UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550

Výstava Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplnila téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

uprostred koruny plakat a4 sirka 0122 1920px

Jedinečná výstava věnovaná výtvarnému umění východních Čech poskytuje ucelený pohled na kulturní bohatství regionu od doby posledních Přemyslovců až do období vlády jagellonské dynastie. Bohatství středověké krajiny východních Čech, která se ve 13. – 16. století nacházela doslova „uprostřed zemí Koruny české“, je v tomto rozsahu představeno vůbec poprvé. V expozici je shromážděno přes 400 exponátů všech uměleckých oborů od dokladů každodennosti, přes architektonické detaily, umělecké řemeslo, zbraně, mince, písemné dokumenty, rukopisy, pečeti až k sochám, deskovým malbám a velkým oltářním celkům, které dokládají vysokou kulturní úroveň regionu a sledují proměnlivé umělecké vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi. 

Jedním z hlavních úkolů bylo určit, jaké teritorium je vlastně možné považovat za východní Čechy. Hranice byly v období středověku značně proměnlivé. Historikové spolupracující na projektu proto vytvořili určitý kompromis a výstava sleduje území, které bylo stanoveno kombinací současné podoby administrativního uspořádání oblasti, tj. územní rozlohou Královéhradeckého a Pardubického kraje a jejich historickou krajskou podobou ve středověku a na počátku novověku. V oblasti zájmu se tak nacházejí východní Čechy, část severozápadní Moravy a malá část polského Slezska ležící za Orlickými horami.

Vystavené deskové obrazy, oltáře, jednotlivé sochy, reliéfy, předměty uměleckého řemesla včetně zvonů, křtitelnic i drahocenných monstrancí a kalichů, iluminované rukopisy a staré tisky i doklady každodennosti, získané archeologickými průzkumy, dokládají nesmírné bohatství středověké kulturní krajiny východních Čech. Do dnešní doby se z něj vlivem nejrůznějších okolností dochoval jen zlomek, i ten však udivuje svou rozmanitostí a výtvarnou kvalitou. Na výstavě se díky ochotě zapůjčitelů podařilo shromáždit přes 400 exponátů, které tuto skutečnost dokládají.

Expozice je členěna do pěti velkých oddílů.

První z nich je věnován archeologii, kde prostřednictvím archeologických nálezů sledujeme běžný každodenní život středověkého člověka. Představu o něm nám přinášejí předměty utilitárního charakteru i díla výrazných estetických kvalit, jako byly např. kamnové kachle s často náročnou reliéfní výzdobou. V tomto sále se také můžeme setkat se zajímavou hypotetickou rekonstrukcí závěru presbytáře zaniklé stavby v areálu kláštera dominikánů v Hradci Králové.

Druhý oddíl prezentuje kulturní vývoj v regionu ve 14. a 15. století. Vystavená díla odrážejí jak nebývalý ekonomický i kulturní rozkvět, který zažívaly východní Čechy včetně kladské oblasti ve 14. století, tak zvrat, který přinesly husitské války. Tehdy se východní Čechy, s výjimkou Broumovska a Kladska, přiklonily ke straně pod obojí a staly se centrem husitského odboje, doslova baštou utrakvismu v Českém království. Opětovný hospodářský a kulturní vzestup nastal kolem poloviny 15. století.

Díla shromážděná ve třetím oddíle výstavy zřetelně ukazují rozmanité spektrum vlivů, které se v umění východních Čech různým způsobem prolínaly. Dominantní roli zde sehrála slezská metropole Vratislav, odkud byly do východních Čech dováženy oltářní retábly i sochy. Na pomezí Čech a Moravy se pak setkáme s tvorbou několika anonymních umělců, jimž lze připsat celé skupiny děl. Expozice neopomíjí ani osobnosti objednavatelů, kteří mnohdy zásadně předurčovali charakter vytvářených artefaktů. Kromě jiných mezi ně náležel Ladislav z Boskovic, vzdělaný, italsky orientovaný humanista.

Čtvrtý oddíl je věnován uměleckému řemeslu, jež zahrnuje zlatnické práce, výšivky, ale i kovolitecké výrobky – zvony, křtitelnice. Ze 14. a první poloviny 15. století se zlatnických prací ve východních Čechách dochovalo poměrně málo, období vlády jagellonské dynastie však znamenalo pro umělecká řemesla mimořádný rozkvět. O tom svědčí vystavené exponáty, mezi nimiž vynikají velké procesní monstrance z drahých kovů. 

Poslední část výstavy seznámí diváka s rukopisy a prvotisky. Představené rukopisy dokládají úroveň knižní kultury ve východočeském regionu jak před husitskými válkami, tak po nich. Zatímco ve 14. století se knižní kultura rozvíjela zejména v klášterech, od poloviny 15. století se centry uměleckého mecenátu stávají východočeská města. Vedle rukopisů výstava prezentuje i tisky, od počátku 16. století vytvářené v Litomyšli, kde se knihtiskařská tradice udržela s menšími přestávkami až do 20. století.

Snahou autorského týmu bylo představit středověké umění východních Čech v maximální možné šíři záběru. Jak je patrné, východočeská výtvarná kultura nikterak nezaostávala za ostatními regiony v Čechách a na Moravě. Šťastnou shodou okolností se zde dochovalo několik oltářních retáblů, udivující množství soch a reliéfů, zlatnických prací, zvonů i křtitelnic. Všechny předměty sloužily od doby svého vzniku k liturgickým účelům, mnohdy byly adaptovány pro aktuální potřebu náboženského vyznání, jak dokládají původně utrakvistické retábly či kalichy a monstrance. Ani opulentní barokní doba, kdy byla pořizována nová přepychová výbava do kostelů, často přestavěných v „moderním stylu“, nezastřela stopy středověké zbožnosti.

 

Tato výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Právě poslední dvě zmiňované instituce společně zajišťují realizaci výstavního projektu.

Záštitu nad výstavou převzali: hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Pardubického kraje. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a biskup královéhradecký J.E. Mons. Jan Vokál.

Partnery výstavy jsou Biskupství Královéhradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku.

Mediálními partnery výstavy jsou Český rozhlas Hradec Králové a RailReklam.

 

Celou výstavu je možné navštívit do 28. června 2020.
Do 26. července 2020 pak budou k vidění umělecké předměty pouze ve dvou sálech.