Archeologie východních Čech

Archeologie východních Čech je recenzované odborné periodikum zaměřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého Východočeského kraje. Všichni autoři, členové redakční rady a recenzenti vyjadřují odevzdáním příspěvku k publikaci nebo svou účastí na recenzním řízení, případně účastí na redakční práci souhlas se zveřejněnými pokyny pro autory, pravidly recenzního řízení a níže uvedenými základními etickými pravidly a zavazují se jimi řídit.

Archeologie východních Čech is reviewed archaeological serial focused on publication of original studies and material papers related to gone-by East Bohemian region. By submitting a post all authors, members of body of editors and reviewers agrees with instructions for authors, rules for review procedures and basic ethics code below and they are obliged to observe it.