Archeologie východních Čech 4 (2012)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 4 (2012)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 4 (2012)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 


Vydává:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 210 Kč

OBSAH / CONTENT 

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH / STUDIES OF ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA (REVIEWED ARTICLES)

1. K VNITŘNÍ CHRONOLOGII SÍDLIŠTĚ KULTURY S VYPÍCHANOU KERAMIKOU V LIBIŠANECH (OKR. PARDUBICE)

/ On the inner chronology of the settlement of the Stroked Pottery culture at Libišany (Pardubice District) 
Pavel Burgert 

Anotace: Studie se věnuje kompletnímu rozboru archeologického materiálu, získaného záchranným výzkumem na dlouhodobě fungujícím neolitickém sídlišti. Zvýšená pozornost je věnována keramickému souboru. Jeho relativně chronologickým ukotvením je možné většinu nálezů datovat do starého stupně kultury s vypíchanou keramikou, konkrétně na přelom II. a III. stupně. 

Klíčová slova: Neolit – StK – sídliště – keramika – chronologie – kamenná industrie 

Annotation: The study contains a complete analysis of the archaeological material recovered during archaeological work at a long-occupied Neolithic settlement. Extraordinary attention has been paid to the ceramic assemblage. Through its relative chronological placement, it is possible to date the majority of finds to the early phase of the Stroked Pottery culture, more precisely to the transition period between stages II and III. 

Keywords: Neolithic – STK – settlement – pottery – chronology – stone industry

2. SÍDLIŠTNÍ OBJEKT KULTURY ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ Z PLOTIŠŤ NAD LABEM (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ A settlement feature of the Bell Beaker culture from Plotiště nad Labem (Hradec Králové District) 
Jaroslav Doležel 

Anotace: V roce 2010 byl v rámci záchranného archeologického výzkumu vynuceného přebudováním nezpevněné polní cesty na zpevněnou pozemní komunikaci odkryt kromě objektů ze starší doby římské také ojedinělý objekt kultury zvoncovitých pohárů (dále KZP) (Hornik 2011; Hornik – Jílek, v tisku; Novák, M. – Hornik, P. 2011). Vzhledem k tomu, že sídlištní objekty této kultury nejsou příliš běžné, je tento objekt publikován samostatně. 

Klíčová slova: Sídliště – kultura zvoncovitých pohárů – Plotiště nad Labem 

Annotation: In 2010 a unique feature of the Bell Beaker culture, along with several other features dating from the Roman period, was unearthed during a rescue excavation. The archaeological intervention was necessitated by construction activity – an earth road was being converted into a paved road. With regard to the fact that settlement features of this culture are not very common, this feature is published in a separate article. 

Keywords: Settlement – Bell Beaker culture – Plotiště nad Labem

3. NOVÝ BRONZOVÝ DEPOT OD RABŠTEJNSKÉ LHOTY

/ A new hoard of bronze objects from Rabštejnská Lhota 
David Vích 

Anotace: V letech 2006−2007 byl detektorem kovů objeven depot bronzových předmětů. Soubor 6 ks bronzové industrie umožňuje dataci do horizontů Velim-Chrast / Kosmonosy. I když nález pochází z k. ú. Chrudim, geograficky se váže spíše k blízké Rabštejnské Lhotě. 

Klíčová slova: Bronzový depot – doba bronzová – východní Čechy – Rabštejnská Lhota 

Annotation: In 2006–2007, a new hoard of bronze objects was discovered with the help of a metal detector. This collection, consisting of 6 pieces of bronze industry, can be dated to the Velim-Chrast/Kosmonosy horizons. Although the discovery was made in the cadastral area of Chrudim, it is geographically closer to Rabštejnská Lhota. 

Keywords: Hoard – Bronze Age – Rabštejnská Lhota

4. DOKLADY LATÉNSKÉ HRNČÍŘSKÉ PRODUKCE Z OSTROMĚŘE (OKR. JIČÍN). PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ HRNČÍŘSKÝCH PECÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

/ Evidence of La Tène pottery production from Ostroměř (District Jičín). Contribution to the knowledge of pottery kilns from Eastern Bohemia 
Tomáš Mangel 

Anotace: Článek se zaměřuje na vyhodnocení staršího nálezu laténské keramiky a zlomků mazanice z Ostroměře, který je na základě nových zjištění klasifikován jako jednoznačný doklad hrnčířské produkce. Uvažovat lze přímo o existenci dříve nerozpoznané hrnčířské pece datované do období LT C1. V souvislosti s touto problematikou jsou naznačeny některé obtíže a možnosti týkající se interpretace fragmentárních nálezů hliněných roštů pyrotechnických zařízení. 

Klíčová slova: Ostroměř – východní Čechy – doba laténská – hrnčířská pec – keramika 

Annotation: The paper focuses on the interpretation of an earlier find of La Tène period pottery and fragments of daub from Ostroměř, which, in the light of new findings, can be unambiguously classified as evidence for pottery production. It is reasonable to speculate about the existence of a previously unnoticed pottery kiln, dated to the LT C1 period. In the context of this topic, several problems and possibilities associated with the interpretation of fragmentary finds of clay grates of pyrotechnic facilities are discussed as well. 

