Archeologie východních Čech 2 (2011)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 2 (2011)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 2 (2011)


Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 

Vydává: Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 80 Kč 

OBSAH / CONTENT


Studie Archeologie východních Čech 
/  STUDIES OF ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA (REVIEWED ARTICLES)

1. NEOLITICKÉ OSÍDLENÍ V OBLASTI BOHÁNECKÉHO CHLUMU

/  THE NEOLITHICAL SETTLEMENTS IN THE BOHÁNECKÝ CHLUM AREA

Jiří Kalferst 
  
Anotace: Přehled, vyhodnocení a datování nálezů z hraniční oblasti severního okraje neolitické oikumeny na pomezí okresů Jičín, Náchod a Trutnov, založené především na starších náhodných nálezech broušené kamenné industrie. Ve 13 případech byla aktivita přiřčena kultuře s vypíchanou keramikou a na třech bylo stáří nálezů určeno do období kultury s linearní keramikou. Povrchovou prospekcí byla zjištěna i dílna na výrobu broušených kamenných nástrojů, která je možná totožná s historickým Bienenbergovým „bojištěm Teutonů a Cimbrů“. Výsledky ale bude ještě nutno zpřesnit dalším průzkumem – již vzhledem k pramenné základně. 
  
Klíčová slova: Východní Čechy – Hořický hřbet – neolit – osídlení 
  
/  Annotation: An overview, evaluation and dating of the archaeological finds in northern edge of the Neolithic oikumena on the district border of Jičín, Náchod and Trutnov, based mainly on older random finds of grounded stone industry. In 13 cases the activity was attributed to the culture with Stroked pottery. During an archaeological survey, a grounded industry workshop was discovered, which is possibly identical with the historic Bienenberg „Teutons and Cimbri battlefield“. The results need to be confirmed by another archaeological investigation – especially considering the currently available sources. 
  
/  Keywords: Eastern Bohemian, Hořický ridge (Hořický hřbet), Neolithic, settlement 

 

2. SÍDLIŠTNÍ OBJEKT KULTURY NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ Z MILÍČEVSI, OKR. JIČÍN

/  A SETTLEMENT OBJECT OF THE FUNNEL-BEAKER CULTURE FROM MILÍČEVES, DISTRICT OF JIČÍN

Eva Ulrychová 
  
Anotace: V zámeckém parku v Milíčevsi byl poprvé na Jičínsku v rýze pro vodovod zachycen sídlištní objekt kultury nálevkovitých pohárů. Soubor keramiky z profilu jámy lze i přes omezený počet výzdobných prvků datovat do salzműndské fáze nositelů kultury nálevkovitých pohárů. 
  
Klíčová slova: Jičínsko – kultury nálevkovitých pohárů – sídliště 
  
/ Annotation: In the castle park in the Milíčeves in a cut for water pumps, a settlement feature was discovered for the first time, which can be dated into the Funnel-Necked Beaker culture. The pottery collection from the profile of the trench can be, regardless of the limited number of decoration, dated into the Salzműd phase of the Funnel-Beaker culture. 
  
/ Keywords: District of Jičín, Funnel-Necked Beaker culture, settlement 
  

3. ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA K. Ú. DRAŽKOVICE V ROCE 2010 (OKR. PARDUBICE)

/  SALVAGE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION IN THE CADASTRAL TERRITORY OF DRAŽKOVICE IN 2010 (DISTRICT OF PARDUBICE)

Kristýna Cebová – František Kašpárek 
  
Anotace: Výzkum byl vyvolán stavbou haly „A“, která se nachází v bývalém prostoru zemědělského družstva. Tato oblast byla již značně zničena recentními zásahy, ale přesto se podařilo prozkoumat několik archeologických situací, které se rozprostíraly mezi meliorací a základy teletníku. Charakter objektů poukazuje na pozůstatek pravěkého sídliště. Ve jejich výplni byla objevena keramika, mazanice, struska a kamení. Keramické fragmenty patří slezskoplatěnické kultuře (stupeň HaC). Petrografická analýza odhalila, že ve výplni objektu č. 2 se nacházel zlomek drtidla. 
  
