020_archeologie_obsah_008_low 021_archeologie_obsah__008_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 08 (2014)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
255
Prodejní cena: 230 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT:

Studie Archeologie východních Čech
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)
 

NEZVYKLE BOHATÝ HROMADNÝ NÁLEZ Z POZDNÍ DOBY BRONZOVÉ V MICHLOVCE NA KRÁLOVÉHRADECKU

/ AN UNUSUALLY RICH MULTIPLE FIND FROM THE FINAL BRONZE AGE AT MICHNOVKA IN THE HRADEC KRÁLOVÉ REGION
Pavel Hornik – Miroslav Novák
 
V létě roku 2012 došlo u Michnovky na Královéhradecku k objevu mimořádného souboru předmětů ze závěru pozdní doby bronzové. Objeveny byly dvě keramické nádoby, z nichž jedna obsahovala početnou kolekci bronzových, kostěných a jantarových předmětů tvořících původně složitý šperk nebo část oděvu. Protože byla situace uložena do kompaktní jílovité ornice, bylo možné nález vyzvednout in situ a podrobit ho trojrozměrné dokumentaci s pomocí CT počítačové tomografie. Díky tomu je možné částečně rekonstruovat vzájemné prostorové vztahy jednotlivých součástí nálezu a rekonstruovat původní podobu šperku. Nález lze na základě typologického rozboru keramických nádob zařadit do závěru pozdní doby bronzové. Každá z komponent nálezu byla již v minulosti ve východních Čechách doložena, ovšem jako celek nemá publikovaný soubor v tomto prostoru analogie.
 
Pozdní doba bronzová – popelnicová pole – východní Čechy – šperk – jantar – depot
 
/ In the summer of 2012, a remarkable assemblage consisting of objects dating from the end of Final Bronze Age was discovered near Michnovka in the Hradec Králové region. Two ceramic vessels were found and one of them contained a rich assemblage of bronze, bone and amber objects which had originally formed a complex piece of jewellery or an accessory. As the archaeological situation was deposited in compact clayey topsoil, it was possible to take it out in situ and analyse in 3D, with the help of computer tomography (CT). Thanks to this, we are able to identify the mutual spatial relations between the individual components of the find and reconstruct the original appearance of the jewel. Based on a typological analysis of the ceramic vessels, the find can be dated to the end of the Final Bronze Age. Each of the components had already been known in Eastern Bohemia, however, the presented assemblage as a whole has no analogy in this region.
 
/ Final Bronze Age – Urnfields – Eastern Bohemia – jewellery – amber – hord
 

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ HMOTNÉ KULTURY HRADU STRÁDOVA (K. Ú. OCHOZ U NASAVRK, OKR. CHRUDIM)

/ A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MATERIÁL CULTURE OF STRÁDOV CASTLE (CADASTRAL AREA OF OCHOZ U NASAVRK, CHRUDIM DISTRICT)
Jan Musil
 
/ Zřícenina hradu Strádova se nalézá v lesním prostoru nad soutokem Chrudimky a Libáňského potoka. Hrad je ohrožen nájezdy hledačů pokladů a plánovanou těžbou dřeva. V průběhu let 2008–2015 byl získán do sbírek Regionálního muzea v Chrudimi menší soubor nálezů datovaných do 14.–15. století. Zpracování tohoto souboru je tématem předloženého příspěvku.
Hrad – Železné hory – středověk – keramika – podkova – udidlo – hřeblo – ostruha – šipka – tesák – palná zbraň – hřebík – řetěz – cedník
The ruin of Strádov Castle is situated in a forested area above the confluence of the Chrudimka river and the Libáňský potok stream. The castle is currently endangered by raids of treasure hunters and planned logging. In 2008–2015, a small assemblage of finds dating from the 14th–15th centuries wa acquired for the collection of the Regional Museum in Chrudim. This assemblage is analysed and evaluated in this paper.
 
