Archeologie východních Čech 10 (2015)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 10 (2015)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 10 (2015)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 

Vydává:
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 210 Kč

OBSAH / CONTENT:

 

ŽIVOT S ARCHEOLOGEM Z POHLEDU JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Teraza Siglová – Václava Siglová
 

POZNÁMKY K NEOLITICKÉMU MIKROREGIONU NA DOLECKÉM POTOCE U JAROMĚŘE

/ COMMENTS ON A NEOLITHIC MICRO-REGION ON THE DOLECKÝ BROOK NEAR JAROMĚŘ 
Miloš Vávra
 
Povodí Doleckého potoka u Jaroměře (okr. Náchod) tvoří jeden neolitický mikroregion. Ze sídelního areálu v Horních Dolcích pochází sběr z roku 1969 (LnK a šárecký stupeň; StK). Roku 1973 zde autor kontroloval rýhu plynovodu (15 objektů; neolit). Nejlépe prozkoumaný je sídelní areál v Dolních Dolcích (k. ú. Jaroměř) se sídlištěm lidu s vypíchanou keramikou. Neolitické osídlení mikroregionu probíhalo od staré lineární přes mladou vypíchanou keramiku až po pozdně lengyelské období. Výstavba dálnice D11 ohrozí uváděné polohy.
 
Dolecký potok – mikroregion – neolit – LnK – KVK – historie nálezů – muzeum Jaroměř – muzeum Hradec Králové – NM Praha
 
/ The catchment basin of the Dolecký Brook near Jaroměř (Náchod District) forms one Neolithic micro-region. The fieldwalking assemblage collected in 1969 originates from the settlement area of Horní Dolce (LBK and Šárka phase; STK). In 1973 the author of this paper inspected a trench for gas pipes at the same site (15 features; Neolithic). The best investigated settlement area is that of Dolní Dolce (cadastral area of Jaroměř) with a Stroked Pottery culture settlement. The micro-region was inhabited from the early Linear Pottery culture, through the late Stroked Pottery culture, up to the final Lengyel period. The proposed construction of the D11 motorway will endanger the above sites.
/ Dolecký Brook – micro-region – Neolithic – LBK – STK – history of finds – museums in Jaroměř and Hradec Králové – NM Prague.
 

NÁLEZ PLOCHÝCH MĚDĚNÝCH SEKER V OKOLÍ ČERVENÉHO KOSTELCE (OKR. NÁCHOD)

/ THE DISCOVERY OF FLAT COPPER AXES IN THE VICINITY OF ČERVENÝ KOSTELEC (NÁCHOD DISTRICT)
Marek Pacák – Miroslav Novák
 
V létě roku 2014 byly ve dvou polohách v okolí města Červený Kostelec (okr. Náchod) objeveny dvě ploché měděné sekery datovatelné do období eneolitu. První sekeru lze určit jako typ Altheim, který nelze chronologicky zařadit přesněji než do období eneolitu. Druhá menší sekera tvarově odkazuje na analogické kamenné nástroje známé především ze západní Evropy a odpovídá typu Kaka. Časově tyto kamenné předlohy spadají do první poloviny 5. tisíciletí až do časného 4. tisíciletí. V obou případech se jedná o náhodný nález učiněný v podhorském regionu mimo oblast s doklady stabilního soudobého osídlení. Nápadná blízkost obou poloh naznačuje, že lze i v této oblasti očekávat další obdobné nálezy, a je tedy perspektivní pro další průzkum.
 
