Program muzea v květnu

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

 

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Od června 2022
Přibližně před 7500 lety na našem území končí éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začíná období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Chystaná archeologická výstava na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

KE KOŘENŮM - UKRAJINA KROJŮ A TRADIC
Do 29. května 2022
Mimořádná benefiční výstava přibližuje lidové kroje jednotlivých regionů Ukrajiny, ale také nejvýznamnější liturgické a lidové svátky této země. Současně však nabídne návštěvníkovi pohled na vybrané typické předměty lidového užitného umění této země. Návštěvníci se také dozvědí o světovém kulturním dědictví UNESCO na území Ukrajiny. Nezbytnou součástí výstavy je také stručný přehled základních mezníků dějin ukrajinské státnosti, která se odvíjela, z českého pohledu ne vždy pozorována, ve stínu Ruska a má velice podobný dějinný charakter jako byl v historii vztah Čechů a Němců.
Výstava byla uspořádána jako charitatitvní projekt a nevztahuje se na ni ceníkové vstupné. Účastníci však mohou libovolným vkladem podpořit sbírku „MINCE PRO UNICEF“, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF ve prospěch programu "Děti ve válce".

 

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA
Do 26. června 2022
Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy a své mnohaleté zkušenosti předávají následovníkům. Tato výstav je koncipována jako putovní a je zároveň příležitostí k prezentaci materiálů, jako je dřevo, kov, sklo nebo pletiva, i rozmanitých oborů oceněných řemeslníků. Součástí je také edukační program.

 

MAREK ZÁKOSTELECKÝ L+
Od 1. dubna do 28. srpna 2022
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií zmapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Bude možné vidět průřez jeho prací, které zahrnují návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale
i užité grafiky, ilustrace a volnou tvorbu. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Výstava bude obsahovat i autorské herní prvky, které navazují na jeho koncept Labyrintu Divadla Drak.

  

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM
Do 18. září 2022
Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava bude pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměří se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

  

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout novou stálou expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice pojsta k pevnostiímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE

3. května 2022 / od 17 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY  
SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM

Komentovaná prohlídka výstavy věnované lomům, pískovnám, výsypkám nebo odkalištím. Tyto lokality se stávají útočištěm pro mnohé, často i ohrožené organismy. Návštěvníci se mohou seznámit s příklady konkrétních východočeských lokalit, se zde zjištěnými organismy, s těženými surovinami ve východních Čechách a způsoby rekultivací.
Vstupné 120 Kč

 

5. května 2022 / od 17.30 hodin / HRADECKÉ UNIVERZITNÍ BESEDY
THE FATE OF EUROPE IN THE RUSSIAN NEIGHBOURHOOD - 
OSUD EVROPY V RUSKÉM SOUSEDSTVÍ
Cílem Hradeckých Univerzitních Besed je vnášet do společenského prostoru Salonu republiky aktuální témata, k nimž mají co říci akademičtí odborníci i široká veřejnost, a spojit tak tradiční badatelskou a vzdělávací roli univerzity s posláním kultivace veřejné diskuze. K tomu ostatně odkazuje i víceznačná zkratka HUBy, jež odráží jak lokalitu univerzitního města, tak ambici stát se uzlovým místem setkávání (z anglického „hub“), a zároveň i lehce dráždivou skutečnost, že k výměně názorů nejsnáze dochází prostřednictvím ústních sdělení.
Hosty besedy budou:
 - H.E. Laimonas Talat-Kelpša - velvyslanec Litevské republiky v ČR 
 - Yulia Krylova-Grek - psycholingvistka Ukrajinské univerzity v Kyjevě a Univerzity Hradec Králové 
 - Wojciech Bednarek
- zástupce ředitele polského institutu v Praze
Moderují:
Sylvie Bláhová a Jan Květina 
* Diskuse se uskuteční v anglickém jazyce

 

13. května 2022 / od 19 hodin / KONCERT / 
DÍVČÍ SBOR KANTILÉNA HRADEC KRÁLOVÉ SLAVÍ 60 LET

Repertoár sboru zahrnuje skladby nejrůznějších žánrových oblastí - vokální polyfonie, světová i česká klasická tvorba, skladby současných skladatelů, úpravy lidových písní, různých oper i písně populární. Složení sboru bylo a je velice různorodé, během let ve sboru zpívaly stovky dívek. Sbor diriguje Jaroslav Šlais, na klavír doprovází Monika Šnorbertová. Hostem koncertu bude trumpetistka Anna Palmeová. Srdečně zveme všechny milovníky hudby i bývalé zpěvačky sboru.
Vstupné 150 Kč

 

19. května 2022 / od 18 hodin / BENEFIČNÍ KULTURNÍ VEČER
DEN VYŠÍVANKY
Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách srdečně zve na benefiční kulturní program spojený s oslavou tradičního ukrajinského svátku.
Součástí programu budou hudební, pěvecká i taneční vystoupení, dále pak možnost zhlédnutí mimořádné benefiční výstavy "Ke kořenům - Ukrajina krojů a tradic".
Vstupné dobrovolné.

