27. 04. 2020

Archeologie: Pokračování archeologického výzkumu ve Svobodných Dvorech

Od roku 2018 probíhají s přestávkami archeologické výzkumy v souvislosti s výstavbou nového sídliště u Pálenecké ulice ve Svobodných Dvorech.

Do konce roku 2019 se nám podařilo prozkoumat okolo 500 archeologických situací (obr. 1). Ty souvisejí s raně a vrcholně středověkým osídlením lokality. K nejcennějším objevům se řadí velký počet potravinářských pecí (obr. 2), několik suterénů domů a snad pozůstatek sýpky. Mezi nálezy se kromě zlomků keramických nádob nalezly také doklady nástrojů v podobě železných nožů, dále podkovy, ale rovněž ozdoby ve formě bronzových záušnic. 


V první polovině měsíce února a po té v první polovině dubna letošního roku, provedlo naše archeologické oddělení se svými spolupracovníky záchranný výzkum při stavbě dalších dvou rodinných domů (obr. 3-5)  
Nejnovější odkryv přinesl zjištění přibližně 40 zahloubených objektů, čímž jejich celkový počet od roku 2018 dosáhl bezmála 570.
Při výzkumu se podařilo odkrýt 2 rozsáhlé objekty, přičemž jeden z nich můžeme považovat patrně za pozůstatek domu s nadzemní konstrukcí, původně snad srubu (obr. 6). Dále se nalezly menší kůlové a sloupové jámy, v jednom případě snad pozůstatky pece, ohniště a další objekty. Výplně uvedených jam obsahovaly velké množství keramických střepů kuchyňské keramiky (obr. 7-8), především hrnců. V jednom případě se nalezlo i dno nádoby opatřené reliéfní značkou ve tvaru kříže. Mezi méně obvyklé nálezy patří dva železné nože a také keramický přeslen (obr. 9) zhotovený ze střepu nádoby. Pochází právě z výplně výše uvedené mělké zahloubeniny, snad zbytku srubu a může dokládat domácí výrobu textilní příze.
Většinu nálezů lze klást do 12. – 13. století, z některých objektů ovšem pochází i keramika 9. – 11. století. Výzkum potvrdil dosavadní zjištění, totiž že zde, ve výhodné částečně vyvýšené poloze s dobrým výhledem na východ, stávala v raném středověku až do 13. století rozsáhlá osada, která tvořila hospodářské zázemí slovanského hradu v místech dnešního historického jádra města.

Zdá se, že hlavní hospodářskou činností obyvatel bylo nejspíše zemědělství a výroba potravin. V předchozích etapách výzkumu nalezené rozsáhlé pozůstatky zřejmě chlebových pecí dovolují uvažovat o tom, že kromě pokrytí vlastních potřeb zdejších obyvatel mohla část produkce potravin směřovat jednak k výživě posádky hradeckého přemyslovského hradu a dalších obyvatel, jednak ke směně na místní trhy v podhradí.
Podle zatím spíše ojedinělých nálezů strusky nelze vyloučit ani zpracování železa. Podobně to je i s uvedenými doklady textilnictví, i když zde se domníváme, že v tomto případě šlo o pokrytí potřeb především místní komunity.

Uvedené údaje a z nich plynoucí závěry jsou zatím předběžné. Celkové vyhodnocení nálezů nejen z této etapy, ale i ze starších sezón výzkumu, teprve dovolí vytvořit a předložit určitější představu o podobě a úloze zkoumané osady z 9. – 13. století.

Autoři: Mgr. Pavel Horník a Mgr. Radek Bláha