Eneolit – sekera – měď – náhodný nález – detektor kovů – Kaka – Altheim
 
/ In the summer of 2014, two flat copper axes datable to the Aeneolithic period were found at two sites near the town of Červený Kostelec (Náchod District). The first axe can be classified as the Altheim type, which cannot be chronologically determined with reasonable accuracy, as it occurred throughout the Aeneolithic. The shape of the smaller axe resembles analogous stone implements which are especially known from Western Europe and corresponds to the Kaka type. Such stone models chronologically fall into the first half of the 5th millennium or the early 4th millennium. In both cases, these are just random finds made in a hilly region with no evidence for permanent contemporary settlement. The striking proximity of both sites with respect to each other indicates that more such finds are to be expected in the region and that future surveys are needed.
/ Aeneolithic – axe – copper – random find – metal detector – Kaka – Altheim
 

OSTEOLOGICKÝ NÁLEZ Z VULKANICKÉ HORY ZEBÍN U JIČÍNA VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

AN OSTEOLOGICAL FIND FROM THE VOLCANIC MOUNTAIN OF ZEBÍN NEAR JIČÍN IN EASTERN BOHEMIA
Jiří Waldhauser
 
Autor dodatečně zveřejňuje osteologický nález opáleného metacarpu Bos taurus z vrcholu hory Zebín, který pochází z kontextu fragmentů keramiky a jiných předmětů z konce doby bronzové až halštatské. Analýza se týká analogických nálezů a dalších nálezů z lokality.
 
Kopec – osteologický nález – doba bronzová a halštatská
 
/ The author subsequently publishes an osteological find of a charred metacarpal bone of Bos taurus from the peak of Zebín mountain which originates from a context containing pottery fra gments and other objects dating from the end of the Bronze Age and the Hallstatt period. The analysis pertains to analogous finds and other finds from the site.
/ hill – osteological find – Bronze Age and Hallstatt period
 

POZNÁMKY K ŽÁROVÝM HROBŮ Z DOBY ŘÍMSKÉ Z ŽIŽELIC

COMMENTS ON ROMAN PERIOD CREMATION GRAVES FROM ŽIŽELICE
Jan Jílek
 
Článek se zabývá objevem tří žárových hrobů z doby římské z Žiželic, okr. Kolín, na pomezí středních a východních Čech. Zlomky uren ze dvou hrobů byly součástí školní sbírky v obecné škole v Žiželicích a v roce 1935 byly předány do Městského muzea v Novém Bydžově. V současné době jsou obě popelnice nedohledatelné.
 
Doba římská – žárové hroby – pomezí středních a východních Čech – Žiželice
 
/ The article deals with the discovery of three Roman period cremation graves in Žiželice, Kolín District, on the boundary between central and eastern Bohemia. Fragments of urns from two graves were part of a collection kept at the elementary school in Žiželice and they were handed over to the Municipal museum in Nový Bydžov in 1935. Unfortunately, the whereabouts of both urns are currently unknown.
/ Roman period, cremation graves, boundary between central and eastern Bohemia, Žiželice
 

HRADIŠTĚ V KOLDÍNĚ U CHOCNĚ VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

THE HILLFORT OF KOLDÍN NEAR CHOCEŇ IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL FINDS
David Vích
 
V poloze „Na Hradě“ v k. ú. Koldín měly podle starších zpráv stát zbytky vrcholně středověkého opevnění ze 14. století. Vyhodnocení starých nálezů z Orlického muzea v Chocni tento předpoklad potvrdilo, záchranný archeologický naproti u osady „Hradiště“ pak přinesl doklady osídlení z předneolitického období, doby popelnicových polí a závěru raného středověku.
 
Koldín – záchranný archeologický výzkum – pravěk – středověk
 
/ According to earlier accounts, the site of „Na hradě“ in the cadastral area of Koldín was supposed to contain remains of a high medieval fortification dating from the 14 th century. The evaluation of old finds deposited in the Orlické museum in Choceň confirmed this assumption and a rescue excavation carried out opposite the hamlet of Hradiště provided evidence for settlement in the Pre-Neolithic, the Urnfield period and the close of the Early Middle Ages.
/ Koldín – rescue excavation – prehistory – Mi ddle Ages
 

PRAVĚKÉ A RANĚ STŘEDOVĚKÉ OSÍDLENÍ VRCHU KUMBURKU U JIČÍNA (OKR. SEMILY)

PREHISTORIC AND EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT ON KUMBURK HILL NEAR JIČÍN (SEMILY DISTRICT)
Pavel Drnovský
 
Během zpracování nálezového souboru pocházejícího ze známého hradu Kumburku (okr. Semily) byla zjištěna přítomnost keramiky z období, jež předchází výstavbě hradu na přelomu 13. a 14. století. Článek se věnuje vyhodnocení nevelké kolekce artefaktů, které přes svou fragmentárnost dovolují dataci do období neolitu, mladší doby bronzové, halštatu a závěru raného středověku. Na závěr jsou nová zjištění zasazena do sídelního kontextu.
 