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo sérii benefičních přednášek, jejichž společným tématem bude Ukrajina.
Přednášky předních odborníků na daná témata přiblíží například dějiny ukrajinské státnosti, dějinné paralely a historické mýty současného válečného konfliktu, představí také přírodu jižní Ukrajiny, ale zaměří se i na fakenews, jejich principy a jejich rozpoznávání.

17. května 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
Z PLÁŽE OMAHA DO SALONU REPUBLIKY - osvobození ČSR armádou Spojených států v kontextu jejich zapojení do 2. světové války
Události současné doby nás nutí k zamyšlení, jaký je historický vztah největší členské armády NATO a České republiky. Jaké byly okolnosti nasazení amerických jednotek na československém území na jaře 1945? Kolik amerických vojáků zde položilo život ve chvílích, kdy Adolf Hitler byl již mrtev a Berlín v rukou Rudé armády? Jak prožívali svůj všední den, kdy odešli a zůstalo zde po nich něco? A bylo osvobození či neosvobození ČSR pro USA v rámci evropských bojišť 2. světové války vůbec významné? Na tyto otázky se pokusí odpovědět historik Mgr. Jan Hrubecký.
V kontextu zapojení USA do 2. světové války bude možné od 16:40 hodin před Muzeem východních Čech spatřit vůz Jeep Willys válečné produkce, který absolvoval bojovou cestu US Army z Normandie do střední Evropy. Automobil je po celkové renovaci a je pečlivě zrekonstruován členy Klubu vojenské historie 16. obrněné divize, spolupořadateli Slavností svobody v Plzni, do podoby, kterou měl při tzv. velichovské misi, tedy když projížděl v řadách 23. squadrony 16. obrněné divize Hradcem Králové 8.5. 1945. Součástí přednášky bude také představení výstroje a výzbroje amerických vojáků při jejich osvobozovacích bojích v Československu.
Vstupné dobrovolné do sbírkové pokladničky pro UNICEF.

24. května 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
PŘÍRODOU JIŽNÍ UKRAJINY
Přednáška Miroslava Mikáta interpretuje přírodovědecké i kulturně-historické dojmy a poznatky z exkurze na jižní Ukrajinu v červnu roku 2007. Alespoň retrospektivně přiblíží dnes nepřístupné „válečné pole“ a vybrané atraktivní přírodní jihoukrajinské lokality, jako jsou stepní rezervace a odchovna kopytníků Askanija-Nova, ústí Dněpru a černomořské pobřeží s písečnými dunami a žulový kaňon podél říčky Mertvovod.

31. května 2022 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA  
KULTURA ÚZKOSTI: FÁMY, FALEŠNÉ ZPRÁVY A DEZINFORMACE
V poslední době se často hovoří o tzv. fake news. Ačkoli se tento termín používá jako by šlo o označení něčeho nového, jde o velmi starý fenomén. Šíření nepravdivých zpráv, ignorování pravdivých a ověřitelných informací, není ani nové a ani na svém vrcholu.  Tomuto tématu se bude věnovat přednáška doc. Martina Palečka z katedry filozofie a společenských věd FF UHK. Dalším tématem pak bude typizovaný vztah dezinformace a kulturně formované úzkosti. Na ukázkách z médií bude poukázáno na stereotypní formy úzkosti z ohrožení jinověrci, nákazou a zánikem civilizace jako takové. 

Vstupné na všechny přednášky je dobrovolné a je vybíráno do sbírkové pokladničky pro UNICEF.

 

Středy 4., 18. a 25. května 2022 / od 16 hodin 
Neděle 1., 8., 15., 22 a 29. května 2022 / od 16 hodin 
EXKLUZIVNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY

Návštěvnický okruh: Střešní terasa s vyhlídkou na město HK a komentovanou prohlídkou vybraných interiérů budovy muzea pro maximálně 7 osob.
Délka prohlídky je 45 - 60 minut.
Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí.
Vstupné 180 Kč - vstupné platí zároveň do všech výstav.