/ castle – Iron Mountains (Železné hory) – Middle Ages – pottery – horseshoe – bit – currycomb - spur arrowhead – hunting knife – firearm – nail – chain – strainer
 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÝCH LESŮ. PŘÍSPĚVEK K POČÁTKU VÝZKUMU ANTROPOGENNÍCH AKTIVIT V ZÁZEMÍ MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

/ ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM THE TERRITORY OF THE HRADEC KRÁLOVÉ FORESTS. A CONTRIBUTION TO THE BEGINNINGS OF RESEARCH ON ANTHROPOGENIC ACTIVITIES IN THE HINTERLAND OF THE TOWN OF HRADEC KRÁLOVÉ
Pavel Drnovský – Jan Heger
 
Předkládána studie si klade za cíl vyhodnotit současný stav pramenné základny archeologických movitých nálezů z prostoru královéhradeckých lesů. Toto území nebylo doposud podrobeno soustavnějšímu terénnímu průzkumu, ačkoliv může skrývat cenné historické památky na exploataci v minulosti.
 
Hradec Králové – lesní prostředí – pravěk – středověk
 
/ The presented study aims at an evaluation of the current state of the source basis – archaeological movable finds originating from the territory of the Hradec Králové forests. This area has not been subjected to systemic field survey yet, although it might contain valuable historical traces of past forest exploitation.
 
/ Hradec Králové – forest environment – prehistory – Middle Agens
 

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH NÁLEZŮ KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU POD BÍLOU VĚŽÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

/ THE EVALUATION OF SELECTED SKELETAL REMAINS FROM THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION UNDER THE WHITE TONER (BÍLÁ VĚŽ) IN HRADEC KRÁLOVÉ
Radek Bláha – Martin Mazáč
 
Příspěvek seznamuje s dílčími výsledky archeologického výzkumu při rekonstukci Bílé věže. V primárním a sekundárním uložení byly na plochách přiléhajících k Bílé věži nalezeny lidské kosterní pozůstatky, které souvisejí se hřbitovem kolem sousedního gotického městského chrámu Sv. Ducha. Ani tento výzkum nepřinesl doklady raně středověkého pohřbívání. Analýza kosterních pozůstatků přinesla nové údaje o zdravotním stavu hradecké novověké populace. K zajímavým patologiím náleží srůst a deformace pravého kotníku, deformované kosti dvou dolních končetin a anomálie chrupu dolní čelisti.
 
Hradec Králové – Bílá věž – Sv. Duch – antropologie – středověk – raný novověk
 
/ The paper presents partial results of the archaeological excavation carried out during the reconstruction of the White Tower. Human skeletal remains associated with the cemetery around the nearby Gothic municipal church of the Holy Spirit were discovered in areas adjacent to the White Tower in primary and secondary positions. However, this excavation provided no evidence of early medieval burial practices. Analysis of skeletal remains resulted in new information on the health state of the population of Hradec Králové in the modern period. An interesting pathological case is represented by the accretion and deformation of the right ankle, deformed bones of two lower extremities and dental anomalies in the lower jaw.
 
/ Hradec Králové – White Tower – Holy Spirit – anthropology – Middle Ages – early modern period
 

HAVLÍČKOBRODSKÝ ZVON VILÉM. K OSUDŮM HMOTNÝCH PAMÁTEK V DOBĚ HUSITSKÉ A POHUSITSKÉ

/ The bell Vilém from the town of Havlíčkův Brod. On the fates of material monuments dutiny the Hussite and post-Hussite periods
Josef Šrámek
 
Příspěvek se zabývá otázkou původu a datace zvonu Vilém, který se dnes nachází v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, kam se dostal sekundárně v době pohusitské. Autor shrnuje průběh dosavadního bádání o daném artefaktu, tematizuje problémové okruhy a usiluje o nastínění možných řešení díky interdisciplinárnímu přístupu, kombinujícímu poznatky historie, kampanologie, paleografie, epigrafiky a lingvistiky. Autor se kloní k názoru, že zvon Vilém byl odlit ve třicátých letech 14. století pro benediktinský klášter ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, což jej činí jedním z nejstarších dochovaných zvonů v Čechách. Jeho osud v době husitské a pohusitské pak představuje cenný příspěvek ke kulturním dějinám ve věku konfesionalizace.
 
