040_archeologie_obsah_015_low 041_archeologie_obsah__015_low

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 15 (2018)

Kód zboží: ISSN 1805-4676 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
235 x 165 mm
Počet stran
163
Prodejní cena: 200 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
 

OBSAH  / CONTENT:

STUDIE ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH

1. DEPOT DOBY BRONZOVÉ ZE LHOTY U CHROUSTOVIC NA CHRUDIMSKU

/ A BRONZE AGE HOARD FROM LHOTA U CHROUSTOVIC IN THE CHRUDIM REGION
David Vích – Jiří Kmošek
V k. ú. Lhota u Chroustovic (Pardubický kraj, Česká republika) byl s pomocí detektoru kovů nalezen bronzový depot. Nález bylo možné částečně zdokumentovat in situ, depot ale z větší části narušila hlubo­ká orba. Čtyři srpy, tulejovitá sekera a kus měděného ingotu datují hromadný nález do HA2 či spíše HB1.
 
Kultura lužických popelnicových polí – depot – východní Čechy – SEM/EDS analýza – metalografie
 
/ A bronze hoard was found with the help of a metal detector in the cadastral area of Lhota u Chroustovic (Pardubice Region, Czech Republic). The find could partly be documented in situ, however, the hoard was heavily disturbed by deep ploughing. Four sickles, a socketed axe and a piece of a bronze ingot date the hoard to HA2 or rather to HB1.
/ Lusatian Urnfield culture – hoard – eastern Bohemia – SEM/EDS analysis – metalography
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, dvich@centrum.cz
 
Ing. Jiří Kmošek
Katedra chemické technologie, Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, kmosekj@gmail.com
 

2. LATÉNSKÉ NÁLEZY Z LOKALITY ČERNČICE (OKR. NÁCHOD)

/ LA TÈNE PERIOD FINDINGS FROM ČERNČICE SITE (NÁCHOD DISTRICT)
Kateřina Suchopárová – Tereza Holbová – Štěpán Kravciv
Článek pojednává o laténských artefaktech získaných z povrchových sběrů, které proběhly roku 2014 na katastrálním území obce Černčice (okr. Náchod). Soubor obsahuje jak keramický, tak kovový materiál.
 
Latén – východní Čechy – Černčice – kov – keramika – povrchové sběry
 
/ This paper describes La Tène period artefacts gained by field walking in 2014 on the cadastral area of Černčice village (Náchod district). Assemblage contains pottery and metal findings.
/ La Tène period – East Bohemia – Černčice – metal – pottery – field walking
 
Mgr. Kateřina Suchopárová
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie, katerina.suchoparova@uhk.cz
 
Bc. Tereza Holbová
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie, tereza.holbova@uhk.cz
 
Mgr. Štěpán Kravciv
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie, stepan.kravciv@uhk.cz
 

3.VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ SITUACE V TATENICÍCH NA LANŠKROUNSKU

/ A HIGH MEDIEVAL SITUATION IN TATENICE IN THE LANDŠKROUN REGION
David Vích – Tomáš Bek
Záchranný archeologický výzkum při okraji intravilánu obce Tatenice (okr. Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Česká republika) přinesl doklad archeologické situace ze 14. století spojené s požárovou událostí. Podle nálezů jde o odpad vzniklý uklizením požářiště v blízkém okolí nálezu.
 
Vrcholný středověk – vesnice – keramika – záchranný archeologický výzkum
 
/ A rescue excavation conducted on the outskirts of the built-up area of the village of Tatenice (Ústí nad Orlicí District, Pardubice Region, Czech Republic) provided evidence for a 14th century archaeological situation associated with a fire event. Judging from the finds, it is waste which was moved there from a nearby fire scene.
 
/ High Middle Ages – village – pottery – rescue excavation
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, dvich@centrum.cz
 
Bc. Tomáš Bek
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Oddělení terénní archeologie, bek@arup.cas.cz
 

4. ŠIBENICE V LETOHRADĚ, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

/ A GALLOWS IN LETOHRAD, ÚSTÍ NAD ORLICÍ DISTRICT
Pavel Drnovský – Erika Průchová
Cílem příspěvku je shrnout dosavadní stav poznání šibenice, jež sloužila poddanskému městu Letohra­du (do roku 1950 Kyšperk) ve východních Čechách. Na základě komparace starých kartografických pramenů se podařilo lokalizovat původní místo popraviště, které bylo v minulosti zasaženo těžbou kamene. Během těžby byly občasně nacházeny pozůstatky lidských skeletů. Do dnešní doby se však dochoval pouze zlomek lebky, jež se skládá ze zlomků obou temenních kostí a zlomku kosti týlní.
 
