Archeologie východních Čech 6 (2013)

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 6 (2013)
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 6 (2013)

Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje. 

Vydává:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
Recenzovaný časopis. 
ISSN 1805-4676
Cena: 300 Kč

OBSAH / CONTENT:

 
Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)
 

1. KOSTROVÝ HROB KULTURY NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ Z KOPIDLNA (OKR. JIČÍN) /

/ AN INHUMATION GRAVE OF THE FUNNEL BEAKER CULTURE FROM KOPIDLNO (JIČÍN DISTRICT)
Pavel Hornik – Marek Pacák – Miroslav Pleska – Milada Hylmarová
 
Následující řádky se věnují funerálním památkám kultury nálevkovitých pohárů odkrytých při záchranném výzkumu v Kopidlně. Nedílnou součástí příspěvku je antropologické vyhodnocení nalezených kosterních ostatků.
 
Čechy východní – okr. Jičín – Kopidlno – kultura nálevkovitých pohárů – hroby – keramika – miniaturní nádoba
 
/ The following lines are dedicated to funerary remains of the Funnel Beaker culture which were unearthed during a rescue excavation at Kopidlno. An integral part of the paper is an anthropological evaluation of the discovered skeletal remains.
/ Eastern Bohemia – Jičín District – Kopidlno – Funnel Beaker culture – graves – pottery – miniature vessel
 

2. SÍDLIŠTĚ Z ČASNÉ DOBY ŘÍMSKÉ VE SLEPOTICÍCH

/ A SETTLEMENT FROM THE EARLY ROMAN PERIOD AT SLEPOTICE
Jan Jílek – Vít Vokolek – Martina Beková –Tomáš Bek – Kristýna Urbanová – Pavel Hornik
 
Hlavním cílem studie je vyhodnotit archeologický materiál datovaný do časné doby římské z výzkumů prováděných od roku 1995 do roku 2003 v pískovně ve Slepoticích, okr. Pardubice. Celkem 30 objektů poskytlo především keramický inventář, který spadá do stupně Eggers A, a odpovídá tak náplni plaňanské skupiny grossromstedtské kultury. Mimo keramiku lze jmenovat bronzové spony, prolamovanou záponu a další železné předměty. Získaný fundus byl srovnán se soubory odpovídajícího časového zařazení z prostředí labsko-germánského kulturního okruhu. Předmětem zájmu je kromě keramiky také tkalcovská dílna obj. 144/1998, který představuje v rámci stupně Eggers A v Čechách jedinečný kontext.
 
Východní Čechy – časná doba římská – plaňanská skupina grossromstedtské kultury – sídliště – keramika – spony – prolamovaná zápona typu Voigt A – tkalcovská dílna – textilní produkce
 
/ The main goal of this study is to examine the archaeological material dating from the Early Roman period which was discovered during archaeological investigations in a sandpit near Slepotice (Pardubice District) between the years 1995–2003. There were 30 features in total which yielded mainly potsherds corresponding to the Eggers A phase and thus to the pottery of the Plaňany group of the Grossromstedt culture. In addition to pottery, there were also bronze buckles, castellated belt hooks, and other iron objects. The recovered collection was compared with objects of similar date from the Elbe-Germanic cultural circle.
 
/ Eastern Bohemia – Early Roman period – Plaňany group of the Grosromstedt culture – settlement – pottery – buckles – castellated belt hook of the Voigt A type – production of textile
 

3. ARCHEOBOTANICKÉ A ARCHEOZOOLOGICKÉ ANALÝZY MATERIÁLŮ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU DOBY ŘÍMSKÉ VE SLEPOTICÍCH U PARDUBIC

/ ARCHAEOBOTANICAL AND ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF MATERIALS FROM THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF AN EARLY ROMAN SETTLEMENT AT SLEPOTICE NEAR PARDUBICE
Jaromír Beneš – Alexandra Bernardová – Gabriela Dreslerová
 
Předložený článek navazuje na archeologické zpracování sídliště prezentované v tomto svazku. Ačkoli má antrakologický materiál vzhledem k nepatrnému množství determinací jen orientační a indikační roli, přesto patří předkládané výsledky k vůbec prvním v oblasti východních Čech v době římské. Zajímavým jevem je poměrně hojný výskyt kostí koně. Jak prozrazují stopy řezání na jeho kostech, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat konzumaci koňského masa. Z osteologického pohledu se zajímavým jeví nález deponovaného skeletu kozy domácí. Kosti volně žijících zvířat prozrazují, že obyvatelé sídliště příležitostně využívali zdrojů obživy i výrobního materiálu z okolí studované lokality.
 
