007_archeologie_obsah_003_low 008_archeologie_obsah__003_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 03 (2012)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
236 x 165 mm
Počet stran
268
Prodejní cena: 200 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

OBSAH / CONTENT

Vzpomínka na PhDr. Jiřího Kalfersta a jeho bibliografie
/ Memory of PhDr. Jiří Kalferst and his bibliography 

Studie Archeologie východních Čech 
/ Studies of Archaeology of Eastern Bohemia (reviewed articles)

1. VÝZKUM MEZOLITICKÉHO OSÍDLENÍ NA K. Ú. VLČKOV (OKR. SVITAVY) V ROCE 2011

/ Research of the Mesolithic settlement in the cadastral district Vlčkov (Svitavy district) in 2011 
Katarína Čuláková 

Anotace: Text se věnuje jedné z nejbohatších východočeských mezolitických lokalit, která se nachází na k. ú. Vlčkov (okr. Svitavy). Jedná se o polohu objevenou D. Víchem povrchovou prospekcí. Toto místo bylo opakovaně navštěvováno v letech 1989–2002. Celkem bylo získáno více než 1000 ks štípané industrie. Kromě štípané industrie nebyly zaznamenány žádné jiné nálezy. V roce 2011 byla proto na této lokalitě provedena sondáž o rozsahu 9 m2. Ta měla za úkol zjistit, jestli se v tomto místě nacházejí nějaké struktury, které by bylo možné datovat do období mezolitu. Žádné takové struktury však odkryty nebyly. Výsledkem sondáže je kolekce štípané industrie, která se nijak zásadně neliší od kolekce získané povrchovou prospekcí. Kolekce ze sondáže čítá celkem asi 300 kusů štípané industrie, přičemž převažuje odpad. Z chronologicky citlivých artefaktů byly nalezeny mikrolity ve tvaru trojúhelníčků, na jejichž základě byla lokalita datována. 

Klíčová slova: Mezolit – sídliště – otevřená krajina – východní Čechy 

/ Annotation: The paper deals with one of the largest east-Bohemian Mesolithic sites, located on the cadastral district Vlčkov (Svitavy district). It is a position discovered by D. Vích by means of surface artefact survey. This site was visited repeatedly from 1989 until 2002. More than 1,000 pieces of chipped stone tools was acquired. Besides the chipped stone tools, no other findings were made here. That is why a sampling at the extent of 9 m was carried out at this site in 2011. The task of the probing was to see whether some structures dating back to the Mesolithic period might be found here. No such structures were uncovered. The result of the sampling was a collection of chipped stone tools, which is not substantively different from the collection acquired by the surface survey. A total count of the collection acquired by sampling is about 300 pieces of chipped stone tools, while stone flakes predominates. 

/ Keywords: Mesolithic Era – surface artefact survey – chipped stone tools – Eastern Bohemia

2. DEPOTY Z DOBY BRONZOVÉ Z JIČÍNĚVS (OKR. JIČÍN) VE SVĚTLE DOBOVÝCH PRAMENŮ

/ Hoards of the Bronze Age from Jičíněves (Jičín district) in the light of contemporary sources 
Miloš Hlava 

Anotace: Tři depoty z doby bronzové, které byly nalezeny již v 19. století na jičíněveském panství rodu Šliků, jsou sice v literatuře známy, ovšem detailní rozbor dobových pramenů a jejich konfrontace s předměty dochovanými v muzejních sbírkách umožňují postavit naše poznání kvalitativně na zcela jiný základ. To platí obzvláště o depotu objeveném v roce 1880, u něhož je možné zcela eliminovat, popř. korigovat některé údaje z posledního pokusu o jeho rekonstrukci. Tato skutečnost v obecné rovině nabádá minimálně k opatrnosti při nekritickém přebírání jakýchkoliv údajů z moderních soupisových prací a ukazuje, že při rekonstrukci složení depotů nalezených v dobách, kdy se archeologie jako vědní obor teprve konstituovala, je nutné pracovat vždy s původními dobovými prameny, a to i tehdy, když jsou k dispozici nová a hodnotná katalogová díla. 

Klíčová slova: Doba bronzová – depoty – nálezy z 19. století – Jičíněves 

/ Annotation: Three hoards dated to the Bronze Age, which were found in the 19th century at Jičíněves family estate called Šlik. They are known in the literature but a detailed analysis of historical sources and their confrontation with the objects preserved in museum collections allows us, in this case, to build our knowledge of quality on an entirely different basis. This is particularly true for the hoard discovered in 1880, which was compiled more than halfway wrong, during last attempt of reconstruction. This fact urges caution with an unquestioning acceptance of any data from modern inventory work, whic often due to its size, does not work with primary sources and takes wrong data from the literature. 

