičínsko
 
/ In the years 1995–2011 a revision all barrow cemeteries known from the administrative territory of the Jičín District was undertaken. With the help different sources of data, also up to then unknown barrow cemeteries were gradually discovered: as of the end of 2013, there were 32 of them. The majority are undated, although graves in barrows only date to two prehistoric periods in this region: the Late Bronze Age and the Middle Hillfort Period. All detected cemeteries were geodetically surveyed. Those discovered until 2008 were surveyed by employees of the geodetic department of the National Heritage Institute in Pardubice. The cemeteries discovered until the end of 2013 were surveyed by employees of the archaeological department of the museum in Hradec Králové in January of 2014. The Jičín region is an important territory with respect to preserved barrow cemeteries. The number of known barrow cemeteries increased even during 2014. Since 1997 the repeated efforts to protect them by registering in the Central List of Immovable Cultural Monuments have been unsuccessful.
 
/ Barrow – Kopidlno – Křešice wood – prospecting – Jičín region
 

DATOVÁNÍ VZNIKU RYBNÍKU V ČERNÍKOVICÍCH

/ DATING THE ORIGINS OF THE POND AT ČERNÍKOVICE
Martina Beková – Václav Kalenda
 
V roce 2013 mělo rychnovské muzejní pracoviště možnost zkontrolovat – bohužel již těsně před dokončením – opravné práce na hrázi rybníku v Černíkovicích. Podařilo se nicméně zachytit in situ zbytky původních dřevěných konstrukcí v hrázi a z nich také odebrat vzorky na dendrochronologii. Prokázány byly dva stavební horizonty, zakládací (po roce 1394–1395) a pak oprava a patrně navýšení hráze (po letech 1727–1730).
 
Novověk – rybníky – dendrochronologie
 
/ In 2013 the archaeological department of the museum in Rychnov nad Kněžnou got an opportunity to
check the reconstruction of the dam of the pond at Černíkovice, unfortunately just shortly before its completion. Nevertheless, the museum‘s employees were able to identify in situ remains of original wooden structures in the pond‘s dam and sample them for dendrochronological purposes. Two construction horizons were proven – the founding horizon (1394-95) and a later reconstruction, possibly connected with a raising of the dam (after 1727-1730).
 
/ Modern Age – ponds - dendrochronology
 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 2012

/ ACQUISITIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL DEPARTMENT OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2012
Miroslav Novák
 
Soupis přírůstků archeologické podsbírky Muzea východních Čech v Harci Králové za rok 2012 zahrnuje 123 položek, z čehož 71 přírůstků tvoří nálezy z vlastních záchranných výzkumů muzea, 36 nálezů předaných náhodnými nálezci nebo amatérskými spolupracovníky muzea. Předáno bylo též 11 souborů pocházejících ze záchranných výzkumů společnosti Labrys, o.p.s. Z celkového počtu nálezů připadá 21 % na území města Hradce Králové, 63 % na území zbývající části okresu Hradec Králové a 16 % na ostatní okresy Královéhradeckého kraje. 57 % zastoupených komponent tvoří nálezy z vrcholného středověku až raného novověku. V 15 případech bylo zaznamenáno období popelnicových polí, v 11 případech neolit, pětkrát starší doba bronzová a dále doba laténská, římská a kultury s nálevkovitými a zvoncovitými poháry.
 
Přírůstek – lokalita – výzkum – nález – soupis
 
/ The inventory of acquisitions of the archaeological sub–collection of the East Bohemian Museum in Hradec Králové for the year 2012 contains 123 items, of which 71 are represented by finds from the museum´s own rescue excavations. Thirty–six chance finds were handed over by the finders or amateur collaborators of the museum. Eleven assemblages originate from rescue excavations by the copany Labrys, o.p.s., 21 % of the finds were made within the city of Hradec Králové, 63 % in the remaining parts of the Hradec Králové District, and 16 % come from the other districts in the Hradec Králové Region. 57 % of the represented components belong to the High Middle Ages or the Early Modern period. Fifteen items date to the Urnfield period, 11 items to the Neolithic, 5 items to the Early Bronze Age and then the La Tčne period, the Roman period, the Funnel Beaker culture and the Bell Beaker culture were also represented.
 
/ Acquisition – site – research – find – inventory
 

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A POVRCHOVÁ PROSPEKCE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH V ROZMEZÍ LET 2012–2013

Kristýna Cebová – Miroslava Cejpová – Jan Jílek – František Kašpárek – Tomáš Zavoral – Vít Vokolek – Petra Žaloudková
 
Tento text představuje pozitivní záchranné archeologické výzkumy realizované pracovníky archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. Do soupisu byly zahrnuty i informace o povrchové prospekci. Jedná se o akce prováděné na území Pardubického kraje. Materiál z těchto výzkumů je uložen v depozitářích VČM a RML.
 
Přehled – soupis – nálezy – muzeum – Pardubice
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2013

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2013
Tomáš Bek – David Vích
 
V roce 2013 provedlo archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě řadu archeologických akcí, ať již v rámci povrchové prospekce, či v rámci záchranných archeologických výzkumů. V nálezovém spektru je zastoupen pravěk, raný i vrcholný středověk a novověk.
 
Regionální muzeum – povrchová prospekce – záchranný archeologický výzkum
 
/ In 2013 the archaeological department of the Regional museum in Vysoké Mýto carried out a number of archaeological investigations, both within the framework of surface prospecting and rescue excavations. The spectrum of finds includes prehistory, the Early and High Middle Ages and the Modern period.
 
/ Regional museum – surface prospecting – rescue excavation
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 7 (2014) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 7 (2014) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 41 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 41 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech 
Mgr. Pavel Burgert, Archeologický ústav AV ČR v Praze 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2015 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Petra Czinnerová, Bc. Marek Pacák 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: měděné sekeromlaty, eneolit, jordanovská kultura, Roudnice / Eneolithic copper axes (foto Miroslav Beneš, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. září 2014 / Closing this volume: 31 September 2014
Uzávěrka příštího čísla bude 30. března 2015 / Closing next volume: 31. March 2015 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
PhDr. Martina Beková
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kristýna Cebová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Miroslava Cejpová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Václav Kalenda
Správa Kolowratského rybářství
U Broumaru 223
517 73 Opočno
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1

Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
autor bez příslušnosti k instituci

Bc. Petr Vejdělek 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Vít Vokolek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice

Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Petra Žaloudková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.