Východní Čechy – keramika – neolit – popelnicová pole – halštat – raný středověk – hrad
 
/ During the processing of a find assemblage originating from well-known Kumburk Castle (Semily District), the presence of pottery dating from periods preceding the construction of the castle at the turn of the 14th century was established. The article is dedicated to the evaluation of a small collection of artefacts which, in spite of its fragmentation, enables us to date it to the Neolithic, the Early Bronze Age, the Hallstatt period and the late Early Middle Ages. In the conclusion, the new findings are placed into their settlement context.
/ Eastern Bohemia - pottery - Neolithic - urnfields - Hallstatt - Early Middle Ages - castle
 

NÁLEZ RANĚ STŘEDOVĚKÉ SEKERY ZE ZDISLAVI (OKR. CHRUDIM) 

THE DISCOVERY OF AN EARLY MEDIEVAL AXE IN ZDISLAV (CHRUDIM DISTRICT)
Jan Musil
 
Na poli nedaleko Zdislavi (okr. Chrudim) byla nalezena úzká raně středověká sekera, kterou je možno zařadit do Poulíkova druhého typu. Těžiště výskytu tohoto typu seker leží v moravském prostoru, odkud se patrně šíří do okolních zemí. Sekery nejsou příliš chronologicky citlivé, vyskytují se v širokém období od 8. do počátku 10. století.
 
Ojedinělý nález – raný středověk – středohradištní období – sekera – východní Čechy
 
/ In a field not far from Zdislav (Chrudim District), a narrow early medieval axe was found which could be classified as Poulík's second type. This axe type most frequently occurred in Moravian territory, from where it probably spread to other regions. These axes are chronologically not very sensitive, they occurred during a broad period from the 8 th up to the early 10 th centuries.
/ Isolated find – Early Middle Ages – Middle Hillfort period – axe – Eastern Bohemia
 

NÁLEZ RELIKTU PRAVĚKÉ A RANĚ STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE NA KAVČÍM PLÁCKU V HRADCI KRÁLOVÉ 

THE DISCOVERY OF REMAINS OF A PREHISTORIC AND EARLY MEDIEVAL FORTIFICATION IN KAVČÍ PLÁCEK IN HRADEC KRÁLOVÉ
Radek Bláha
 
Příspěvek vyhodnocuje údaje získané dokumentací výkopů podél vnější strany obvodové zdi domu čp. 121 na takzvaném Kavčím plácku v blízkosti Malého náměstí v historickém jádru Hradce Králové. Výsledky výzkumu doplňují a zpřesňují dosavadní zjištění ohledně vývoje pravěké (lužické) a raně středověké (9./10.–12. století) fortifikace na hraně hradeckého návrší.
 
Hradec Králové – raný středověk – dřevohliněné opevnění – hradiště – město
 
/ The paper evaluates data collected during the documentation of excavation trenches situated along the outer perimeter wall of house no. 121 in so-called Kavčí plácek near Malé Square in the historic core of Hradec Králové. The excavation results complement and specify our current knowledge concerning the development of a prehistoric (Lusatian culture) and early medieval (9 th /10 th - 12 th century) fortification on the edge of the Hradec hillock.
 