Keywords: Ostroměř – Eastern Bohemia – La Tène period – pottery kiln – pottery

5. NÁLEZY Z VÝCHODNÍCH ČECH ZE SBÍRKY J. A. JÍRY

/ East Bohemian finds from the collection of J. A. Jíra 
Miloš Hlava – Veronika Klimešová Bačová – Petr Šída 

Anotace: Článek přináší kompletní přehled nálezů z východních Čech ze sbírky J. A. Jíry, která dnes tvoří nedílnou součást archeologické sbírky Muzea hlavního města Prahy. Artefakty jsou seřazeny abecedně podle lokalit, z nichž pocházejí. Po podrobném popisu každého předmětu následuje komentář k nálezovým okolnostem a k jednotlivým lokalitám. Většina nálezů nebyla doposud vůbec publikována. Jelikož pocházejí z konce 19. a počátku 20. století, v řadě případů doplňují historii objevování jednotlivých lokalit o zcela nové údaje. 

Klíčová slova: Východní Čechy – sbírka J. A. Jíry – sbírka L. Šnajdra 

Annotation: The paper contains a complex overview of East Bohemian finds from the collection of J. A. Jíra, which today forms an integral part of the archaeological collection of the City of Prague Museum. The artefacts are listed alphabetically, according to the sites of their origin. After a detailed description of each object, there is a commentary on its find circumstances and the individual sites. Most of these finds have not been published so far. As these discoveries were made at the turn of the 19th and 20th centuries, they, in many cases, complement the known history of exploring the individual sites and provide previously unknown information. 

Keywords: Eastern Bohemia – collection of J. A. Jíra – collection of L. Šnajdr 


Drobné materiálie / Small material articles 

6. JÁMA Z POZDNÍ DOBY BRONZOVÉ Z BYLAN (OKR. CHRUDIM)

/ A settlement pit from the Late Bronze Age at Bylany u Chrudimi 
Miroslav Novák

7. STŘEDOVĚKÉ OBJEKTY ZE ZDECHOVIC

/ The investigation of medieval settlement features at Zdechovice (Pardubice District) 
Radek Bláha – Pavel Hornik


Zprávy Archeologie východních Čech 
/ News of Archaeology of Eastern Bohemia

8. ARCHEOLOGICKÉ PŘÍRŮSTKY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ V ROCE 2011

/ Additions to the archaeological collections of AO MVC for 2011 
Radek Bláha – Miroslav Novák

9. ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY AO MVČ V LETECH 2007–2012

/ Archaeological excavations of AO MVČ in 2007–2012 
Pavel Hornik – Radek Bláha – Miroslav Novák

10. ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V HRADCI KRÁLOVÉ V LETECH 2007 AŽ 2012. I. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE.

/ Archaeological excavations in Hradec Králové in 2007–2012. I. Urban monuments preservation area 
Radek Bláha

11. ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH V LETECH 2011 A 2012

/ Rescue excavations conducted by the East Bohemian museum in Pardubice in 2011 and 2012 
Kristýna Cebová – Miroslava Cejpová – Jan Jílek – František Kašpárek – Radko Sedláček − Vít Vokolek – Petra Žaloudková

12. PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ A PŘÍRŮSTKŮ DO SBÍREK REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI V ROCE 2008

/ An overview of archaeological investigations and new acquisitions in the collection of the Regional museum in Chrudim in 2008 
Jan Musil

13. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z JIČÍNSKA Z ROKU 2011 Z DARŮ A Z AKCÍ ARCHEOLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ RM A G V JIČÍNĚ

/ Archaeological finds from the Jičín region obtained through donations and activities of the archaeological department of the Regional museum and gallery in Jičín in 2011 
Eva Ulrychová

14. PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2012

/ An overview of archaeological investigations of the Regional museum in Vysoké Mýto in 2012 
David Vích 

Rejstřík podle katastrů 
/ Index of cadastres 

Rejstřík podle kultur 
/ Index of cultures 

Seznam autorů 
/ List of authors

Seznam recenzentů 
/ List of reviewers
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 4 (2012) - ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 4 (2012) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 38 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 38 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Burgert 
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
PhDr. Jiří Kalferst, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AVČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice
PhDr. Jan Jílek, Východočeské muzeum v Pardubicích

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2013 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Petr Hudec, Bc. Marek Pacák, Mgr. Petra Czinnerová 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: bronzová spona, doba laténská, Holohlavy / Bronze fibula, La Téne period, Holohlavy (foto Jiří Šinták, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2013 / Closing this volume: 31 March 2013 
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2014 / Closing next volume: 30. September 2013 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Pavel Burgert
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kristýna Cebová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miroslava Cejpová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaroslav Doležel
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miloš Hlava, PhD.
Muzeum hlavního města Prahy, oddělení archeologických sbírek
Na Poříčí 52/1554
180 00 Praha 8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Pavel Hornik 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek, PhD.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Klimešová Bačová
Muzeum hlavního města Prahy, oddělení archeologických sbírek
Na Poříčí 52/1554
180 00 Praha 8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Mangel
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miroslav Novák
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Radko Sedláček
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Mgr. Petr Šída, PhD.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Eva Ulrychová
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Vít Vokolek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice

Petra Žaloudková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.