Východní Čechy – Slepotice – doba římská – archeobotanika – archeozoologie – kůň
 
/ The paper presents the results of analysis of a small amount of randomly selected charcoal and caryopses from feature 1 at Slepotice in the Pardubice region and animal bones from Roman period features investigated at the same settlement. In addition to alder and oak charcoal, the collection of discovered macroremains also includes a mixture of caryopses of two-row barley, both hulled and hulless, which probably formed an admixture. The caryopses do not show any signs of intentional crushing, thein fragmentarization probably happened unintentionally, due to later taphonomic processes. Osteological analysis shows great species variability among the killed animals, despite the low quantity of determined material. Domestic species are represented by bones of ox, other livestock are less frequent, however, not neglectable. An interesting observation is the relatively frequent occurrence of horse bones. Tracen of cutting on the bones indicate that horse meat was probably eaten during that period. From the osteological point of view, the discovery of a buried skeleton of a domestic goat seems to be quite interesting. Bones of animals living freely in the wild prove that the inhabitants of this settlement occasionally looked for both food and production materials in the surrounding landscape.
 
/ Archaeobotany – archaeozoology – charcoal – barley – ox – horse – goa – Roman period
 

4. SLEPOTICE (OKR. PARDUBICE) – KAMENNÉ SUROVINY VYUŽÍVANÉ V DOBĚ ŘÍMSKÉ

/ SLEPOTICE (PARDUBICE DISTRICT) – STONE RAW MATERIÁLE USED DURING THE ROMAN PERIOD
Petr Šída – Jan Šura
 
Výzkum sídliště z časné doby římské ve Slepoticích (okr. Pardubice) přinesl mimo jiné i velký soubor kamenných artefaktů různého stupně složitosti. Kolekce bezpochyby vznikly záměrnou manipulací člověka s kamennými surovinami. Její složení se významně liší od surovinového pozadí, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně. Dominující jsou suroviny na místo donášené (zejména výroba brousků a drtidel). Lokální suroviny se uplatňují pouze pro ty nejjednodušší artefakty – materiál donášený na místo především za účelem zlepšení vlastností pyrotechnologických zařízení, ojediněle možná také jako materiál pro štětování pochozích ploch.
 
Časná doba římská – kamenné suroviny – ostatní kamenná industrie
 
/ The investigation of an early Roman period settlement at Slepotice (Pardubice District) yielded, among others, a considerable collection of stone artefacts of various dates, showing differing degrese of complexity. These collections of artefacts without doubt originated as a result of intentional human manipulation of stone raw materials. Their composition is significantly different from the range of raw materials available on the site, in both a quantitative and qualitative way. Raw materials which were brought to the site (mainly for the production of sharpening stones and crushers) are dominant. Local raw materials were only utilized for the simplest artefacts – such as the materials brought to the site in order to improve the properties of pyrotechnological facilities and sporadically possibly also materials for bedding of walkable areas.
 
/ Early Roman period – stone raw materials – other stone industry
 

5. NÁLEZY POCHÁZEJÍCÍ Z TVRZE V OBĚDOVICÍCH ULOŽENÉ V HRADECKÉM MUZEU

/ FINDS ORIGINATING FROM THE FORTIFIED MANOR HOUSE IN OBĚDOVICE WHICH ARE  DEPOSITED AT THE HRADEC KRÁLOVÉ MUSEUM
Pavel Drnovský
 
Článek se věnuje nálezům, které pocházejí z tvrze, jež stávala ve vsi Obědovice (okr. Hradec Králové). Přítomnost panského sídla v Obědovicích je písemně doložena až v polovině 16. století, sama ves je však poprvé zmiňována již k roku 1386. Většina nálezů pochází z roku 1908 a jejich získání lze spojit s návštěvou J. L. Píče a L. Domečky. Keramické zlomky představují běžnou produkci, která se vyskytuje i na jiných lokalitách. Naopak nálezy koželužského nože, nůžek na plech a vinařského či sadařského nože jsou v prostředí sídel nižší šlechty unikátní a zaslouží si pozornost, včetně kritického zhodnocení.
 