/ Hradec Králové – Early Middle Ages – earth and timber fortification – hillfort – town
 

PODLAŽICKÉ SESTRY DVANÁCTÉHO STOLETÍ V ZÁPISECH CODEXU GIGAS 

12TH-CENTURY PODLAŽICE SISTERS IN THE ENTRIES OF THE CODEX GIGAS
Petr Charvát
 
Tento text shrnuje některé nové výsledky bádání týkající se tzv. Codexu Gigas, rukopisu napsaném v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi v letech 1204–1229. Autor se dále zabývá pětadvaceti ženskými jmény v textu nekrologia v rukopisu, původně interpretovanými jako servus noster, což pozdější bádání opravilo na soror nostra. Na základě analogie s benediktinským domem kladrubským, kde roku 1124 světil biskup Otto z Bamberka jeptišky, přisuzuje tato jména řeholnicím. Předpokládá dále, že podobně jako u Kladrub se i u Podlažic původně jednalo o podvojný klášter pro benediktinské mnichy a jeptišky, jaké byly zakládány na konci 11. a v první polovině 12. století v rámci hirsauské reformy klášterního života.
 
Dějiny středověku – benediktinské kláštery – benediktinské jeptišky – Podlažice
 
/ This paper subsumes some new research results concerning the co-called Codex Gigas, a manuscript written in the Benedictine house of Podlažice by Chrudim (E Bohemia) sometime between the years 1204 and 1229. The author takes up the question of twenty-five female names contained in the necrology of the said manuscript, denoted as “s. n”. Originally interpreted as servus noster, the understanding of this abbreviation was later corrected to soror nostra. Taking up an analogy of the Benedictine abbey of Kladruby (W Bohemia), where bishop Otto von Bamberg consecrated nuns in 1124, the author assigns these names to Benedictine nuns as well. He goes on to propose that much as Kladruby, the regular institution of Podlažice had originally been founded as a double monastery for monks and nuns, as was usual in regular houses established at the end of eleventh and in the first half of twelfth century an accordance with the Hirsau reform of Benedictine monastic life.
/ medieval history – Benedictine monasteries – Benedictine nuns – Podlažice
 

NĚKOLIK ARCHEOLOGICKÝCH SITUACÍ Z 13. STOLETÍ Z RYBITVÍ (OKR. PARDUBICE)

SEVERAL 13 TH CENTURY ARCHAEOLOGICAL SITUATIONS FROM RYBITVÍ (PARDUBICE DISTRICT)
Tomáš Zavoral – Kristýna Bulvová
 
Článek popisuje záchranný archeologický výzkum na katastrálním území Rybitví z roku 2013. Při výzkumu, který byl vyvolán výstavbou výrobní a administrativní haly, byly prozkoumány sídlištní objekty datované na základě keramiky do 13. století.
 
Rybitví – sídliště – středověk – keramika – zástavba
 
/ The article describes a rescue excavation conducted in the cadastral area of Rybitví in 2013. During the excavation, which took place due to the construction of a manufacturing and administrative facility, several settlement features were investigated which date back to the 13 th century, on the basis of pottery.
/ Rybitví – settlement – Middle Ages – pottery – built-up area
 

STŘEDOVĚKÁ ODPADNÍ JÍMKA Z FILIŠTÍNSKÉ ULICE ČP. 39/I V CHRUDIMI  

A MEDIEVAL CESSPIT FROM FILIŠTÍNSKÁ STREET, HOUSE NO. 39/I IN CHRUDIM
Petra Sehnoutková
 
V letech 1996 a 1997 byl v prostoru po šesti zřícených původně středověkých domech ve Filištínské ulici v Chrudimi realizován záchranný archeologický výzkum, jenž se soustředil na dvorky parcel čp. 37/I–40/I. Na dvoře u čp. 39/I byla v sondě H, umístěné u vnitřního lícu městské hradby, odkryta odpadní jímka XX. Rozbor její materiální náplně, představující především fragmenty kuchyňské keramiky, ukázal, že jímka byla zaplňována od konce 13. až do prvních desetiletí 14. století. Její fungování tak lze vztáhnout k prvotní etapě města vymezené lokací v šedesátých až sedmdesátých letech 13. století a rozsáhlým požárem v první třetině 14. století. Přestože nálezový soubor nebyl příliš početný, představuje odpadní jímka XX důležitý doklad ve vývoji vrcholně středověkého města Chrudimi v jeho počátku.
 
