Archeologie východních Čech 9 (2015)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 9 (2015)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 9 (2015)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 

Vydává:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 210 Kč

OBSAH / CONTENT:

 
Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)
 

NÁLEZY KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU Z HLUŠIČEK (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ LINEAR POTTERY CULTURE FINDS FROM HLUŠIČKY (HRADEC KRÁLOVÉ DISTRICT)
Martin Černý
 
Článek hodnotí nálezy kultury s lineární keramikou, které byly získány povrchovým sběrem na polykulturní lokalitě č. II na k. ú. Hlušičky. Z celkového počtu keramiky bylo možno největší množství fragmentů podle výzdoby zařadit k II. (střednímu) chronologickému stupni této kultury. Mladšímu a pozdnímu období (III. a IV. stupni) náleží jen několik málo fragmentů. Jsou zde i doklady osídlení ve starším období (I. stupeň). V souboru se podařilo identifikovat některé nepříliš časté nálezy – válcovitou výlevku z nádoby a keramický náramek zdobený liniemi. Náramek, který náleží podle analogií patrně kultuře s vypíchanou keramikou, výrazně rozšiřuje nálezy tohoto druhu v Čechách. Broušené a štípané nástroje mohou kromě kultury s lineární keramikou patřit rovněž kultuře s vypíchanou keramikou (polykulturní lokalita). Vzhledem k tomu, že převažují střepy střední velikosti, patrně docházelo a stále dochází k intenzivnímu naorávání sídlištních objektů.
 
Povrchový sběr – kultura s lineární keramikou – broušená a štípaná industrie – keramická výlevka – keramický náramek – východní Čechy
 
/ The article evaluates the Linear pottery culture finds which were recovered through fieldwalking at the multi-period site no. II in the cadastral area of Hlušičky. Out of the total number of ceramic fragments, the largest number belongs to the second (middle) chronological phase of this culture, based on their decoration. The late and final phase s (stages III and IV) are only represented by a few fragments. There is also some evidence for settlement in the early phase (stage I). It was possible to identify several unusual finds in the assemblage – a cylinder-shaped drain from a vessel and a ceramic bracelet decorated with lines. The bracelet probably belongs to the Stroked pottery culture, judging from available analogies, which significantly extends the knowledge of this type of artefacts in Bohemia. The ground and chipped stone tools may, apart from the Linear Pottery culture, also belong to the Stroked Pottery culture (a multi-period site). With regard to the fact that medium-sized sherds prevail, it is rather likely that the settlement features have been and still are being disturbed by ploughing.
 
/ Fieldwalking – Linear Pottery culture – ground and chipped stone industry – ceramic drain – ceramic bracelet – eastern Bohemia
 
 

VÝVOJ OSÍDLENÍ JAROMĚŘSKA V DOBĚ POPELNICOVÝCH POLÍ

/ THE SETTLEMENT DEVELOPMENT IN THE JAROMĚŘ REGION IN THE URNFIELD PERIOD
Miroslav Novák
 
Příspěvek shrnuje poslední dosud nepublikované nálezy z doby popelnicových polí na Jaroměřsku a zapojuje je do kontextu s již publikovanými nálezy. Na základě těchto údajů se pokouší zrekonstruovat vzájemné prostorové vztahy a demografický vývoj strategické sídelní komory na hlavní spojnici mezi Čechami a Slezskem.
 
Doba popelnicových polí – sídliště – pohřebiště – doba bronzová – doba halštatská – sídelní struktura – demografie – Jaroměřsko
 
/ The contribution summarizes the recent unpublished Urnfield-period finds made in the Jaroměř region and places them into the context of already published finds. On the basis of this data, an attempt is made to reconstruct the mutual spatial relationships and demographic development in this strategic settlement cluster situated on the main route connecting Bohemia and Silesia.
 