Tvrz – hmotná kultura – nižší šlechta – východní Čechy – středověk – raný novověk – Obědovice
 
/ The paper deals with finds from a medieval manor house which once stood in the village of Obědovice (Hradec Králové District). The existence of a noble residence in Obědovice is only documented for the mid-16th century, however, the village itself was first mentioned in 1386. The majority of finds were made in 1908 and their acquisition might be associated with a visit by J. L. Píč and L. Domečka. Potsherds are represented by common products which can be encountered on other sites as well. In contrast, finds of a tanner’s knife, metal cutting shears, a grape knife (or possibly a pruning knife) are unique in the context of minor noble residences and should attract attention. Their critical evaluation is also desirable.
 
/ Fortified manor house – material culture – lower nobility – Eastern Bohemia – Middle Ages – Early Modern Era – Obědovice
 

6. SOUBOR KOVOVÝCH NÁLEZŮ Z HRADU RÝZMBURKU (OKR. NÁCHOD) ZE SBÍREK HRADECKÉHO MUZEA

/ A COLLECTION OF METAL FINDS FROM RÝZMBURK KASTLE (NÁCHOD DISTRICT) DEPOSITED AT THE HRADEC KRÁLOVÉ MUSEUM
Pavel Drnovský
 
Článek pojednává o železných nálezech, které na hradě Rýzmburk (okr. Náchod) učinil J. Hlaváček v rozmezí let 1994 až 1995. V souboru se nachází celkem 90 artefaktů, z nichž většinu se podařilo
rozpoznat a interpretovat. Nejvíce jsou v souboru zastoupeny předměty, jež lze zařadit do skupiny stavebního kování. Zajímavé nálezy představují zlomek pocházející z kroužkového brnění a kovová destička, jež kdysi bývala součástí segmentové zbroje – pravděpodobně brigatiny.
 
Východní Čechy – hrad – kovové nálezy – hmotná kultura – středověk
 
/ The paper deals with metal finds made by J. Hlaváček at Rýzmburk Castle (Náchod District) in the years 1994-1995. The collection consists of 90 artefacts in total, the majority of which have been identified and interpreted. Objects classifiable as building fittings were most numerous in the collection. Interesting finds are represented by a fragment of chainmail and a metal plate which originally formel part of a segmented armour – probably a brigandine.
 
/ Eastern Bohemia – castle – metal finds – material culture – Middle Ages
 
Drobné materiálie a zprávy
/ Small material articles and news
 

7. NÁLEZ NEOLITICKÉHO BROUŠENÉHO NÁSTROJE VE STÉBLOVÉ (OKR. PARDUBICE)

/ THE DISCOVERY OF A NEOLITHIC GROUND STONE TOOL AT STÉBLOVÁ (PARDUBICE DISTRICT)
Pavel Burgert
 
V roce 2011 byl na k. ú. Stéblová učiněn ojedinělý nález kamenného broušeného nástroje. Nález vyniká s ohledem na sporadické archeologické doklady v katastru.
 
Východní Čechy – neolit – broušená industrie – ojedinělý nález
 
/ In 2011, an isolated find of a ground stone tool was made in the cadastral area of Stéblové. This find is exceptional, especially with regard to the sporadic archaeological evidence in the cadastral area.
 
/ Eastern Bohemia – Neolithic – ground stone industry – isolated find
 

8. OBJEKT KULTURY S LINEÁRNÍ KERAMIKOU ZJIŠTĚNÝ PŘI STAVBĚ ČOV V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM

/ A FEATURE OF THE LINEAR POTTERY CULTURE IDENTIFIED DURING THE CONSTRUCTION OF A WATER TREATMENT PLANT AT PLOTIŠTĚ NAD LABEM
Pavel Hornik
 
V březnu roku 2013 byl během záchranného archeologického výzkumu na k. ú. Plotiště nad Labem prozkoumán objekt kultury s lineární keramikou. Přítomnost nádoby na nožce představuje jeden z méně častých nálezů.
 