Klíčová slova: starší doba halštatská – stupeň HaC – sídliště – keramika – drtidlo 
  
/ Annotation: The archaeological excavation was reaction to the planned construction of building „A“ which lies in the former areal of agricultural collective. The area was disturbed by recent interventions, but it was still possible to investigate several archaeological situations, which were located between the soil improvements and recent calf shed. The character of archaeological features points to a relic of prehistoric settlement. In their infilling pottery, daub, slag and stones were found. The pottery fragments are dated into the Silesia-Platěnice Culture (HaC stage). The petrographic analyses showed that in the filling of feature n. 2 were remains of a grinder. 
  
/ Keywords: Early Hallstatt period – HaC stage – settlement – pottery – grinder 
  

4. SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY BRONZOVÉ A POZDNÍ DOBY HALŠTATSKÉ V JAROMĚŘI

/  A SETTLEMENT IN THE YOUNG BRONZE AGE AND LATE HALSTATT PERIOD IN JAROMĚŘ

Miroslav Novák 
  
Anotace: Příspěvek kompletně publikuje nálezy z doby lužických popelnicových polí odkryté v roce 2000 v rámci rozsáhlého výzkumu při stavbě hal společnosti Kimberly-Clark na jihozápadním okraji Jaroměře. Nálezy patří z menší části výrobním aktivitám datovaným do mladší doby bronzové a z převážné většiny sídlišti z pozdní doby halštatské s doklady jižních importů a místní produkce keramiky a textilu. 
  
Klíčová slova: Sídliště – pozdní doba halštatská – popelnicová pole – importy – místní produkce 
  
/  Annotation: The paper fully publishes finds dating into the Lusatian urn fields, which were uncovered in year 2000 as a part of larger excavation during the building project of Kimberly-Clark at the south-western edge of Jaroměř. Some of the finds can be attributed to the production activities dating to the young Bronze Age while the majority to the settlement in the late Hallstatt period with some documented southern imports and also local production of pottery and textile. 
  
/  Keywords: Settlement – late Hallstatt – Urn fields – imports – local production 
  

5. PŘÍSPĚVEK ANTROPOLOGIE K POZNÁNÍ LATÉNSKÝCH POHŘEBIŠŤ V HORNÍM POLABÍ

/  AN ANTHROPOLOGICAL CONTRIBUTION TOWARDS UNDERSTANDING OF THE LA TÈNE CEMETERIES IN THE UPPER ELBE REGION

Tomáš Mangel – Marcela Víšková 
  
Anotace: Cílem stati je zhodnocení antropologického materiálu pocházejícího z laténských pohřebních areálů v oblasti horního Polabí. Ve sbírkových fondech příslušných insvtitucí byly identifikovány pozůstatky celkem 8 skeletů, z jichž jeden nemohl být z technických důvodů revidován. Značně fragmentární stav umožnil pouze základní vyhodnocení, ve dvou případech pak mohlo být provedeno srovnání antropologických zjištění s charakterem hrobových garnitur. Nové otázky přinesl antropologický pohled v případě žárového hrobu 7/1899 z pohřebiště Hořenice 1. 
  
Klíčová slova: Doba laténská – pohřebiště – antropologie – východní Čechy 
  
/  Annotation: The aim of the paper is to evaluate the anthropological material from La Tène cemeteries in the upper Elbe region. In the museum collections, 8 skeletons were identified, but one skeleton could not be revised due to technical reasons. The fragmented states of the skeletons only allowed for basic analysis, in two cases comparison between anthropological findings and grave sets could be made. The anthropological investigation in the case of the cremation grave 7/1899 from cemetery Hořenice 
  
/  Keywords: La Tène Period – cemetery – anthropology – Eastern Bohemia 
  

6. STŘEDOVĚKÉ NÁLEZY Z K. Ú. ČESKÉ HEŘMANICE (OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

/  MEDIEVAL FINDS FROM THE CADASTRAL TERRITORY OF ČESKÉ HEŘMANICE (DISTRICT OF ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

David Vích 
  
Anotace: Z k. ú. České Heřmanice, obce s bohatou minulostí doloženou písemnými prameny, známe dosud pouze skrovné množství archeologických nálezů. Vrcholný středověk dokládají vedle nepočetných keramických zlomků sběrového původu pouze drobná kolekce získaná z výkopu inženýrských sítí v severním sousedství kostela Sv. Jakuba Většího. 
  
