Program muzea o prázdninách 2022

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Do 12. listopadu 2023
Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začala období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Nová archeologická výstava sezóny na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

ŽIVOT JE TEĎ 2022
Do 28. srpna 2022
Originální výstava fotografií vznikla v unikátních prostorách Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Národní kulturní památka, ani vzácná zvířata však nejsou tím hlavním motivem, pouze krásnou kulisou, která dává vyniknout osobitosti seniorů z královédvorského Domova důchodců. Právě jejich krása a důstojnost jsou zachyceny v komponovaných fotografiích. Na projektu „Život je teď“ letos, kromě mnoha dobrovolníků, spolupracovali také studenti z kladrubské Střední školy chovu koní a jezdectví a SPŠel.it z Dobrušky. Poselství této výstavy je: „„Život je teď a pojďme ho žít. Jste krásní, máte svou důstojnost. Děkujeme, že jsme vám mohli vnést trochu radosti do života.“

 

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA
Prodlouženo do  28. srpna 2022
Prodloužená výstava prezentuje osobnosti oceněných řemeslných tvůrců, rozmanitých oborů jejich činnosti a používaných materiálů, jako je dřevo, kov, sklo nebo pletiva. Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy, kteří své mnohaleté zkušenosti předávají následovníkům. Tato výstava je koncipována jako putovní.

 

MAREK ZÁKOSTELECKÝ L+
Do 28. srpna 2022
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie určená především dětem všech věkových kategorií mapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. K vidění je průřez jeho pracemi, které zahrnují návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale
i užité grafiky, ilustrace a volnou tvorbu. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Výstava obsahuje i autorské herní prvky, které navazují na jeho koncept Labyrintu Divadla Drak.

  

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM
Do 18. září 2022
Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava bude pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměří se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

  

STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout stálou expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice pojsta k pevnostiímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE 

156. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 1. a 2. července 2022 se uskuteční hlavní část vzpomínkových akcí v rámci 156. výročí rozhodující bitvy prusko-rakouské války. V Muzeu války 1866 budou dekorovány osobnosti pečující o válečné hroby. Dopoledne se uskuteční pietní akt u Baterie mrtvých. Pro děti je připravena celodenní hravá stezka. Program bude vrcholit bitevní ukázkou „Král Wilhelm I.: Cesta k vítězství“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po skončení bitvy následuje přehlídka historických vojsk. Kompletní program najdete na www.muzeumhk.cz a na www.koniggratz1866.eu.

1. července 2022 
od 16.00 do 17.45 hodin / Hradec Králové, program na náplavce Eliščina nábřeží
od 18.00 hodin / Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži
od 22.15 hodin / Bojiště Chlum 1866 / Pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově

2. července 2022 
od 10.00 do 17.00 hodin / Bojiště bitvy u Hradce Králové / Celodenní program s ukázkami
od 10.00 – 14.00 a 15.00 – 17.00 hodin / Akce pro děti v areálu Muzea války 1866
PO STOPĚ VOJÁKA
Součástí letošních vzpomínkových akcí na Chlumu bude také program pro děti předškolního a mladšího školního věku. Pro děti bude připravena hravá stezka, kde prozkoumají, co nosil voják v torně nebo čím mohli být zranění vojáci ošetřováni. S troškou štěstí potkají i vojáky v uniformách, kterých bude tou dobou plné bojiště. Po absolvování stezky bude na účastníky čekat malá odměna

 

Středy 13., 20. a 27. července 2022 / od 16 hodin 
               3. a 10. srpna 2022 / od 16 hodin
Neděle 17., 24. a 31. července 2022 / od 16 hodin
              14. a 21. srpna 2022/ od 16 hodin
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY 
Komentovaná prohlídka budovy je spojena s exkluzivním výstupem na střešní terasu muzea otevřenou pro návštěvníky teprve v roce 2019. Příchozím se zde naskytne atraktivní výhled na část města.
Délka prohlídky je 45 – 60 minut, je určena maximálně pro 7 osob, přičemž skupinu musí tvořit minimálně 4 návštěvníci.
Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí.
Jednotné vstupné 180 Kč  - vstupné platí zároveň do všech výstav.