Východní Čechy – Plotiště nad Labem – neolit – kultura s lineární keramikou
 
/ In March 2013, a feature of the Linear Pottery culture was investigated during a rescue excavation in the cadastral area of Plotiště nad Labem. The presence of a footed vessel is a relatively uncommon discovery.
/ Eastern Bohemia – Plotiště nad Labem – Neolithic – Linear Pottery culture
 

9. PRVNÍ NÁLEZ HALŠTATSKÉ ŽELEZNÉ SEKERY Z VÝCHODNÍCH ČECH

/ THE FIRST FIND OF A HALLSTATT PERIOD IRON AXE IN EASTERN BOHEMIA
David Vích – František Pácl
 
V roce 2012 se náhodně podařilo v k. ú. Pravy (okr. Pardubice, Pardubický kraj) objevit s pomocí detektorů kovů železnou sekeru s raménky. Sekera představuje první předmět tohoto typu z východních Čech.
 
Východní Čechy – doba halštatská – sekera s raménky
 
/ In 2012, an iron lugged axe was accidentally discovered in the cadastral area of Pravy (Pardubice District, Pardubice Region) with the help of a metal detector. The axe represents the first object of its kind found in Eastern Bohemia.
 
/ Eastern Bohemia – Hallstatt period – lugged axe
 

10. ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A POVRCHOVÁ PROSPEKCE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH V ROZMEZÍ LET 2012–2013

/ RESCUE EXCAVATIONS AND SURFACE PROSPECTION OF THE EAST BOHEMIAN MUSEUM IN PARDUBICE IN THE PERIOD OF 2012–2013
Kristýna Cebová – Miroslava Cejpová – Jan Jílek – František Kašpárek – Tomáš Zavoral – Vít Vokolek – Petra Žaloudková
 

11. PRVNÍ NÁLEZ HALŠTATSKÉ ŽELEZNÉ SEKERY Z VÝCHODNÍCH ČECH

/ THE FIRST FIND OF A HALLSTATT PERIOD IRON AXE IN EASTERN BOHEMIA
David Vích – František Pácl
 
V roce 2012 se náhodně podařilo v k. ú. Pravy (okr. Pardubice, Pardubický kraj) objevit s pomocí detektorů kovů železnou sekeru s raménky. Sekera představuje první předmět tohoto typu z východních Čech.
 
Východní Čechy – doba halštatská – sekera s raménky
 
/ In 2012, an iron lugged axe was accidentally discovered in the cadastral area of Pravy (Pardubice District, Pardubice Region) with the help of a metal detector. The axe represents the first object of its
kind found in Eastern Bohemia.
 
/ Eastern Bohemia – Hallstatt period – lugged axe
 

RECENZE

 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 6 (2013)  /  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 6 (2013) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 40 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 40 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Burgert 
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Burgert, Muzeum východních Čech, Archeologický ústav AV ČR v Praze 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2015 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Petra Czinnerová, Bc. Marek Pacák 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: měděné sekeromlaty, eneolit, jordanovská kultura, Roudnice / Eneolithic copper axes (foto Miroslav Beneš, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2014 / Closing this volume: 31 March 2014
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2014 / Closing next volume: 31. September 2014 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
PhDr. Martina Beková
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
Archeologický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Alexandra Bernardová
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Na Zlaté stoce 3
370 05 České Budějovice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Pavel Burgert
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kristýna Cebová 
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Miroslava Cejpová
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Gabriela Dreslerová
Městské muzeum a galerie v Břeclavi, příspěvková organizace
sídl. Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Pavel Drnovský
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Milada Hylmarová
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. František Kašpárek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Veronika Mikešová
Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
110 00  Praha 1 - Nové Město 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Marek Pacák
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

František Pácl
Ústí nad Orlicí
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Miroslav Pleska
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. et Mgr. Šída Petr, Ph.D.
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
petr.sida@uhk

Ing. Jiří Šura
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Eva Ulrychová
Jičín 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
autor bez příslušnosti k instituci

Mgr. Kristýna Urbanová
Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
110 00  Praha 1 - Nové Město 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Vít Vokolek
Pardubice
autor bez příslušnosti k instituci

Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Petra Žaloudková
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.