/ Urnfield period – settlement – cemetery – Bronze Age – Hallstatt period – settlement structure – demography – Jaroměř region
 

SÍDLIŠTĚ ZE STARŠÍ DOBY HALŠTATSKÉ V LUŇANECH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ AN EARLY HALLSTATT PERIOD SETTLEMENT IN LUŽANY (HRADEC KRÁLOVÉ)
Pavel Horník – Miroslav Novák
 
Článek komplexně hodnotí nálezy získané během výzkumu atypicky položeného sídelního areálu ze starší doby halštatské. Výzkum se uskutečnil na podzim roku 2010 v souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny v jižní části katastrálního území obce Lužany.
 
Sídelní areál – starší doba halštatská – keramika – Lužany
 
/ The 2mporta thoroughly 2mporta the finds recovered 2mport the excavation of an atypically placed settlement area dating from the early Hallstatt period. The excavation took place in the autumn of 2010, due to the construction of a photovoltaic power station in the southern part of the cadastral area of Lužany.
 
/ Settlement – early Hallstatt period – pottery – Lužany
 

SPONY S  OČKY NA KRÁLOVÉHRADECKU

/ EYE-FIBULAE IN THE HRADEC KRÁLOVÉ REGION
Pavel Hornik
Následující text si klade za cíl představit skupinu spon s  očky získaných detektorovým průzkumem na Královéhradecku a zamyslet se nad jejich významem pro osídlení východních Čech ve stupni B1.
 
Spony s  očky – starší doba římská – východní Čechy– Královéhradecko
 
/ The following text aims to 2mporta a group of eye-fibulae recovered through 2mportac survey in the Hradec Králové region and considers 2mpor 2mportace for the settlement of eastern Bohemia in phase B1.
 
/ Eye-fibulae – early Roman period – eastern Bohemia – Hradec Králové region
 

DROBNÉ MATERIÁLIE A ZPRÁVY

/ SMALL MATERIAL ARTICLES AND NEWS
Sídlištní areály z neolitu bez následného osídlení v západní části Jičínska (povodí Mrliny a Cidliny)
/ Neolithic settlement areas without traces of later settlement in the western part of the Jičín region (river basins of the Mrlina and Cidlina Rivers)
Eva Ulrychová
 
Text pojednává o neolitickém osídlení západní poloviny správního území okresu Jičín, který odvodňují řeky Mrlina a Cidlina. Na uvedeném území mají obě řeky charakter potoků, ačkoli je možné pozorovat, že v geologické minulosti byly obě výrazně vodnatými toky. Zvláště Mrlina vytvořila před Kopidlnem (ve směru toku, tj. východně před současnou zástavbou města) více než 5 m mocné naplaveniny tvořené sprašovou zeminou přemístěnou sem až od Nadslavi a Střevače. Nivní louky včetně rybníků se rozkládají před Kopidlnem v pásu širokém 250–400 m. Řeka Cidlina vytvořila při opakovaných lokálních záplavách (dokumentovaných v roce 1997, 2000 a 2002) až 1000 m širokou nivu mezi Vysokým Veselím a Velešicemi. Okolí jejího severního úseku je tvořeno pouze nivními loukami, na které se při povodních voda rozlévá beze škod na nemovitostech. V textu uvedené neolitické sídlištní areály byly lokalizovány na rozsáhlých plochách současných polí překrytých hnědými půdami vzniklými na sprašovém základu. Všechny jsou od obou řek či jejich přítoků vzdáleny nejvýše 300 m a jejich okraj tvoří převážně niva obou uvedených řek. Nadmořská výška těchto míst jen částí své plochy přesahuje 300 m. Velmi často se jedná o místa dalekého rozhledu na katastrech s polykulturním osídlením z pravěku i středověku. Na většině neolitických sídlištních areálů nebylo po obou kulturách neolitu zjištěno žádné následné osídlení až do mladší doby hradištní. Hledání příčiny této skutečnosti je předmětem textu.
 