Klíčová slova: Vrcholný středověk – keramika – České Heřmanice 
  
/  Annotation: There is only limited number of archaeological finds from the cadastral territory of České Heřmanice, although the history of the village is richly documented in written records. The Middle Ages are recorded by numerous pottery sherds found during surveys and from small collection from an engineering work in the northern proximity of the St. Jacob Major. 
  
/  Keywords: Middle Ages – pottery – České Heřmanice


Zprávy Archeologie východních Čech
/  NEWS OF ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 

7. M. RICHTER – NEKROLOG

/  M. RICHTER – NEKROLOG 
Sigl, Jiří 

8. VZPOMÍNKA NA DOC. DR. M. RICHTRA, DRSC. (NA OKRAJ AUTOROVÝCH PAMĚTÍ)

/  A MEMORY OF DOC. DR. M. RICHTER, DR.SC. (SMALL REMARKS TO THE AUTHORS MEMORIES) 
Wolf, Vladimír 

9. 150 LET OD NAROZENÍ LUDVÍKA DOMEČKY – VÝSTAVA „PŘÍBĚH PRVOREPUBLIKOVÉHO MUZEJNÍKA“

/  150 YEARS ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF LUDVÍK DOMEČKA – AN EXHIBITION “A STORY OF FIRST REPUBLIC MUSEUM EMPLOYEE“ 
Bláha, Radek 

10. PŘÍRŮSTKY DO ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY HRADECKÉHO MUZEA V ROCE 2009

/  ARCHAEOLOGICAL ACCESSIONS INTO THE COLLECTION OF THE MUSEUM IN HRADEC IN YEAR 2009 
Bláha, Radek – Kalferst, Jiří – Sigl, Jiří 

11. PŘÍRŮSTKY DO ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY MUZEA V JIČÍNĚ V ROCE 2009

/  ACCESSIONS TO THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM IN JIČÍN IN YEAR 2009 
Ulrychová, Eva 

12. SOUPIS ZANIKLÝCH STŘEDOVĚKÝCH VSÍ NA JIČÍNSKU. DODATKY.

/  A REGISTER OF EXTINCT MEDIEVAL VILLAGES IN JIČÍN DISTRICT. AN APPENDIX 
Ulrychová, Eva 

13. POVRCHOVÁ PROSPEKCE SEVERNÍ ČÁSTI BOSKOVICKÉ BRÁZDY V LETECH 2006–2009

/  AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL SURVEYS IN THE NORTHERN PART OF THE BOSKOVICE WRINKLE (BOSKOVICKÁ BRÁZDA) IN YEARS 2006–2009 
Vích, David 

Pokyny pro autory / Instructions for Authors
Seznam autorů a recenzentů / List of authors and reviewers

Rejstřík / Index

 

Odpovědný redaktor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce: PhDr. Jiří Kalferst, Mgr. Radek Bláha, Mgr. Pavel Hornik 
Redakční rada: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
PhDr. Jiří Kalferst, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
we Wrocławiu 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AVČR v Praze 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 
PhDr. Jan Jílek, Východočeské muzeum v Pardubicích 

Náklad: 400 výtisků 
Hradec Králové 2012 

Tisková příprava: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna: xPrint, s.r.o., Příbram 
Návrh obálky: Mgr. Hana Nováková, sazba obálky: Jiří Šinták 
Překlady do angličtiny: Martina Kovaříková, BA 
Překlady do němčiny: Mgr. Jan Machula 
Fotografie na titulní straně: loštický pohár, Hradec Králové (foto Miroslav Beneš, MVČ)

Adresa redakce: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel.: 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html
 
Časopis vychází dvakrát ročně. 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2011. 
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2011. 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace 
odpovídají autoři.
 
© 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

 

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kristýna Cebová, 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jiří Kalferst
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Mangel
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miroslav Novák 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jiří Sigl
Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Studentská 84
532 10 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Šura, 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Eva Ulrychová
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Marcela Víšková
Labrys, o.p.s.
Hloubětínská 16/11, 198 00 Praha 14
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prof. PhDr. Vladimír Wolf, DrSc.
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.