Chrudim – vrcholný středověk – počátky města – odpadní jímka – keramika
 
/ In 1996 and 1997, a rescue excavation was carried out in the area of six collapsed, originally medieval houses in Filištínská Street in the town of Chrudim. It concentrated on the backyards of house nos. 37/I – 40/I. In the backyard of house no. 39/I, in test pit H situated on the outer face of the town wall, there was unearthed cesspit XX. Analysis of material from its fill which mainly contained kitchenware sherds showed that the cesspit had been filled between the late 13 th and the first decades of the 14 th centuries. The time of its use can therefore be associated with the town ' s first development phase, delimited by its foundation in the 1260s-1270s and an extensive fire in the first third of the 14 th century. Despite the find assemblage being not very numerous, cesspit XX represents an important piece of evidence for the development of the medieval town of Chrudim at its very beginnings.
/ Chrudim – High Middle Ages – town ' s beginnings – cesspit – pottery
 

VÝZKUM U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V KOSTELCI U HEŘMANOVA MĚSTCE (OKR. CHRUDIM) 

THE EXCAVATION NEXT TO THE CHURCH OF ST PETER AND PAUL IN KOSTELEC NEAR HEŘMANŮV MĚSTEC (CHRUDIM DISTRICT)
Jan Frolík – Petra Stránská – Jarmila Švédová
 
Sondáž zachytila terény související s románskou fází kostela včetně základového zdiva. Rozsáhlé jsou devastující zásahy z konce 19. století. Feudální sídlo s původně dřevěnou zástavbou a kamenným kostelem se proměnilo v kamenný hrad, který však ve 14. století zaniká. Jako jinde na Chrudimsku se prosadila církevní funkce lokality.
 
Středověk – kostel – pohřebiště – antropologie
 
/ Archaeological probing reached levels associated with the Romanesque phase of the church, including its foundation masonry. Extensive 19 th century disturbances proved to be quite devastating. The feudal residence, originally consisting of wooden buildings and a stone church, was later converted into a stone castle, which, however, ceased to function in the 14 th century. Similarly to other sites in the Chrudim region, the ecclesiastical function of the site came to the fore.
/ Middle Ages – church – cemetery – anthropology
 

NOVÉ HMOTNÉ DOKLADY PROMĚNY INTRAVILÁNU ÚLIBIC (OKR. JIČÍN) VE STŘEDOVĚKU 

NEW MATERIAL EVIDENCE FOR THE TRANSFORMATION OF THE BUILT-UP AREA OF THE VILLAGE OF ÚLIBICE (JIČÍN DISTRICT) IN THE MIDDLE AGES
Kateřina Opicová – Radek Novák
 
V severovýchodním sousedství obecního úřadu čp. 53 v Úlibicích (okr. Jičín) provedli pracovníci AO RMaG drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou parkovacích stání. Výkopy pro opěrnou stěnu odhalily 4 zahloubené objekty datované do 14. až počátku 15. století.
 
Úlibice – sídliště – raný středověk – vrcholný středověk – keramika – zvířecí kosti – mazanice
 
/ In the northeastern vicinity of the village office, house no. 53, in Úlibice (Jičín District), the staff of the AO RMaG carried out a small rescue excavation caused by the construction of a car park. Trenches needed for a supporting wall revealed 4 sunken features dating from the 14th/early 15th century.
 
/ Úlibice, settlement, Early Middle Ages, High Middle Ages, pottery, animal bones, daub.
 

ANALÝZA UHLÍKŮ A ROSTLINNÝCH MAKROZBYTKŮ STŘEDOVĚKÝCH OBJEKTŮ Z ÚLIBIC 

CHARCOAL AND PLANT MACRO-REMAINS ANALYSIS OF SAMPLES FROM MEDIEVAL FEATURES IN ÚLIBICE
Jan Novák
 
Analýza rostlinných makrozbytků a uhlíků ze středověkých objektů v Úlibicích (okr. Jičín) odhalila přítomnost 13 druhů dřevin a dva druhy pěstovaných obilnin (pšenice setá, žito seté). Soubor uhlíků je charakteristický dominancí dubu, ale i přítomností řady raně sukcesních dřevin a keřů. Analyzovaný soubor uhlíků lze interpretovat jako běžné palivové dřevo lokálního původu. Je pravděpodobné, že vyšší zastoupení buku ve vrstvě na dně objektů 504 dokládá odlišný charakter vegetace, než jaký byl zaznamenán v ostatních vrstvách studovaných objektů.
 
