Aktuality o výzkumu v Gayerových kasárnách

Na konci září archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové zahájilo archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí vlastní budovy v Gayerových kasárnách. Součástí rekonstrukce bude i přístavba před současnou vstupní částí. Studiem historických plánů při přípravě stavby se zjistilo, že přístavba bude stát v místech části pevnostní fortifikace z 18. století, což se následně potvrdilo sondáží v roce 2017.

Systém odvodnění povrchu nádvoří kasáren z počátku 20. století.Jaké jsou dosavadní výsledky současného výzkumu? Při sondáži a následné plošné skrývce v zelené ploše mezi budovou kasáren a domem pěveckého sboru Jitro se objevily pravidelné žlábky vyskládané z kamene a cihel, které sváděly do kanalizace dešťovou vodu z okapů okolních budov. Uvedený systém, který je zajímavým stavebně-technickým dokladem, vznikl asi na počátku 20. století. Původně se nacházel na povrchu nádvoří bývalých kasáren. Dnes je ukryt asi pod 30 cm mocnou vrstvou mladších navážek.

V místě budoucí přístavby se  podařilo odkrýt asi 6 m široký úsek pevnostní hradby u vchodu do budovy našeho muzea. Jedná se o konstrukci, která souvisí s hlavním pevnostním valem. Sestávala z čelní stěny směřující do příkopu a na ní kolmých pilířů spojených valenou klenbou. Ty zpevňovaly rubovou stranu masivního zdiva. Šířka zděných konstrukcí činí 4-5 m. Hlavním materiálem byly cihly, doplňkově zejména uvnitř hradby též lámaný pískovec.

V odkryvu pevnostní hradby se bude nadále pokračovat. Její úsek v místech dnešní komunikace mezi budovou kasáren a objektem pěveckého sboru Jitro bude zachován v interiéru budoucí přístavby a zpřístupněn veřejnosti.


gayerky 003

Na úvodní fotografii je pohled na staveniště v Gayerových kasárnách od západu. Vpravo systém žlábků na odvod dešťové vody z počátku 20. století, vlevo odkrytá část pevnostní hradby z 18. století.

Na druhé fotografii je systém odvodnění povrchu nádvoří kasáren z počátku 20. století.

Třetí fotografie představuje dosud odkrytý úsek pevnostního zdiva z 18. století. Na čelní zeď směrem do bývalého příkopu kolmo navazují zděná žebra, mezi nimiž je klenba. Tato část zpevňovala pevnostní val.