Rezervace termínů:
Středa    13. 7. 2022 - ZDE
Středa    20. 7. 2022 - ZDE
Neděle   24. 7. 2022 - ZDE 
Středa    27. 7. 2022 - ZDE
Neděle   31. 7. 2022 - ZDE
Středa      3. 8. 2022 - ZDE
Středa    10. 8. 2022 - ZDE - Termín je obsazen
Neděle   14. 8. 2022 - ZDE - Termín je obsazen
Neděle   21. 8. 2022 - ZDE - Termín je obsazen

 

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO

Letní exkurze se budou konat ve spolupráci s Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně a s dalšími archeologickými pracovišti. Účast je bezplatná, kapacita prohlídek je však omezena, proto je nutná registrace prostřednictvím stránek Archeologického ústavu AV ČR - ZDE

9. července 2022 / od 9 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / EXKURZE / Vstup zdarma - nutná rezervace ZDE
PAMÁTKY V OKOLÍ CHLUMU U HRADCE KRÁLOVÉ
Při procházce s archeologem Muzea východních Čech v Hradci Králové PhDr. Miroslavem Novákem, Ph.D. navštívíte Chlum, nejvýraznější krajinnou dominantu Královéhradecka. Přímo na jeho temeni, nedaleko muzea války 1866, jsou dochovány valy a příkopy pravěkého hradiště, do jehož areálu bylo později vsazeno několik vojenských objektů souvisejících s válkou roku 1866. V okolí uvidíte také několik hlubokých úvozových cest, které mohou být i středověkého původu. V centru vsi je také středověký kostelík s několika pozdně středověkými a renesančními náhrobky. Na úbočí Chlumu navštívíte místo s velkým kruhovým útvarem, který je řazen mezi neolitické kruhové svatyně - rondely. Z místa se otevírá široký výhled na další archeologicky zajímavá místa v okolí.

16. července 2022 / od 9 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / EXKURZE / Vstup zdarma - nutná rezervace ZDE
HRADEC KRÁLOVÉ – HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA
Při exkurzi s archeologem Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Radkem Bláhou navštívíte Gayerova kasárna s dochovanými pozůstatky pevnostního opevnění z 18. století. Dalším cílem budou pozůstatky ravelinu v Šimkových sadech. Cestou do historického jádra na návrší uvidíte část Mýtské brány, včetně dochovaných budov kasáren 18. století a význačnou stavbu chrámu sv. Ducha na Velkém náměstí s blízkými měšťanskými domy. Poslední částí prohlídky budou v půdorysné stopě dochované bývalé areály královského hradu a minoritského kláštera.

30. července 2022 /od 10 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Vstup zdarma - nutná rezervace ZDE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ MĚNÍCÍ SE SVĚT
Co se dělo na východě Čech v závěru poslední doby ledové a následujících tisíciletích? Jací lidé tehdy žili na našem území? A jaké artefakty z této doby pochází? Na tyto otázky odpovídá výstava sezóny nazvaná Měnící se svět. Výstavou provede její autor Mgr. Petr Čechák, Ph.D. a návštěvníkům přiblíží podobnosti i rozdíly ve světě posledních lovců a prvních zemědělců ve východních Čechách.

9. srpna 2022 / od 17 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Vstup zdarma - nutná rezervace ZDE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE CESTY MĚSTA – K MĚSTU ČESKÝCH KRÁLOVEN

Archeoložka Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Petra Rokoská představí zájemcům o dějiny část nové stálé expozice Cesty města věnované historii osídlení královéhradeckého návrší a jeho přilehlého okolí od paleolitu po středověk. Zaměří se zejména na časové období od 13. až po 16. století. Návštěvníkům přiblíží hmotnou kulturu středověkého a raně novověkého měšťana a na středověkém modelu města ukáže prolnutí tehdejší zástavby s tou současnou.

  

AKCE PRO DĚTI

13. července a 10. srpna 2022 / od 15 hodin 
DĚTSKÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY s vyhlídkovou terasou
Vydejte se s námi tam, kam se běžný návštěvník nepodívá. Čeká vás speciální dětská komentovaná prohlídka muzejní budovy se zábavným kvízem. Na závěr vystoupáme na terasu muzea a užijeme si krásný výhled. Minimální počet účastníků jsou čtyři osoby. Program je vhodný pro děti od 6 let. Kapacita prohlídky je omezena, proto je potřeba se na program dopředu přihlásit.
Vstupné děti od 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč  

Rezervace termínů:
Středa    13. 7. 2022 - ZDE
Středa    10. 8. 2022 - ZDE

 

Muzeum války 1866

Provozní doba:
Pondělí                             ZAVŘENO
Úterý až neděle               09 - 17 hodin

Vyhlídková věž bude přístupná od 1. června do 31. srpna 2022 každý den kromě pondělí.

 

Muzejní kavárna

Provozní doba:
Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle              10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:
Pondělí       9-12      13-17
Středa         9-12      13-17