27. 11. 2021

Otevřený dopis ministru kultury České republiky

V návaznosti na aktuální situaci kolem plošného zákazu konání adventních trhů zveřejňujeme otevřený dopis ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové Petra Grulicha adresovaný ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.

 

 

 

Vážený pan
PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministr kultury České republiky

 

Věc: Otevřený dopis ministru kultury České republiky
                                                                                                                                                                                                V Hradci Králové na první adventní neděli dne 28. listopadu 2021

 

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako ředitel celokrajského Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, které je současně Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj.

S rozčarováním sleduji aktuální kroky vlády ČR, na jejichž základě došlo k zákazu konání adventních trhů. Bohužel se nemohou konat už druhý rok. Naprosto chápu snahu zabránit šíření onemocnění COVID-19 formou omezení kontaktů mezi lidmi. Pomíjím skutečnost, že se organizátoři letošních trhů o zákazu konání dozvěděli mnohdy s předstihem pouhých hodin. To je kupříkladu situace našeho muzea, které se večer 25. listopadu dozvědělo, že musí zrušit 32. Muzejní adventní trh, jenž měl začít v pátek 26. listopadu a trvat do neděle. Jako veřejná instituce se však odmítáme vydat nepříliš důstojnou cestou a přejmenovat trhy na farmářské. Stejně tak pomíjím skutečnost, že zatímco trhy pod širým nebem jsou zakázány, lidé se nadále mohou tísnit na sportovních utkáních a v obchodních centrech. Rozhodnutí ministra zdravotnictví v této věci jsou nepromyšlená a nepřidávají na důvěře v protiepidemická opatření.

Za daleko důležitější však považuji aspekt, na který ani vloni, ani v letošním roce nebyl nikým brán zřetel. Jeho dopad je přitom celospolečenský. Úkolem každé civilizované země je chránit své kulturní dědictví. Česká republika vynaložila nemalé úsilí na vybudování systému trvalé péče o jeho zachování. Nedílnou součástí tohoto dědictví jsou lidová řemesla, která na úrovni státu i krajů chráníme a oceňujeme. Lidoví řemeslníci, ať již jde o tzv. nositele tradice lidových řemesel České republiky, nebo o mistry tradiční rukodělné výroby jednotlivých krajů ČR, nebo dokonce o řemeslníky – nositele nemateriálních statků zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO, ti všichni jsou velice často závislí na konání akcí typu adventních či jiných řemeslných trhů a jarmarků. Právě pro tyto akce často připravují značnou část své produkce a z prodeje pak další část roku žijí. V případě tradiční výroby postavené na faktorském systému pak nemožnost odbytu vede dokonce k hrozbě rozpadu celé soustavy domácí rukodělné výroby. To se týká například ruční výroby vánočních perel, jež je českým nehmotným statkem světového dědictví UNESCO. Ano, ministr hospodářství a průmyslu již hovoří o kompenzacích, jenže ty nemohou ani zdaleka pokrýt jejich ztráty.

Řemeslné trhy jsou místem, kde významnou měrou dochází ke klíčovému přenosu lidových tradic a řemeslných postupů na veřejnost. Zde, na masově navštívených trzích a podobných akcích, nositelé lidových tradic předvádějí veřejnosti svůj um. Zde často přeskočí ona jiskra, která způsobí přenos této tradice a řemesla dál. Politici a média obvykle pod pojmem adventní a řemeslný trh vidí pouze prodej svařeného vína a ponožek. Ale zde jde o něco úplně jiného. Zákaz adventních trhů v loňském i v letošním roce proto těžce ohrozil další udržování české tradiční lidové kultury. Ať již kvůli zastavení popsaného přenosu, tak kvůli uvržení nositelů tradic do existenční krize a izolace. Bez punče a adventních věnců lze být. Ale tady je v sázce zachování statků, které patří mezi naše kořeny a které nás řadí mezi civilizované země.

Žádám Vás proto, abyste se Vy, popř. Váš nástupce, resp. personál Ministerstva kultury ČR, zasadili o to, aby příští protiepidemická opatření vnímala výše uvedený problém. Žádám Vás, abyste se zasadili o taková opatření, která povedou k oprávněné podpoře a pomoci nositelům tradičních lidových řemesel. Věřím, že regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Vám k tomu ráda podají pomocnou ruku. Není možné dále pokračovat v těchto nepromyšlených akcích, jejichž autoři s trestuhodnou neznalostí poškozují to, co má Česká republika naopak rozvíjet a chránit jako své „rodinné stříbro“.