Uhlíky – rostlinné makrozbytky – Úlibice – raný středověk – vrcholný středověk
 
/ Charcoal and plant macro-remains analysis of samples from medieval features in Úlibice (Jičín District) revealed the presence of 13 tree species and two farm crops (common wheat, rye). The assemblage is characterized by the predominance of oak, but also by the presence of many early successional shrubs and trees. The analyzed charcoal assemblage can be interpreted as common firewood of local origin. It is likely that the higher proportion of beech in the layer at the bottom of feature 504 proves a different type of vegetation than that identified in the other layers in the investigated features.
/ Charcoal, plant macro-remains, Úlibice, Early Middle Ages, High Middle Ages
 

POLNÍ OPEVNĚNÍ Z VÁLKY O BAVORSKÉ DĚDICTVÍ MEZI TŘEMI BUBNY A JAROMĚŘÍ

/ FIELD FORTIFICATIONS FROM THE TIME OF THE WAR OF THE BAVARIAN SUCCESSION BETWEEN TŘI BUBNY AND JAROMĚŘ
Petr Hejhal – Pavel Horník
 
V souvislosti s prusko-rakouským konfliktem, známým jako válka o bavorské dědictví, případně jako bramborová válka (1778–1779), byla v severních a východních Čechách vybudována soustava polních opevnění. Viditelné relikty těchto objektů se dodnes zachovaly pouze na lokalitě Tři Bubny. Žádný z dalších popisovaných objektů v současné době neexistuje, všechny byly zničeny intenzivní zemědělskou činností v regionu. Díky tomu, že objekty byly zachyceny na rektifikovaných plánech 1. vojenského mapování, jsme schopni je v terénu více či méně přesně lokalizovat. Objekty 11 a 13 byly zachyceny leteckým snímkováním, objekty 12 a 17 byly zkoumány archeologicky.
 
Polní opevnění – 18. století – válka o bavorské dědictví – východní Čechy
 
In context of an Austro-Prussian armed conflict known as the War of the Bavarian Succession or the Potato War (1778-1779), a system of field fortifications was built in northern and eastern Bohemia. Visible remains of these features have only survived at the site of Tři Bubny. None of the other described features exists any more, all of them have been destroyed by intensive farming activities in the region.
 
/ Thanks to the fact that the features were depicted on rectified plans of the First Military Survey, we are able to locate them on the ground, more or less precisely. Features 11 and 13 were detected through aerial survey and features 12 and 17 were investigated archaeologically.
/ Field fortifications – 18th century – War of the Bavarian Succession – Eastern Bohemia

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 10 (2015)  /  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 10 (2015) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 44 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 44 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech 
Mgr. Pavel Burgert, Archeologický ústav AV ČR v Praze 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: pohár s obličejovými maskami z Hradce Králové, 15. století (foto Miroslav Beneš, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2016 / Closing this volume: 31. March 2016
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2016 / Closing next volume: 30. September 2016 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

 

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kristýna Cebová Bulvová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Pavel Drnovský
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Jan Frolík, CSc
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice

Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Studentská 84
532 10 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

PhDr. Jan Musil 
Regionální muzeum v Chrudimi 
Široká 86, 537 01 Chrudim
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Laboratoř archeoobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeská Univerzita
Na Zlaté stoce 3
370 05 České Budějovice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Radek Novák  
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Kateřina Opicová 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marek Pacák
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petra Sehnoutková 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. 
Národní památkový ústav, ÚOP Pardubice
Bělobranské náměstí 1
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Václava Siglová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

RNDr. Petra Stránská
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jarmila Švédová 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha
Nad Olšinami 448/3, 100 00 Strašnice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Miloš Vávra, CSc.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha
Nad Olšinami 448/3, 100 00 Strašnice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jiří Waldhauser CSc.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.