Královéhradecko

Vydává:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv v Hradci Králové
ISSN 1214-5211
ISBN 978-80-87686-25-6 (MVČ HK)
978-80-901805-2-9 (SOA Zámrsk – SOkA HK)

Od roku 2019 recenzovaný časopis, založený v roce 2004.
V časopise jsou publikovány příspěvky tematicky se vážící k regionu Královéhradeckého kraje, resp. severovýchodních Čech, nejsou však vyloučeny ani lokality na hraně tohoto geografického vymezení. Obsahově se časopis zaměřuje na studie a materiálové statě z oblasti historie, archeologie, pomocných věd historických, archivnictví, muzeologie a příbuzných oborů.
  

REDAKČNÍ RADA:

Petr Grulich, Pavla Koritenská, Jan Košek, Martin Landsmann, Jiří Pavlík, Radek Pokorný, Josef Šrámek

POKYNY PRO AUTORY (PDF)