Archeologie východních Čech 1 (2011)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 1 (2011)
/ ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 1 (2011)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 


Vydává: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 80 Kč 

OBSAH / CONTENT

Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)

1. PRAVĚKÉ NÁLEZY OKRESU HAVLÍČKŮV BROD

/  PREHISTORICAL FINDS IN THE DISTRICT OF HAVLÍČKŮV BROD 
Martina Pajerová 

Anotace: Tento článek vychází z autorčiny bakalářské práce a navazuje na Katalog pravěkých nálezů (okres Havlíčkův Brod) od P. Rouse, který vyšel v roce 1981 jako supplementum Zpravodaje muzea Východních Čech (Rous 1981). Práce v sobě zahrnuje veškeré nálezy objevené na území okresu Havlíčkův Brod, které bylo možné fyzicky dohledat v depozitářích muzeí a jsou datovány do období od paleolitu až po dobu římskou. Ze získaných podkladů byl vytvořen abecední katalog, který je součástí příloh článku a vyhodnocení artefaktů podle jednotlivých období českého pravěku. Mezi nálezy téměř ve sto procentech dominovala kamenná industrie, a to štípaná či broušená. Bohužel nebylo možné skrze nálezy potvrdit trvalé osídlení oblasti. 

Klíčová slova: Okres Havlíčkův Brod – Pavel Rous – okrajové oblasti – broušená a štípaná industrie 

/  Annotation: The article is based on the author´s Bc thesis and also on the Catalogue of prehistoric finds (district of Havličkův Brod) by P. Rouse, which was published in 1981 in supplement of the Bulletin of Museum in Hradec Králové (Rous 1981). The report contains all archaeological finds found in the district of Havlíčkův Brod, which could be physically found in the museums store rooms and which are dating from the Palaeolithic to the Romano-Germanic period. The author made an alphabetical catalogue from the collected data, which is in the attachments to this article, and a summarisation of the artefacts based on the periods of Czech prehistory. Among the finds, the most common was stone industry, either chopped or grounded, which made almost 100 % of the artefacts documented. Unfortunately it was not possible to confirm a stable populating of the area. 

/  Keywords: District of Havlíčkův Brod – Pavel Rous – peripheral areas – grounded and chopped stone industry. 


2. NÁLEZ BRONZOVÉ DÝKY ZE ZDELOVA (OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU)

/  A BRONZE DAGGER FIND FROM ZDELOV (DISTRICT OF RYCHNOV NAD KNĚŽNOU) 
Miroslav Pleska 

Anotace: Tento článek informuje o ojedinělém nálezu čepele bronzové dýky na území východních Čech a snaží se pomocí analogických nálezů o její přibližnou dataci. Pečlivá deskripce a identifikace podobných předmětů by měla přispět k lepšímu poznání doby bronzové v dané oblasti. 

Klíčová slova: Doba bronzová – dýka – východní Čechy – střední doba bronzová 

/  Annotation: The paper aims to inform of a singular find of blade from bronze dagger in Eastern Bohemian and it attempts to date it using analogical finds. A careful description and identification of similar items could aid in deepening knowledge about the Bronze Age in the region. 

/  Keywords: Bronze Age – Dagger – Eastern Bohemian – middle Bronze Age 


3. NOVÉ HALŠTATSKÉ SÍDLIŠTĚ V K. Ú. VYSOKÉ MÝTO

/  NEW HALLSTATT SETTLEMENTS IN THE CADASTRAL OF VYSOKÉ MÝTO 
David Vích 

Anotace: Plánovaná stavba nové fotovoltaické elektrárny měla v k. ú. Vysoké Mýto zasáhnout prostor, kde bylo možné na základě povrchových sběrů předpokládat existenci žárového pohřebiště starší doby železné. Sondáž však prokázala přítomnost sídliště z daného období. 

Klíčová slova: Záchranný výzkum – sídliště – starší doba železná – Vysoké Mýto 

/  Annotation: The planned building of photovoltaic power station in cadastral of Vysoké Mýto was expected to destroy the area where, based on archaeological survey, we expected to find a cremation cemetery dating into the older Iron Age. But trenches showed an existence of settlement dating into that period. 

/  Keywords: Salvage excavation – settlement – older Iron Age – Vysoké Mýto 4. DROBNÉ LATÉNSKÉ NÁLEZY Z VÝCHODNÍCH ČECH I

/  SMALL LA TÈNE FINDS FROM EASTERN BOHEMIA I 
Tomáš Mangel – Jan Jílek 

Anotace: Článek přináší informace o několika drobných laténských kovových artefaktech získaných v prostoru východních Čech. Představeny jsou jak starší nálezy, které dosud unikaly badatelské pozornosti, tak předměty získané v době relativně nedávné prostřednictvím prospekce s užitím detektoru kovů. Prezentované nálezy jsou hodnoceny především z hlediska kulturního a chronologického, opomenuty nejsou ani aspekty jejich archeologického a geografického kontextu. 

Klíčová slova: Doba laténská – východní Čechy – drobné kovové nálezy 

/  Annotation: The paper presents information on several small metallic artefacts dating to La Tène, Period which were found in the Eastern Bohemia. Presented are both older finds, which until recent time escaped scholarly interest, and also the finds which were found during recent archaeological surveys and b using metal detectors. The presented finds are analysed mainly from their cultural and chronological aspect, but archaeological and geographic contexts are also not forgotten. 