Rezervace termínů v květnu:
Neděle   1. 5. 2022 - ZDE
Středa    4. 5. 2022 - ZDE
Neděle   8. 5. 2022 - Termín je obsazen
Středa  11. 5. 2022 - ZDE - Speciální prohlídka pro děti
Neděle 15. 5. 2022 - ZDE
Středa  18. 5. 2022 - ZDE
Neděle 22. 5. 2022 - ZDE
Středa  25. 5. 2022 - ZDE
Neděle 29. 5. 2022 - ZDE

 

AKCE PRO DĚTI

Úterý  / четвер  - 3., 10., 17. a 24. a 31. 5. 2022 / od 13 do 16 hodin
Čtvrtek /
Вівторок 5., 12., 19. a 26. 5. 2022 / od 13 do 16 hodin 

KROUŽEK PRO UKRAJINSKÉ DĚTI - Український клуб в Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове
* Odpočinek a volnočasové aktivity pro děti ze základních škol / * Відпочинок та дозвілля дітей молодшого шкільного віку
* Děti budou mluvit rodnou řečí a čekají na ně různé hry a vyrábění, seznamování se zemí, městem, historií a přírodou /  * Діти розмовлятимуть рідною мовою, чекатимуть різноманітні ігри та постановки, а також знайомство з країною, містом, історією та природою
* Pod vedením ukrajinské vychovatelky a muzejních pedagogů /   * Під керівництвом українських освітян та музейних педагогів
* Zdarma, kapacita kroužku je 25 dětí / 
Ukrajinský pedagog: Mariia Hlushmanyuk tel.: +420 774 894 305 /  * Український педагог: Марія Глушманюк. Спеціаліст, тел. : +420 774 894 305
Muzejní pedagog: Veronika Nebeská tel.: +420 604 513 643 /  *Музейний педагог: Вероніка Небеска телефон: +420 604 513 643 
Muzejní pedagog: Martin Jakoubek tel.: +420 702 292 321 /  *Музейний педагог: Мартін Якубек, телефон: +420 702 292 321 
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465 /  *У Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове, Набережна Єлишка 465 

 

11. května 2022 / od 16 hodin / DĚTSKÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY s vyhlídkovou terasou   
Vydejte se s námi tam, kam se běžný návštěvník nepodívá. Čeká vás speciální dětská komentovaná prohlídka muzejní budovy se zábavným kvízem. Na závěr vystoupáme na terasu muzea a užijeme si krásný výhled. Kapacita prohlídky je omezena, proto je potřeba se na program dopředu přihlásit ZDE.
Program je vhodný pro děti od 6 let
Vstupné děti od 6 let 70 Kč,  dospělí 90 Kč.

 

15. května 2022 / od 15 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací  
MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA – prohlídka výstavy a workshop tvoření motýlků ze skleněných perel Rautis
Tvoříte rádi? Přijďte na náš workshop! Nejprve společně projdeme výstavu Mistři svého řemesla, kde si všichni budou moci mimo jiné vyzkoušet, jak funguje kolíkový stav nebo jak složité je paličkovat krajku.  Následně budeme v Dětském ateliéru vytvářet perličkovou ozdobu, kterou si děti odnesou domů. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit ZDE.
Program je vhodný pro děti od 5 let.
Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč.

 

18. května 2022 / od 14 do 16:30 hodin / WORKSHOP 
TKALCOVSKÝ WORKSHOP k oslavě Dne rodiny
Chcete si něco utkat? Přijďte na tkalcovský workshop pod vedením lektorky Martiny Poliakové z Tkalcovského muzea Dům pod Jasanem. Společně si na kolíkovém stavu vyrobíme jedinečný podsedák či menší kobereček, který bude nejen hezký, ale také užitečný. Zároveň si bude možné prohlédnout výstavu Mistři svého řemesla a vyzkoušet s dětmi veškeré interaktivní prvky. Tvořit bude možné průběžně. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit ZDE.
Program je vhodný pro děti od 5 let.
Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč.

  

Muzeum války 1866

Provozní doba:
Pondělí                             ZAVŘENO
Úterý až neděle               09 - 17 hodin

Vyhlídková věž bude přístupná vždy o víkendech. Od 1. června do 31. srpna 2022 pak každý den kromě pondělí.

 

Muzejní kavárna

Provozní doba:
Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle              10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:
Pondělí       9-12      13-17
Středa         9-12      13-17