Přeji Vám vše dobré a zejména hodně zdraví.

S pozdravem

                                                                                                                                                                              doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., v. r.
                                                                                                                                                                 ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové

 

 

Na vědomí:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v., hejtman Královéhradeckého kraje
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu ostatních krajů ČR
Media

 

Dopis ke stažení v PDF.: Otevřený dopis ministru kultury České republiky

 

 

 

Dne 29. listopadu 2021 se ředitel Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., připojil k otevřenému dopisu ze dne 28. listopadu 2021.

 

Č.j.175/10/1/21/JP                                                                                                                                                                                                                                                        datum 29. 11. 2021
Věc: připojení se k otevřenému dopisu ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové ministru kultury České republiky

 

Vážený pane ministře,

za Muzeum Českého ráje v Turnově se připojuji k otevřenému dopisu ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 2021. V souladu s ním Vás vyzývám k důraznému vymezení vůči nelogickému uzavření vánočních či adventních trhů. Turnovské muzeum je pověřeným regionálním pracovištěm péče o tradiční lidovou kulturu a jeho posláním je kulturu i tradiční řemesla chránit, podporovat a rozvíjet. Zákaz venkovních adventních trhů a naopak povolené tzv. trhy farmářské, kde vedle skutečných farmářských produktů je přeprodáváno zboží v naprosté většině asijského původu, je nelogický a diskriminační! Naprosto rozumím tomu, že je na těchto trzích zakázána konzumace potravin pochopitelně včetně alkoholu. Ale jaký je pak rozdíl mezi tzv. trhy farmářskými a trhy vánočními? Tyto adventní trhy přeci nejsou o „svařáku a klobáse či trdelníku“! Nabízejí možnost návratu k méně komerčnímu chápání adventu. Tímto opatřením vyháníme návštěvníky z otevřeného venkovního prostoru do nákupních center s větráním nuceným. Vždyť jakékoliv venkovní trhy umožní rozmělnění té obrovské masy kupujících.

Turnovské muzeum také připravovalo na pátek a sobotu 10. - 11. prosince ve spolupráci se Spolkem přátel muzea a Městem Turnov vánoční řemeslnické trhy s hojnou účastí mistrů rukodělné výroby, nositelů tradice lidových řemesel i výrobců regionálních produktů (celkem 70 výrobců). Trhů by se zúčastnila pochopitelně i společnost RAUTIS (ruční výroba vánočních ozdob ze skleněných perel), která je nositelem nehmotného statku světového dědictví UNESCO. Již podruhé jsme nuceni je zrušit, stejně jako jsme již po dva roky nemohli uspořádat největší oslavu tradičního řemesla, kterými jsou Staročeské řemeslnické trhy, za doby předkovidové pravidelně pořádané vždy poslední víkend v měsíci květnu.V loňském roce se měl uskutečnit jubilejní 25.ročník... Vždy šlo o hojně navštěvovanou akci doprovázenou bohatým kulturním programem (více než 150 mistrů rukodělné výroby, nositelů tradice i držitelů certifikátů z celé republiky).

Nechceme jít proklamovanou cestou přejmenování trhů adventních na trhy farmářské. To nám připadá nejenom nesystémové, ale také vůči mistrům rukodělné výroby i nositelům tradice lidových řemesel nedůstojné.

S pozdravem a přáním klidnějších dnů

                                                                                                                            PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. v.r. ředitel Muzea Českého ráje v Turnově

 

 

Na vědomí:
Mgr. Et. Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
Mgr. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dopis ke stažení v PDF.: Připojení se k otevřenému dopisu ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové ministru kultury České republiky

 

 

 

Dne 29. listopadu 2021 odeslala primátorka Jihlavy paní Karolína Koubová na Úřad vlády ČR otevřený dopis oběma premiérům České republiky. Premiéra v demisi Andreje Babiše i nově jmenovaného premiéra Petra Fialu vyzvala k návratu adventních a vánočních trhů. Plné znění dopisu zveřejňujeme.