Popraviště – šibenice – antropologie – novověk – hrdelní právo – Kyšperk – Letohrad
 
/ The aim of this article is to sum up current knowledge about a gallows used by the servile town of Letohrad (Kyšperk until 1950) in eastern Bohemia. A comparison of old cartographic sources enabled the identification of its original location which was later damaged by quarrying. Parts of human skeletons were being unearthed during quarrying. However, only part of one skull consisting of fragments of both parietal bones and a fragment of the occipital bone have been preserved until today.
 
/ Execution site – Gallows – Anthropology – Modern period – High justice – Kyšperk – Letohrad
 
Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie, pavel.drnovsky@uhk.cz
 
Mgr. Erika Průchova
Bez příslušnosti k organizaci, erpruchova@gmail.com
 

DROBNÉ MATERIÁLOVÉ PRÁCE

 

5. DROBNÉ VÝZKUMY NA K. Ú. ČÁSLAVKY (OKR. JAROMĚŘ) V LETECH 2014 A 2015

/ SMALL-SCALE EXCAVATIONS IN THE CADASTRAL AREA OF ČÁSLAVKY (JAROMĚŘ DISTRICT) IN 2014 AND 2015
Pavel Horník – Miroslav Novák
Na přelomu let 2014 a 2015 byly při výstavbě kanalizace ve dvou polohách na k. ú. Čáslavky narušeny archeologické situace. Čtyři sídlištní objekty náležející kultuře s vypíchanou keramikou byly doku­mentovány při severovýchodním okraji intravilánu (Obr. 1:2). Dalších pět objektů téže kultury bylo zachyceno jihovýchodně od obce při místní komunikaci do Dolan (Obr. 1:3). Ve druhé jmenované polo­ze byl prozkoumán také jeden zahloubený sídlištní objekt datovatelný do starší doby římské. V obou případech došlo výzkumem k upřesnění plošného rozsahu, chronologického zařazení a interpretace pravěkých aktivit známých z předchozích povrchových sběrů.
 
Čáslavky – záchranný výzkum – sídliště – kultura s vypíchanou keramikou – popelnicová pole – starší doba římská
 
/ At the turn of 2014/2015, several archaeological situations were disturbed at two locations in the cadastral area of Čáslavky during the construction of a sewage system. Four settlement features belonging to the Stroked Pottery culture were documented near the northeastern edge of the village’s built-up area. Five more features of the same culture were identified southeast of the village, along a local road leading to Dolany. At the second-mentioned site, a sunken feature dating from the early Roman period and a feature probably dating from the Urnfield period were also excavated. In both cases, the excavation was able to specify the area extent, chronological classification and interpretation of prehistoric activities already known from earlier fieldwalking surveys.
 
/ Čáslavky – rescue excavation – settlement – Stroked Pottery culture – Urnfield culture – early Roman period
 
Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, m.novák@muzeumhk.cz
 

6. SOLITÉRNÍ NÁLEZY Z DOBY BRONZOVÉ NA K. Ú. STANOVICE U KUKSU, OKR. TRUTNOV

/ SOLITARY BRONZE AGE FINDS IN THE CADASTRAL AREA OF STANOVICE U KUKSU, TRUTNOV DISTRICT
Pavel Horník – David Rydlo – Ondřej Tůma
Prostor Krkonoš a Podkrkonoší patří z pohledu archeologického bádání k velmi málo prozkoumaným. V roce 2017 bylo na k. ú. Stanovice u Kuksu při detektorové prospekci objeveno bronzové kopí s pro­filovaným listem a bronzová sekera se srdčitým schůdkem. Oba předměty pocházejí z různých poloh a jedná se o solitérní nálezy bez zjevné vazby na sídliště, větší depot či hrob. Tyto nálezy stojí na počátku našeho poznání dějinného vývoje uvedeného katastrálního území. V kontextu dalších nálezů a nedávných zjištění M. Nováka (2017) mají tyto dva předměty význam i ve vztahu k nově poznávaným aktivitám člověka v Podkrkonoší a v době bronzové.
 
