... A ZEMĚ SE OTEVŘELA

2. 4. 2009 - 10. 6. 2009 | Výsledky pěti rozsáhlejších archeologických záchranných výzkumů z roku 2007 a 2008.


Jednou z činností, kterou naše muzeum vykonává již více než sto let, je provádění záchranných archeologických výzkumů na místech budoucích staveb v Hradci Králové a okolí. Jen v loňském roce bylo provedeno přes 600 kontrol na 334 stavbách v oblasti Královéhradecka. Prezentované výsledky výzkumů dokládají nutnost archeologického sledování všech staveb v našem regionu. Nové archeologické nálezy v souladu s výsledky starších výzkumů ukazují na klíčové postavení dnešního Hradce Králové a jeho okolí v pravěkém i středověkém období.*BREAK*

Zájemci nahlédnou pod povrch Velkého náměstí, kde při stavbě horkovodu byly odhaleny pozůstatky středověkých a novověkých dlažeb a hatí. Výzkum mimo jiné přinesl množství zajímavých drobných nálezů kdysi doslova zašlapaných při provozu na středověkém rynku. Důležité údaje o podobě původních hradeckých středověkých předměstí byly získány při výzkumu na staveništi pobočky VZP v Hořické ulici. Kromě zbytků základů domů se podařilo prozkoumat pět kostrových hrobů asi ze 16. – 17. století. Antropologický rozbor lidských ostatků naznačil nelehký život většiny tehdejších obyvatel našeho města vyplněný těžkou prací. Do počátků slovanského osídlení Hradecka zhruba v 7. – 8. století návštěvníky uvede objev zahloubené stavby a keramiky získané při výzkumu v nové pískovně u Smiřic. Předchozí období germánského osídlení osvětlují nové nálezy žárových hrobů z Plotišť nad Labem. Zcela nové poznatky o pravěkém osídlení našeho regionu přinesl archeologický výzkum na stavbě hráze v Předměřicích nad Labem. 
 
Vysoká terasa na pravém břehu Labe byla osídlena již od mladší doby kamenné. Jedinečným nálezem je červenožlutě malovaná nádoba, která dokládá přímé kontakty Hradecka s kulturně vyspělým územím Karpatské kotliny. Další nálezy ze stejného období ukazují na styky našeho regionu s územím dnešního Polska a Německa. Ve starší době železné, v době pronikání prvních Keltů do východních Čech, stála na zkoumaném místě osada, z níž se vedle hlubokých zásobních jam podařilo odkrýt zahloubené základy domů. Pod podlahou jednoho z nich bylo, zřejmě jako tzv. základová oběť, pohřbeno malé dítě.

Vykopávky ve Smiřicích
Vykopávky ve Smiřicích