Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550

3. 12. 2013 až 5. 12. 2013 - Pořádá Ústav dějin umění AV ČR v Praze, katedra dějin umění FF UP v Olomouci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové za podpory Královéhradeckého kraje.

 

KONFERENCE SE USKUTEČNÍ

3. - 5. prosince 2013 od 9.00 hodin
Sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové
Panna Marie mezi sv. Kateřinou a sv. Barborou, zv. Deska pouchobradská, kolem 1500, Národní galerie v Praze.
Vědecká konference - Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
Ústav dějin umění AV ČR v Praze, katedra dějin umění FF UP v Olomouci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádají za podpory Královéhradeckého kraje odbornou konferenci na téma „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550“.
Třídenní setkání bude zaměřeno na výtvarnou kulturu východních Čech v letech 1200-1550. Předneseny budou příspěvky věnované architektuře východočeského regionu, nástěnnému malířství, knižní malbě, sochařství, uměleckému řemeslu, náboženství, liturgii, archeologii, památkové péči a dalším souvisejícím tématům.

REGISTRACE:

úterý 3. prosince 2013, od 9.00 do 9.30 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).
Konference je první etapou budoucího výzkumného záměru, jehož základním cílem je vytvoření vědeckého katalogu a realizace výstavního projektu, prezentující výtvarnou kulturu východočeského regionu v době středověku a raného novověku. Kulturní krajina východních Čech je poslední částí našeho státu, kde se výstavní projekt s vědecky koncipovaným katalogem, na rozdíl od jiných oblastí republiky, nepodařilo dosud realizovat. Předkládaný záměr chce ideově navázat na řadu již uskutečněných regionálně zaměřených podniků, které představily středověkou výtvarnou kulturu v jednotlivých oblastech země. Prvním z nich se stala velká výstava o středověkém umění na Moravě a ve Slezsku v Brně v roce 1935, poté Jihočeská pozdní gotika 1450-1530 na Hluboké v roce 1965, Gotika v západních Čechách (1230-1530) v Národní galerii v Praze v roce 1996 a projekt Od gotiky k renesanci, výtvarná kultura na Moravě a ve Slezsku 1400-1550 uspořádaný v letech 1999 až 2000 v Olomouci, Brně a Opavě. Aktuálně je připravována prezentace gotického umění severozápadních Čech na rok 2015.
Konference je pořádána v rámci plnění Smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Královéhradeckým krajem.
Úvodní konference i navazující výzkumný záměr otevře příležitost pro syntetické pojetí středověké výtvarné kultury východních Čech i pevnější východisko pro intenzivní prohlubování kulturně historických souvislostí s okolními uměleckými centry v Sasku, Lužici, Moravě a zvláště v Slezsku. Problematika regionálně zaměřených výstavních počinů ve středoevropském prostoru je v současné době velmi aktuálním tématem. Dokladem je množství realizovaných projektů jen za poslední desetiletí, které definovaly specifika středověké výtvarné kultury jednotlivých regionů v Německu, Rakousku, Slovensku či Polsku.

PROGRAM KONFERENCE

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550
úterý 3. - čtvrtek 5. prosince 2013

ÚTERÝ 3. PROSINCE 2013

REGISTRACE: 9.00 - 9.30 hod. (Regiocentrum Nový pivovar) 
ZAHÁJENÍ: 9.30 hod. 
DOPOLEDNÍ BLOK: 10.00 – 13.00 hod.

Petr Sommer – Jiří Slavík 
Gotické stavby kláštera v Broumově. 

Martina Beková – Jiří Slavík 
Cisterciácký klášter Sacer campus – nová zjištění. 

DISKUSE 
PAUZA: 15. MIN 

Jaroslav Sojka 
Katedrální motivy v architektuře a užitém umění východních Čech okolo r. 1400. 

Jana Čevonová 
Poznatky z výzkumu gotické architektury východních Čech doby Jiřího z Poděbrad. 

Bogusław Czechowicz 
Architektura i Biblia. O chrudimskim kościele św. Katarzyny / Architektura a bible. O chrudimském kostele sv. Kateřiny. 

DISKUSE 
OBĚD: 13.00-14.30 hod.
ODPOLEDNÍ BLOK 14.30 – 19.00 hod.