 

Vážený pane premiére Fialo,

vážený pane premiére v demisi Babiši,

dovolte mi, abych Vás oslovila ve věci vládního nařízení, které ruší adventní a vánoční trhy.

Hned úvodem chci zdůraznit, že nejsem odpůrce opatření. Mám z covidu respekt a chápu nutnost omezovat sociální kontakt. Vnímám současnou složitou covidovou situaci, nárůsty nemocných i nutnost zajistit bezpečnost. Vnímám ale také neskutečnou únavu a naštvání lidí, kteří přichází nejen o práci, ale i drobné radosti spojené s tradicemi. Vyčerpání
a rostoucí nedůvěra vede lidi k odmítání dodržování pravidel, obzvlášť těch, která nedávají smysl. Roste propast mezi očkovanými a neočkovanými, rostou nenávistné komentáře, roste napětí. Proto věřím, že nebudu mluvit jen sama za sebe, když řeknu, že je třeba v nařízeních udělat řád. Lidé jsou unavení a nesmyslnost nařízení, která jdou často proti sobě, vede akorát k tomu, že už nechtějí dodržovat vůbec nic.

Nařízení vlády přišlo dva dny před začátkem adventu, tedy přesně ve chvíli, kdy ve většině měst trhy začínají. Připravený kulturní program, trh jako takový, ale i další doprovodná produkce, dostala červenou ze dne na den. V situaci, kdy pro mnoho drobných živnostníků znamená vánoční trh obživu na půl roku, měsíce příprav a značné pořizovací náklady, vláda znemožnila jakýkoli prodej.

Naše město se na různé varianty omezení předem připravovalo. Mezi stánky máme rozestupy, navíc jsou rozestavěné tak, aby se střídaly jarmareční a gastro stánky, aby byly dodržovány bezpečné odstupy, jsou k dispozici stojany na dezinfekci, na kluzišti s turniketem jsme schopni zajistit omezený počet bruslících. I kulturní program, který je rozdělený na velké akce a menší akce místních spolků jsme byli připraveni korigovat podle povoleného množství lidí. Co nám bohužel chybělo, byla křišťálová koule, která by řekla, že trhovci prodávající kávu vedle našeho adventního městečka budou moci prodávat dál, ale naše příprava přijde komplet vniveč. Jak mám jako primátorka tuto situaci vysvětlovat lidem? Jak mám vysvětlovat, že ani po dvou letech nejsme schopni připravit města na postupné
a logické uzavírání či omezování počtu lidí na veřejných místech? Jak mám vysvětlovat, že v uzavřených nákupních centrech je gastro otevřené, ale venku na čerstvém vzduchu si nedáte ani čaj? Argument, že pod střechou je možné kohokoli lépe zkontrolovat, už dávno neobstojí.

Nedává to smysl. A co víc, je to jak poslední kapka pro všechny kulturní organizátory, gastro pracovníky, drobné prodejce. Je to poslední kapka pro normální lidi, kteří chtějí alespoň na chvíli jít ven a nechat se unést vánoční atmosférou, poslední kapka pro všechny, kteří doposud pravidla dodržovali. Nedivím se kolegům z některých měst, že trhy prostě přejmenovali a jedou dál. Je to taková naše švejkovina, takhle jsme si zvykli problémy řešit. Však my si poradíme s tou naší vrchností, uděláme si to po svém! 

Já touto cestou jít nechci, já bych si opravdu přála, aby ta pravidla, která nám pomohou, dávala smysl. Nechci švejkovat a porušovat pravidla jenom proto, že to dělají ostatní. Jak mám ale vysvětlovat lidem, že jinde se „to může“ a u nás ne? Porušování pravidel kontinuálně zhoršuje náladu ve společnosti a dostáváme se stále více do situace, kdy „pravidla dodržují jenom pitomci“. Chci se opírat o logická nařízení, jejichž dodržování bude mít smysl. Jsem možná naivní, ale pořád věřím, že to lze udělat dobře. Rozumím nutnosti omezit kontakty, rozumím nutnosti zavést opatření. Ale ať to dává smysl prosím.


Vážení pánové, 
spojte prosím svoje síly a vraťte lidem vánoční trhy. Dejte jim naději, že se dá vládnout srdcem i hlavou zároveň.

V Jihlavě 29. listopadu 2021                                                                                                                                   MgA. Karolína Koubová