Východní Čechy – Stanovice u Kuksu – bronzová sekera se srdčitým schůdkem – bronzové kopí s profilovaným listem – střední doba bronzová – mladší doba bronzová
 
/ The area of the Krkonoše Mountains and its foothills (Podkrkonoší region) belong to little known regions from the viewpoint of archaeological research. In 2017 a bronze spearhead with a profiled blade and a bronze age with a heart-shaped stop-ridge were found during a metal detector survey in the cadastral area of Stanovice u Kuksu. Both objects come from different locations and are therefore solitary finds with no connection to a settlement, hoard or grave. These finds also illuminate the very beginnings of historical development in the given cadastral area. Viewed in the context of other finds and recent findings by M. Novák (2017), these two objects also have importance in relation to recently identified human activities in the Podkrkonoší region during the Bronze Age.
 
/ Eastern Bohemia – Stanovice u Kuksu – bronze axe with a heart-shaped stop-ridge – bronze spearhead with a profiled blade – Middle Bronze Age – Late Bronze Age
 
Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, p.horník@muzeumhk.cz
 
David Rydlo
Jaroměř, Bez příslušnosti k organizaci
 
Mgr. Ondřej Tůma
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, tuma@muzeumtrutnov.cz
 

7. DROBNÉ ZÁCHRANNÉ VÝZKUMY REGIONÁLNÍHO MUZEA VE VYSOKÉM MÝTĚ V ROCE 2016

/ SMALL-SCALE RESCUE EXCAVATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM IN VYSOKÉ MÝTO IN 2016
Tomáš Bek – David Vích
Článek představuje drobné záchranné archeologické výzkumy realizované Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě v okrese Ústí nad Orlicí v roce 2016. Z období je zastoupen vrcholný středověk a novověk.
 
Regionální muzeum – záchranný archeologický výzkum – vrcholný středověk – novověk
 
/ The article presents small-scale rescue excavations conducted by the Regional Museum in Vysoké Mýto in the Ústí nad Orlicí District in 2016. When it comes to the chronological periods, only the High Middle Ages and the modern period are represented.
 
/ Regional museum – rescue excavation – High Middle Ages – modern period
 
PhDr. David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, dvich@centrum.cz
 
Bc. Tomáš Bek
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 

8. PŘÍRŮSTKY ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY AO MVČ V ROCE 2017

/ NEW ACQUISITIONS IN THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTIONOF THE MUSEUM OF EASTERN BOHEMIA IN 2017
Radek Bláha – Pavel Horník – Miroslav Novák
Předložený soupis shrnuje akvizice archeologické podsbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017. Přírůstky zahrnují jak nálezy z vlastních výzkumů muzea, tak i předměty předané jednotlivými nálezci, soubory získané výzkumy jiných oprávněných organizací a v neposlední řadě také starší nově zpracované akvizice.
 
Sbírka – přírůstky – výzkumy – Královéhradecko
 
/ The submitted contribution lists new acquisitions in the archaeological sub-colletion of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové for the year 2017. The acquisitions include finds recovered during the museum’s own excavations, objects handed over by individual finders, assemblages recovered during excavations by other authorized organisations and, least but not last, also older acquisitions which were newly processed.
 
/ Collection – acquisitions – excavations – Hradec Králové region
 
Mgr. Radek Bláha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, r.blaha@muzeumhk.cz
 
Mgr. Pavel Horník
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, p.hornik@muzeumhk.cz
 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení, m.novak@muzeumhk.cz
 

9. STŘEDOVĚKÉ A NOVOVĚKÉ PROTIEROZNÍ STAVBY

/ MEDIEVAL AND MODERN PERIOD ANTI-EROSION STRUCTURES
Eva Ulrychová
V areálech archeologických nemovitých památek či v jejich blízkosti byly na několika místech zjištěny další nemovité objekty, které s nimi nesouvisejí. Podle jejich velikosti je zřejmé, že na jejich stavbu byly vynaloženy velké náklady v podobě pracovní síly a materiálu. V Prachovských skalách bylo na klíčovém místě ohroženém výraznou erozí a dvěma proti sobě situovanými prameništi dvou řek postave­no několik protierozních staveb. Uvedeným místem vede totiž jediná cesta z východní do západní po­loviny skalních měst ke zde založeným vesnicím, hradištím a pohřebištím. V Konecchlumí se obyvatelé vesnice bránili sesuvům písku, kamení a jílovité lesní zeminy splachovaným přívalovým deštěm z čela Konecchlumské Hůry dolů do centra vesnice. Výraznými protierozními prvky se ve svažité krajině staly i soustavy polí – plužiny. Na Jičínsku jsou tyto systémy polí vymezené souvratěmi, vysokými mezemi a vegetací zachovány na třech místech (Chlum u Hořic, Sedliště / Zelenecká Lhota, Údrnice). V současnosti se obnovou restituovaných pozemků protierozní funkce těchto soustav polí zvyšuje. Dalšími objekty fungujícími jako protierozní stavby jsou hráze rybníků, na Jičínsku zvláště početné.
 