/  Keywords: La Tène Period – Eastern Bohemia – small metallic finds 5. POVRCHOVÉ NÁLEZY Z DOBY ŘÍMSKÉ Z OKOLÍ CHROUSTOVIC (OKRES CHRUDIM)

/  ARCHAEOLOGICAL SURVEY FINDS FROM THE ROMANO – GERMANIC PERIOD FROM THE PROXIMITY OF CHROUSTOVICE (DISTRICT OF CHRUDIM) 
František Kašpárek 

Anotace: V článku jsou vyhodnoceny keramické fragmenty a kostěný předmět z doby římské, které byly nalezeny během povrchové prospekce na k. ú. Chroustovice. U zkoumaných artefaktů bohužel nelze přesně určit místo objevu. Vypracované podrobné dějiny bádaní ve sledované oblasti rovněž nepřinesly informaci ohledně jejich lokalizace, avšak aspoň dobře dokumentují četnost archeologických nálezů v chroustovickém regionu. Funkci kostěného předmětu nelze přesně interpretovat. Celý tento malý soubor lze rámcově zařadit na sklonek starší doby římské případně do staršího úseku mladší doby římské. 

Klíčová slova: Doba římská – dějiny bádaní Chroustovic – kostěná industrie – keramika 

/  Annotation: Pottery fragments and bones artefact dating to the Romano – Germanic period found during archaeological survey on the cadastral territory of Chroustovice are the focus of the paper evaluation. Unfortunately the exact location could not be established. The established detailed history of scholarship interest in the area did not reveal any information regarding their location, although they document the numerous archaeological finds in the Chroustovice region. The function of the bone artefact could not be interpreted. The small collection as a whole can be dated at the end of the older Romano – Germanic period, or the early younger Romano – Germanic period. 

/  Keywords: Romano – Germanic period – history of scholarship interest of Chroustovice – bone artefact – pottery 6. RANĚ STŘEDOVĚKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z K. Ú. ŘÍKOVICE (OKR. SVITAVY)

/  EARLY MEDIEVAL ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM CADASTRAL TERRITORY OF ŘÍKOVICE (DISTRICT OF SVITAVY) 
David Vích 

Anotace: Povrchovými sběry byla v letech 2004–2009 v k. ú. Říkovice (lokality Říkovice 2–6) získána kolekce raně středověké keramiky. Zastoupena je pravděpodobně střední doba hradištní, nepochybně mladší doba hradištní, ojediněle se vyskytne i keramika ze 13. stol. 

Klíčová slova: Povrchový sběr – raný středověk – sídliště – Říkovice 

/  Annotation: During archaeological survey in years 2004–2009, pottery dating into the early medieval period was collected from the cadastral territory Říhovice (lokality Říhovice 2–6). The pottery is possibly dated into the Middle Slavic period, very likely to Late Slavic period and occasionally to the 13th century. 

/  Keywords: Archaeological survey – early Middle Ages – settlement – Říkovice
Zprávy Archeologie východních Čech
/  News of Archaeology of Eastern Bohemia
 

7. ARCHEOLOGICKÉ PŘÍRŮSTKY V ROCE 2008

/  ARCHAEOLOGICAL ACCESSIONS IN YEAR 2008 
Bláha, Radek – Kalferst, Jiří – Sigl, Jiří

8. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z TERÉNNÍCH AKCÍ MUZEA V JIČÍNĚ V ROCE 2008

/  ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM THE ARCHAEOLOGICAL OPERATIONS OF THE MUSEUM IN JIČÍN IN YEAR 2008
Ulrychová, Eva 

9. PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V LETECH 2008–2009

/  AN OVERVIEW OF THE ARCHAEOLOGICAL OPERATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN YEARS 2008–2009 
Vích, David

10. DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V LETECH 2008 – 2009

/  AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL OPERATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN YEARS 2008–2009 
Vích, David

Pokyny pro autory / Instructions for Authors
Soupis autorů a recenzentů / List of authors and reviewers
Rejstřík / Index

Odpovědný redaktor: 
PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce: PhDr. Jiří Kalferst, Mgr. Radek Bláha, Mgr. Pavel Hornik 
Redakční rada: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
PhDr. Jiří Kalferst, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
we Wrocławiu 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AVČR v Praze 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 
PhDr. Jan Jílek, Východočeské muzeum v Pardubicích 

Náklad: 400 výtisků 
Hradec Králové 2012 

Tisková příprava: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna: xPrint, s.r.o., Příbram 
Návrh obálky: Mgr. Hana Nováková, sazba obálky: Jiří Šinták 
Překlady do angličtiny: Martina Kovaříková, BA 
Překlady do němčiny: Mgr. Jan Machula 
Fotografie na titulní straně: kulovitá nádobka kultury s lineární keramikou, Úhřetice, (foto Miroslav Beneš, MVČ) 

Adresa redakce: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel.: 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html
 
Časopis vychází dvakrát ročně. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2011. 
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2011. 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace 
odpovídají autoři.
 
© 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Jiří Kalferst
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Mangel 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Martina Pajerová, 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Miroslav Pleska
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jiří Sigl
Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Studentská 84
532 10 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Eva Ulrychová
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.