/ Keywords: Bronze Age – hoards – findings from 19th century – Jičíněves

3. DROBNÉ LATÉNSKÉ NÁLEZY Z VÝCHODNÍCH ČECH II

/ Small La Tène findings from eastern Bohemia II 
Tomáš Mangel – Jan Jílek 

Anotace: Článek přináší informace o několika drobných laténských nálezech získaných v prostoru východních Čech. Představeny jsou jak starší nálezy, které dosud unikaly badatelské pozornosti, tak předměty získané v době relativně nedávné prostřednictvím prospekce s užitím detektoru kovů. Prezentované nálezy jsou hodnoceny především z hlediska kulturního a chronologického, opomenuty nejsou však ani aspekty jejich archeologického a geografického kontextu. 

Klíčová slova: Doba laténská, východní Čechy, drobné kovové nálezy, prstencový korál 

/ Annotation: The article presents information about several small La Tène findings obtained in the area of Eastern Bohemia. Both the older findings that have not escaped scholarly attention and objects obtained in relatively recent times through prospecting using a metal detector are introduced. The presented findings are evaluated primarily in terms of cultural and chronological points of view, although aspects of their archaeological and geographical context are not neglected either. 

/ Keywords: La Tène period – Eastern Bohemia – small metal findings – coral ring

4. SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ/POZDNÍ DOBY ŘÍMSKÉ VE SMIŘICÍCH (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ Settlement from the Young / Late Roman period in Smiřice (Hradec Králové district) 
Pavel Hornik 

Anotace: Článek kompletně publikuje nálezy z doby římské získané v roce 2012 při výzkumu, který vyvolala stavba jízdárny na pomezí katastrů města Smiřice a obce Holohlavy. 

Klíčová slova: Smiřice – sídliště – doba římská – keramika – skleněný korálek 

/ Annotation: The article publishes overall findings from Roman period obtained in 2012 during the research, which was triggered by the construction of riding hall on the border of cadastres of Smiřice and Holohlavy municipalities. 

/ Keywords: Smiřice – settlement – Roman Period – pottery – glass bead

5. NĚKOLIK POZNÁMEK KE CHRUDIMSKÉMU POPRAVIŠTI

/ Some remarks to Chrudim execution site 
Jan Musil 

Anotace: Předmětem příspěvku je doplnění našich kusých informacích o podobě chrudimského popraviště. Na základě vyobrazení z graduálu chrudimských literátů datovaného do roku 1570 lze konstatovat, že na konci 16. století měla snad chrudimská „spravedlnost“ podobu prostého čekanu složeného ze dvou svislých břeven a vodorovného překladu. 

Klíčová slova: Právní archeologie – ius gladii – popraviště – šibenice – hrdelní soudnictví – Chrudim – město 

/ Annotation: The subject of this paper is to complement our fragmentary information on the form of the Chrudim execution site. Based on images from gradual of Chrudim writers dating back to 1570, it can be said that in the late 16th century Chrudim “justice” had perhaps a simple mattock form consisting of two vertical beams and a horizontal lintel. 

/ Keywords: Archaeology of law – Jus Gladii – execution site – gallows – criminal law – Chrudim –city

6. KROLMUS A PETERA ROHOZNICKÝ: DVA ROMANTIČTÍ ARCHEOLOGOVÉ V JAROMĚŘI ROKU 1858

/ Krolmus and Petera Rohoznický: two romantic archaeologists in Jaroměř, in 1858 
Karel Sklenář 

Anotace: První větší komunikační stavbou, která v okolí Jaroměře přinesla archeologické nálezy, byla roku 1858 železniční trať Pardubice–Liberec. Záchranné akce mezi Hradcem Králové a Jaroměří prováděl tehdejší přední terénní archeologové P. Václav Krolmus a P. František Petera Rohoznický; sešli se zde k jediné společné práci, která však brzy skončila jejich střetem a rozchodem. Přesto a navzdory romantickému přístupu k terénnímu výzkumu i interpretaci byla řada nálezů zachráněna a popsána. Přílohy k článku podávají názorný obraz těchto okolností v plném znění archivních dokumentů. 

Klíčová slova: Archeologie – Jaroměř – Václav Krolmus – František Petera Rohoznický 

/ Annotation: The first major infrastructure project, which brought archaeological findings around Jaroměř, was the Pardubice - Liberec railway in 1858. Then leading field archaeologists Václav Krolmus P. and P. Francis Peter Rohoznický carried out rescue works between Hradec Králové and Jaroměř; they met here for their only work together, which soon ended due to their conflict and consequent breakup. Nevertheless, and despite the romantic approach to the field research and the interpretation, a number of findings were rescued and described. Attachments to the paper present an illustrative view of such circumstances, in full version of archival documents. 