Východní Čechy – Jičínsko – neolit – sídliště
 
/ The text deals with Neolithic settlement in the western half of the administrative district of Jičín, which is drained by the Mrlina and Cidlina Rivers. Today the two rive rs resemble brooks in the given territory, but it is apparent that in the geological past, they both used to be mighty water courses. In particular, in the area in front of the town of Kopidlno (i.e. in the direction of the river bed, east of the present-day built-up area), the Mrlina River deposited more than 5m thick sediments consisting of loess soil transported there from the vicinity of Nadslav and Střevač. The alluvial meadows including ponds form a 250 – 400m wide belt in front of Kopidlno. Over the course of repeated floods on the Cilina River (documented for the years 1997, 2000 and 2002), an up to 1000m wide alluvial plain emerged between Vysoké Veselí and Velešice. The surroundings of its northern stretch only consist of alluvial meadows where water can spill without causing damage to properties. The Neolithic settlement areas mentioned in the text are located on extensive surfaces of present-day fields covered with brown soils arising on a loess base. They all are at most 300m distant from both rivers and their tributaries, and their edge is usually formed by an alluvial plain of one of the mentioned rivers. The altitude of these locations only locally exceeds 300m above sea level. The sites usually provide a good range of vision over cadastral units with multi-period settlement dating from prehistory and the Middle Ages. However, in most Neolithic settlement areas, no settlement dating from later prehistoric periods (up to the Late Hillfort period) has been identified after the two Neolithic cultures. The text aims to determine the possible reasons.
/ Eastern Bohemia – Jičín region – Neolithic – settlement

SÍDLIŠTNÍ OBJEKT Z MLADŠÍ DOBY LATÉNSKÉ V HOŘICÍCH (OKR. JIČÍN)

/ A LATE LA TÈNE PERIOD SETTLEMENT FEATURE IN HOŘICE (JIČÍN DISTRICT)
Eva Ulrychová
 
Nejstarším zjištěným objektem p ři záchranném archeologickém výzkumu v Hořicích, Karlově ulici – východ v roce 2009 byla část sídlištní jámy z doby laténské. Soubor keramiky obsahoval zlomky okrajů misek, okraj hrnce, zlomek tenkostěnné nádobky a zlomek tuhové zásobnice. Další střepy s výraznou příměsí písku ve střepu jsou zlomky blíže neurčených nádob. Část nálezů byla objevena i mimo tento objekt ve vrstvě obsahující nálezy z vrcholného středověku. Soubor laténské keramiky lze datovat do druhé poloviny 2. století př. n. l. V okolí Hořic bylo sběry zjištěno celkem patnáct lokalit s nálezy z doby laténské včetně.
 
Doba laténská – sídliště – keramika – Hořicko
 
/ In 2009, during a rescue excavation in Hořice, Karlova Street – east, the earliest identified component was a part of a settlement feature. The pottery assemblage contained fragments of bowl rims, a pot rim, a sherd of a small thin-walled vessel, and a fragment of a graphite storage vessel. Other potsherds with a distinct admixture of sand in the ceramic matter are fragments of typologically undeterminable vessels. Part of the finds were also discovered outside the feature, in a layer containing high medieval material. The assemblage of La Tène period pottery can be dated to the second half of the 2th century BC. Fifteen sites in total have been discovered through fieldwalking in the vicinity of Hořice.
/ La Tène period – settlement – pottery – Hořice region
 

LOKALIZACE RANĚ STŘEDOVĚKÉHO POHŘEBIŠTĚ V OSTROMĚŘI

/ THE LOCALIZATION OF THE EARLY MEDIEVAL CEMETERY IN OSTROMĚŘ
Petr Hejhal
 
V letech 1924 a 1929 (?) byly při zemních pracích na katastru Ostroměře narušeny čtyři kostrové hroby. Minimálně jeden z nich lze datovat na přelom 10./11. století. Díky těmto nálezům lze lokalizovat pohřebiště současné s nedalekým opevněným centrem.
 
Ostroměř – raný středověk – pohřební ritus – hmotná kultura
 
/ In 1924 and 1929 (?) four inhumation graves were disturbed by earthmoving works in the cadastral area of Ostroměř. At least one of them can be dated to the 10th-11th centuries. Thanks to these finds, it is possible to localize a cemetery contemporary with the nearby fortified centre.
 