Jičínsko – středověk – novověk – protierozní stavby
 
/ On the grounds of archaeological immovable monuments or in their vicinity, several other immovable features were identified which have no connection to them. Judging from their size, it is quite obvious that a lot of resources in the form of labour and material must have been invested during their construction. In the Prachov Rocks, several anti-erosion structures were erected in a key spot endangered by erosion and by the springs of two rivers situated opposite each other. The only path connecting the eastern and western halves of rocky towns with local villages, hill-forts and cemeteries, passes the above spot. In the village of Konecchlumí, the villagers tried to prevent sliding of sand, stones and clayey forest soil which torrential rains often wash down from the face of Konecchlumská Hůrka into the centre of the village. Groups of fields – so-called plužinas – also became distinctive anti-erosion elements in the sloping landscape. In the Jičín region, these field systems, delimited by headlands, tall balks and vegetation, have survived at three sites (Chlum u Hořic, Sedliště/ Zelenecká Lhota, Údrnice). At present, with the renewal of restituted land, the anti-erosion function of these field systems is gaining in importance again. Another category of features that can function as anti-erosion structures are pond dams which are especially numerous in the Jičín region.
 
/ Jičín region – Middle Ages – modern period – anti-erosion structures
 
PhDr. Eva Ulrychová
Jičín, Bez příslušnosti k organizaci, lion.ev@centrum.cz
 
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH 15 (2018) 
/  ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA 15 (2018) 

Navazuje na Zpravodaj Muzea v Hradci Králové jako svazek 49 
/ Follows on Newsletter of Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové 
as volume 49
Vydává / Published by Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Recenzovaný časopis / Reviewed journal 
ISSN 1805-4676

Odpovědný redaktor / Editor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  
Technický redaktor / Technical editor: Mgr. Pavel Horník
Redakční rada / Editorial Board: 
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Pavel Horník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. zw. dr hab. Bohuslaw Gediga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., Katedra archeologie FF UHK
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., Východočeské muzeum v Pardubicích
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Burgert, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR v Praze
PhDr. Jiří Sigl, Pardubice, emeritní člen redakční rady

Náklad / Number of pieces: 300 výtisků 

Tisková příprava / Graphic design: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec 
Vytiskla tiskárna / Published by: V&H Print Hlávko, s.r.o. Nové Město nad Metují 
Návrh obálky / Cover design: Mgr. Hana Nováková Venzhöferová, Sazba obálky / Cover realisation: Jiří Šinták 
Překlady do němčiny a angličtiny / Translations: Mgr. Jan Machula, Mgr. Dana Zapletalová, autoři
Fotografie na titulní straně / Cover photo: stříbrný denár z Ohništan, kolem zlomu letopočtu, př.č. 2/2018 (foto M. Beneš, MVČ)

Adresa redakce / Address of editorial office: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495 514 624, 495 514 631 
e-mail: avc@muzeumhk.cz" style="text-decoration: underline; color: rgb(176, 0, 0);">avc@muzeumhk.cz 
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html 

Časopis vychází dvakrát ročně / The journal is published twice a year 
Uzávěrka tohoto čísla byla 30. září 2018 / Closing this volume: 30. September 2018
Uzávěrka příštího čísla bude 31. března 2018 / Closing next volume: 31. March 2018
Za věcnou správnost a původnost textů jednotlivých statí i dokumentace odpovídají autoři. 
/ The authors are responsible for factual accuracy and originality of the text and documentation. 

Pokyny pro autory jsou zveřejněny ve svazku Archeologie východních Čech 1 (2011), s. 162-165 a na internetových stránkách časopisu. 
/ Instructions for authors are published in Volume 1, Archaeology eastern Bohemia 1 (2011), pp. 162-165 and on the website of the journal. 

© 2019 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Knihy