Středověk – husitství – konfesionalizace – kampanologie – Havlíčkův Brod – Vilémov
 
/ The contribution deals with the question of origin and dating of the bell Vilém, which is currently kept at the church of Ascension of Virgin Mary in Havlíčkův Brod, where it got secondarily, during the post-Hussite period. The author summarizes the course of current research on the given artefact, thematises problematic topics and tries to outline possible solutions through an interdisciplinary approach, combining the findings of history, campanology, palaeography, epigraphy and linguistics. The author prefers the idea that the bell Vilém was cast for the Benedictine monastery of Vilémov in the Havlíčkův Brod region in the 1330s and thus might be one of the earliest preserved bells in Bohemia. Its fate during the Hussite and post-Hussite periods represents a valuable contribution to the cultural history in the age of confessionalization.
 
/ Middle Ages – Hussite movement – campanology – Havlíčkův Brod – Vilémov
 

DROBNÉ MATERIÁLIE A ZPRÁVY

/ SMALL MATERIAL ARTICLES AND NEWS
Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice)
/ A new find from the period of the Linear Pottery culture at Kunětice (Pardubice District)
Pavel Burgert – Tomáš Zavoral
 
Předkládaná stať přináší rozbor nálezů z nové neolitické lokality kultury s lineární keramikou (LNK, 5700/5600 – 5100/5000) na Pardubicku. V Kuněticích (okr. Pardubice) bylo při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2013 nalezeno několik fragmentů náležejících staršímu stupni LNK. Zároveň zde byl nalezen objekt, který obsahoval výlučně porcelanitovou štípanou industrii. Nová lokalita představuje důležitý příspěvek k poznání dosud sporadického osídlení Pardubicka v období neolitu. Zároveň doplňuje síť starolineárního osídlení východních Čech.
 
Neolit – kultura s lineární keramikou (LNK) – porcelanit – osídlení – Kunětice – Kunětická hora
 
/ The presented text contains an analysis of finds from a new Linear Pottery culture site (LBK, 5700/5600 – 5100-5000 BC) in the Pardubice region. Several fragments dating from the early phase of the LBK were found at Kunětice (Pardubice District) during a rescue excavation in 2013. A feature containing exclusively chipped porcellanite tools was also investigated on this occasion. This new site represents an important contribution to the knowledge of the still relatively sparse settlement of the Pardubice region during the Neolithic period. It also complements the settlement network of Eastern Bohemia during the period of the early Linear Pottery culture.
 
/  Neolithic – Linear Pottery culture (LBK) – pocellanite – settlement – Kunětice – Kunětice Mountain
 

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉ A NOVOVĚKÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY Z OKOLÍ LUBNÉ NA POLIČSKU

/ HIGH MEDIEVAL AND MODERN PERIOD FINDS FROM THE VICINITY OF LUBNÁ IN THE POLIČKA REGION
David Vích
 
Na Poličsku v k. ú. Lubná a Poříčí u Litomyšle (Pardubický kraj) bylo s pomocí detektoru kovů nalezeno několik železných předmětů představující militaria a výstroj koně a jezdce. Předměty můžeme datovat do vrcholného středověku a novověku.
 
Okolí Lubné – železné předměty – vrcholný středověk – novověk
 
/ Several iron artefacts have been found with the help of a metal detector in the cadastral areas of Lubná and Poříčí u Litomyšle (Pardubice Region). These are militaria and horse riding equipment which date from the High Middle Ages and the modern period.
 
/ Vicinity of Lubná – iron objects – High Middle Ages – modern period
 

REVIZE ARCHEOLOGICKÝCH NEMOVITÝCH PAMÁTEK NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OKRESU JIČÍN PROVEDENÁ V LETECH 2012–2014

/ A RE-EXAMINATION OF ARCHAEOLOGICAL IMMOVABLE MONUMENTS IN THE ADMINISTRATIVE TERRITORY OF THE JIČÍN DISTRICT CARRIED OUT IN 2012–2014
Eva Ulrychová
 
Následující text byl sepsán po shromáždění všech písemných i slovních informací k dohledání, identifikaci a dokumentaci archeologických nemovitých památek (dále jen ANP) na správním území okresu Jičín.
Památka – revize – stav – Jičínsko
 
/ The following text was compiled after gathering all written and oral information about the traviny back, identification and documentation of archaeological immovable monuments in the administrative territory of the Jičín District.
/ monument – re-examination – state of research – Jičín region
 

PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ ZA ROK 2013

/ ACQUISITIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2013
Radek Bláha – Miroslav Novák
 

PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ A PŘÍRŮSTKŮ DO SBÍREK REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI V LETECH 2009 A 2010

/ AN OVERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES AND NEW ACQUISITIONS IN THE COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEUM IN CHRUDIM IN 2009 AND 2010
Jan Musil
 
V letech 2009 až 2010 provedlo Regionální muzeum v Chrudimi (dále jen RM CR) celkem 319 akcí. Z toho 93 akcí bylo archeologicky pozitivních. Většinou šlo o záchranné archeologické výzkumy a dohledy vynucené investorským zájmem výstavby. Druhou nejpočetnější skupinou jsou povrchové průzkumy a území okresu Chrudim prováděné v souvislosti s plněním dlouhodobého vědeckovýzkumného úkolu RM CR („Pravěká a raně středověká hradiště. Fortifikační systémy na území okresu Chrudim“) a v souvislosti s vymezováním území s archeologickými nálezy. Poslední skupinou jsou náhodné nálezy předané k odbornému zpracování a uložení. Předkládaný soupis archeologických akcí je abecedně řazen podle hlavního katastrálního území.
 
přehled – archeologické výzkumy – prospekce – přírůstky – Chrudimsko
 
/ In 2009 and 2010, the Regional Museum in Chrudim (hereinafter RM CR) conducted 319 activities in total. Out of this number, 93 interventions proved to be archaeologically positive. These were mainly rescue excavations and supervisions over the course of construction works. The second most numerous group are surface surveys in the territory of the Chrudim District which were carried out in connection with the fulfillment of a long-term scientific and research task by the RM CR (Prehistoric and Early Medieval Hillforts. Fortification Systems in the Territory of the Chrudim District) and in connection with the delimitation of territories with archaeological finds. The last group consists of random finds which were handed over to the museum for professional processing and deposition. The presented listing of archaeological activities is organised alphabetically, based on the main cadastral area.
 
/ overview – archaeological excavation – prospecting – acquisitions – Chrudim region
 

DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2013

/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2013
Tomáš Bek – David Vích
 
Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy v roce 2013 včetně dokumentace. Z období je zastoupen vrcholný středověk a novověk, popř. nedatované situace.
Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk
 
/ The article presents small-scale rescue excavations conducted in the districts of Ústí nad Orlicí and Svitavy in 2013, including documentation. When it comes to the chronological framework, the Hig Middle Ages and the modern period are represented, or possibly also undated situations.
 
/ Regional museum – rescue excavation – High Middle Ages – modern period
 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 8 (2014) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 8 (2014) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 42 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 42 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Burgert, Archeologický ústav AV ČR v Praze 
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu 
prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně 
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK 
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze 
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích 
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově 
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice 

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2015 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, Mgr. Petra Czinnerová, Bc. Marek Pacák 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: měděné sekeromlaty, eneolit, jordanovská kultura, Roudnice / Eneolithic copper axes (foto Miroslav Beneš, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: archeo@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 31. března 2015 / Closing this volume: 31 March 2015
Uzávěrka příštího čísla bude 30. září 2015 / Closing next volume: 31. September 2015 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
Bc. Tomáš Bek 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
bek@muzeum.myto.cz

Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. Pavel Burgert
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
burgert@arup.cas.cz

Mgr. Pavel Drnovský
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
pavel.drnovky@uhk.cz 

Ing. Jan Heger 
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Pavel Horník 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz

Mgr. Martin Mazáč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1

Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Kotlářská 2
611 37 Brno
martinekmazacek@seznam.cz

PhDr. Jan Musil 
Regionální muzeum v Chrudimi 
Široká 86, 537 01 Chrudim
musiljanarche@gmail.com

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. Svobody 671/8, 779 00 Olomouc
j.sramek@muzeumhk.cz

PhDr. Eva Ulrychová
Jičín
lion.ev@centrum.cz
autor bez příslušnosti k instituci

Mgr. Tomáš Zavoral
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
zavoral@vcm.cz 
Knihy