Vladimír Hrubý 
Výtvarná kultura a stavitelství pozdní gotiky a rané renesance na pernštejnských panstvích ve východních Čechách. 

Lucie Valdhansová 
Stavební aktivity Viléma II. z Pernštejna v kontextu středoevropské architektury kolem roku 1500. 

Jan Štětina 
Nová zjištění ze zámku v Moravské Třebové. 

Radek Bláha - Miroslav Kovář - Jiří Slavík
Gotické prvky z lapidária Muzea východních Čech v Hradci Králové. 

DISKUSE 
PAUZA: 15. MIN 

Tomáš Knoflíček
Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1380 - 1420. 

Hana Vorlová 
Gotické sochy sv. Anny Samétřetí z východočeských sbírek. 

Helena Dáňová 
Středověká architektonická skulptura královéhradeckého kostela sv. Ducha.  

Vladislava Říhová 
Fasáda domu U rytířů v Litomyšli. 

DISKUSE 
ZÁVĚR 19.00 hod.

STŘEDA 4. PROSINCE 2013

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00 – 13.00 hod.

Ivo Hlobil 
Gotická plastika východních Čech před krásným slohem. 

Milan Dospěl 
Gotické sochařství ve východních Čechách 1400-1530. 

Radek Martinek 
Boj o ornáty. Liturgický oděv a ikonoklastické tendence v husitských a utrakvistických Čechách. 

Hana Runčíková 
Pieta z kostela Narození Panny Marie v Popovicích u Jičína. 

DISKUSE 
PAUZA: 15. MIN 

Aleš Mudra 
Ikonografický program pastoforia v Hradci Králové a strategie umírněnosti českého utrakvismu na konci 15. století. 

Šárka Radostová 
Středověké vybavení kostela sv. Mikuláše v Dlouhé Vsi. 

Kateřina Horníčková 
Oltář z kostela sv. Kateřiny z Chrudimi v kontextu utrakvistické tvorby.

DISKUSE 
OBĚD: 13.00-14.30 hod.
ODPOLEDNÍ BLOK 14.30 – 18.30 hod. 

Jan Dientsbier 
Triumf Smrti v karneru u broumovského farního kostela.

Elen Tehníková 
Ikonografie a stav nástěnných maleb v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové. 

Veronika Tobiášová 
Monumentální malířství ve východních Čechách ve vztahu k litomyšlskému biskupství a biskupům. 

Zuzana Všetečková 
Nástěnné malby v Ronově – pokračování. 

DISKUSE 
PAUZA: 15. MIN 

Pavel Waisser 
Malby Rytířských sálů zámku v Pardubicích a jejich petrarkovsko-erasmiánská východiska. 

Pavol Černý 
Pontifikál Alberta ze Šternberka. 

Magda Polanská 
Misál ledečský - ikonografie a grafické předlohy. 

DISKUSE 
ZÁVĚR 18.00 – 18.30 hod.

ČTVRTEK 5. PROSINCE 2013

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00 – 13.30 hod.

Ondřej Novotný 
Gotické a raně renesanční křtitelnice z Východních Čech. 

Jan Musil 
Gotické a renesanční kachle z hradu Košumberka (Regionální muzeum v Chrudimi). 

Lucie Bartůňková 
Restaurátorský průzkum gotické kamenné polychromované menzy hlavního oltáře Nejsvětější trojice v kostele Nejsvětější trojice v Klášterci nad Orlicí. 

DISKUSE 
PAUZA: 15. MIN 

Pavel Mach 
Restaurování středověkých nástěnných maleb na faře v Broumově. 

Hana Vítová 
Restaurátorská interpretace velmi poškozeného díla na příkladech malířské výzdoby Vojtěchova sálu na zámku v Pardubicích (technika malby, malířská paleta, míra dochování, charakter poškození). 

Martin Vaněk 
Vystavení jako forma interpretace. 

DISKUSE 
ZÁVĚR: 13.30 hod.

KONTAKT:

Mgr. Jolana Vojtková
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení kultury a památkové péče

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové
tel.: 495 817 319 │606 096 354
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kr-kralovehradecky.cz

oficiální web konference:
www.muzeumhk.cz/kalendar-konference-gotika.html
b_480_0_16777215_00_images_files_gotika-konference_gotika-konference-loga.jpeg