/ Keywords: Archaeology - Jaroměř - Václav Krolmus - František Petera Rohoznický

Drobné materiálie 
/ Small material articles

7. POLYKULTURNÍ LOKALITA LIBUŇ ČP. 45 (OKR. JIČÍN)

/ Multicultural location Libuň No. 45 (Jičín district) 
Eva Ulrychová

8. NÁLEZ SILICITOVÉ ŠIPKY ZE SVINAR (OKR. HRADEC KRÁLOVÉ)

/ Finding of flint arrowhead from Svinary (Hradec Králové district) 
Jaroslav Doležel

9. SILICITOVÁ DÝKA Z ČERNOŽIC NAD LABEM

/ Silicate Dagger from Černožice nad Labem
Jiří Kalferst

10. BRONZOVÁ JEHLICE Z RABŠTEJNSKÉ LHOTY

/ Bronze needle from Rabštejnská Lhota
Jan Musil – David Vích

11. NOVÝ LUŽICKÝ ŽÁROVÝ HROB Z PLOTIŠŤ

/ Cremation grave of Lusatian culture from Plotiště nad Labem
Miroslav Pleska

12. INTAKTNÍ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ SITUACE Z DAMNÍKOVA NA LANŠKROUNSKU

/ Intact High Middle Ages situation from Damníkov in Lanškroun region
David Vích

13. DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V LETECH 2010–2011

/ Minor rescue researches of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2010-2011
David Vích

14. DROBNÉ ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V HISTORICKÉM CENTRU VYSOKÉHO MÝTA V LETECH 2007–2012

/ Minor rescue archaeological excavations in the historical centre of Vysoké Mýto during 2007-2012
David Vích 

Zprávy ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH
/ News of Archaeology of Eastern Bohemia

15. ARCHEOLOGICKÉ PŘÍRŮSTKY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V ROCE 2010

/ Additions to the archaeological collections of AO MVC for 2010
Radek Bláha – Jiří Kalferst

16. PŘÍRŮSTKY DO ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY MUZEA V JIČÍNĚ V ROCE 2010

/ Additions to the archaeological collections of the Museum of Jičín in 2010
Eva Ulrychová

17. PALEOLITICKÉ A MEZOLITICKÉ NÁLEZY Z JIČÍNSKA

/ Palaeolithic and Mesolithic findings from Jičín region
Eva Ulrychová

18. OBDÉLNÉ NÁSPY Z TŘICETILETÉ VÁLKY U ČEŠOVA A U PSINIC (OKR. JIČÍN)

/ Rectangular mounds from the Thirty Years War at Češov and Psinice (Jičín district) 
Eva Ulrychová

19. PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V LETECH 2010–2011

/ Overview of archaeological researches of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2010–2011
David Vích

20. ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU LAUS ARCHAEOLOGIAE ZA ROK 2012

/ News about Laus Archaeologiae Project durning 2012
Jan Jílek

21. ZPRÁVA O PROJEKTU DIGITALIZACE ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ARCHEOLOGICKÝM PAMÁTKÁM

/ News about archaeological digitalisation Project 
Miroslav Novák 

Rejstřík podle katastrů / Index of cadastres 
Rejstřík podle kultur / Index of cultures 
Seznam autor / List of authors
Seznam recenzent / List of reviewers
 

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 3 (2012) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 3 (2012) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 37 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové as volume 37 
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676 
Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák 
Technická spolupráce / Technical cooperation: PhDr. Jiří Kalferst, Mgr. Radek Bláha, Mgr. Pavel Hornik 
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
PhDr. Jiří Kalferst, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AVČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice
PhDr. Jan Jílek, Východočeské muzeum v Pardubicích

Náklad / Number of pieces: 400 výtisků 
Hradec Králové 2013 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Petr Hudec, Bc. Marek Pacák, Mgr. Petra Czinnerová 
Fotografie na titulní straně / Cover photo: silicitový hrot šípu s křidélky, kultura se zvoncovitými poháry, Svobodné Dvory / Silex arrowhead, Beaker culture, Svobodné Dvory (foto Jiří Šinták, MVČ) 
Mapové podklady / Source of maps: © ČÚZK 

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: archeo@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2012 / Closing this volume: 30 September 2012 
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2013 / Closing next volume: 31. March 2013 
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS

 
Mgr. Radek Bláha 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
r.blaha@muzeumhk.cz

Mgr. et Mgr. Katarina Čuláková,
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1
culakova@arup.cas.cz

Mgr. Jaroslav Doležel
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
jar.dolezel@gmail.com

Mgr. Miloš Hlava, PhD.
Muzeum hlavního města Prahy, oddělení archeologických sbírek
Na Poříčí 52/1554
180 00 Praha 8
hlava@muzeumprahy.cz

Mgr. Pavel Hornik 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
p.hornik@muzeumhk.cz

PhDr. Jan Jílek
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
mitridates@post.cz 

† PhDr. Jiří Kalferst
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
j.kalferst@muzeumhk.cz

Mgr. Tomáš Mangel
Katedra archeologie, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
mangel@armentum.cz

PhDr. Jan Musil 
Regionální muzeum v Chrudimi 
Široká 86, 537 01 Chrudim
musiljanarche@gmail.com

PhDr. Miroslav Novák
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.novak@muzeumhk.cz

Bc. Miroslav Pleska
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1
m.pleska@seznam.cz

PhDr. Karel Sklenář, DrSc. 
Česká archeologická společnost, sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska 
118 01 Praha 1, Letenská 4

PhDr. Eva Ulrychová
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
lion.ev@centrum.cz

PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýte
A. V. Šembery 125,
566 01 Vysoké Mýto
dvich@centrum.cz 

Knihy