/ Ostroměř – Early Middle Ages – funeral rite – material culture
 

RELIKT DŘEVĚNÉ STAVBY Z POČÁTKU 14. STOLETÍ V LITOMYŠLI

/ A RELIC OF AN EARLY 14 TH CENTURY WOODEN STRUCTURE IN LITOMYŠL
David Vích
 
Záchranný archeologický výzkum na Smetanově náměstí v Litomyšli (okr. Svitavy, Pardubický kraj) v zadním traktu domů čp. 57–58 obnažil mimo jiné spodní část dřevěného roubeného domu datovaného dendrochronologicky do první čtvrtiny 14. století.
 
Město – vrcholný středověk – dům – dendrochronologie
 
/ The rescue excavation in Smetana Square in Litomyšl (Svitavy District, Pardubice Region) in the backyard of house no. 57-58 exposed among others also the lower part of a timbered house which was dendrochronologically dated to the first quarter of the 14 th century.
 
/ town – High Middle Ages – house – dendrochronology
 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2014

/ NEW ACQUISITIONS IN THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN HRADEC KRÁLOVÉ FOR THE YEAR 2014
Radek Bláha – Miroslav Novák
 
Příspěvek přináší soupis přírůstků evidovaných archeologickým pracovištěm Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014. Uvedeny jsou nejen nálezy z vlastních výzkumů muzea, ale i předměty předané individuálními nálezci, či nálezy předané jinými organizacemi. Předměty pocházejí převážně z okresu Hradec Králové, vzácněji též z jiných částí východních Čech.
 
Sbírka - přírůstky – nálezy – výzkumy - prospekce
 
/ The contribution provides an overview of acquisitions recorded by the archaeological department of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové for the year 2014. Not only finds originating from own excavations are listed, there are also objects handed over to the museum by individual finders or authorised organisations. The objects predominantly originate from the Hradec Králové District, less often also from other parts of eastern Bohemia.
 
/ Collection – acquisitions – finds – excavations – prospecting
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2014

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES CONDUCTED BY THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2014
Tomáš Bek – David Vích
 
V roce 2014 provedlo archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě řadu archeologických akcí, ať již v rámci povrchové prospekce, či záchranných archeologických výzkumů. V nálezovém spektru je zastoupen pravěk, raný i vrcholný středověk a novověk.
 
Regionální muzeum – povrchová prospekce – záchranný archeologický výzkum
 
/ In 2014 the archaeological department of the Regional Museum in Vysoké Mýto carried out a number of activities, both within the framework of surface prospecting and rescue excavations. The spektrum of finds includes prehistory, the Early and High Middle Ages and the modern period.
 
/ Regional museum – surface prospecting – rescue excavation
 

NOVĚ OTEVŘENÁ ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH: PROTI PROUDU ČASU, PARDUBICKO V PRAVĚKU A RANÉM STŘEDOVĚKU

/ A NEWLY OPENED ARCHAEOLOGICAL EXHIBITION OF THE EAST BOHEMIAN MUSEUM IN PARDUBICE: AGAINST THE FLOW OF TIME, THE PARDUBICE REGION IN PREHISTORY AND IN THE EARLY MIDDLE AGES
Jan Jílek – František J. Kašpárek – Kristýna Bulvová – Dominika Schmidtová
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 9 (2015) /  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 9 (2015) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 41 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 41 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech 
Mgr. Pavel Burgert, Archeologický ústav AV ČR v Praze 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2015 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Petra Czinnerová, Bc. Marek Pacák 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: měděné sekeromlaty, eneolit, jordanovská kultura, Roudnice / Eneolithic copper axes (foto Miroslav Beneš, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. září 2014 / Closing this volume: 31 September 2014
Uzávěrka příštího čísla bude 30. března 2015 / Closing next volume: 31. March 2015 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kristýna Bulvová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Martin Černý 
Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Nám. Jana Palacha 2
Praha 1, 116 38
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Bc. Dominika Schmidtová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice

PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
autor bez příslušnosti k instituci

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.