Historická fotografie - pokyny pro autory

POKYNY PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ A FOTOGRAFIÍ:


Zaměření příspěvků:

SHF poskytuje prostor pro prezentaci sbírkové fotografie jako plnohodnotného historického pramene a zprostředkovává informace pro práci s ní. V náplni sborníku je proto možno uplatnit několik typů příspěvků: 

 • odborné studie čerpající ze souborů fotografií spravovaných archivy, muzei, galeriemi atd. v ČR
 • přehledy souborů fotografií z fondů a sbírek uložených v institucích i v soukromých sbírkách v ČR,  nebo  souborů, které se k ČR vztahují,
 • metodické příspěvky zaměřené na práci s fotografickými soubory (akvizice, ochrana, uložení, konzervace, evidence, digitalizace, …)
 • informace o sbírkách, novinkách a dění v oboru (literatura, výstavy, nová technika, atd.)
 • informace o instituci nebo pracovišti, které se zabývá uchováváním a odborným zpracováním fondů a sbírek fotografických dokumentů.

Úprava rukopisu: 
Příspěvky se odevzdávají v elektronické podobě vytvořené pomocí textového editoru MS Word na CD nebo DVD v úpravě dle ČSN 880220. Součástí příspěvků je poznámkový aparát umístěný až za vlastním textem (nikoliv poznámkový aparát pod čarou) a přehled použitých pramenů a literatury. Citace pramenů a literatury musí vycházet z ČSN ISO 690 (01 0197). S ohledem na zaměření SHF by měly být jako pramen důsledně uváděny i fotografie nebo jejich soubory. Tyto požadavky se nemusí vztahovat na příspěvky uvedené v bodě d. Bibliografické záznamy se řídí normou ČSN ISO 690 (010197). 
Každý příspěvek (mimo příspěvků ad d) autor opatří resumé v češtině v rozsahu do 30 řádků. 
Popisky k fotografiím se připojují v bloku na konec textu příspěvku s číselným označením jednotlivých vyobrazení. Pokud jsou fotografie provázány s textem, uvede se jejich číselné označení přímo do textu v závorce, např.: (foto. č. 12). Struktura popisky viz dále.
Pro souhrnný přehled autorů publikujících v příslušném čísle je nutné uvést i název a adresu pracoviště, včetně telefonu, faxu a e-mailu. 

Úprava fotografií:
Naskenované fotografie je třeba zasílat na nosiči CD nebo DVD ve formátu TIFF a rozlišení 300 dpi, 100% (pouze černobílá). Elektronický záznam fotografií neupravovat - provede jednotně grafický úpravce sborníku. V krajním případě je možno zasílat fotografie v pozitivní kopii velikosti 13x18 až 18x24 cm. S ohledem na grafické řešení a umístění v SHF si redakce vyhrazuje právo rozhodnout o konečném počtu fotografií využitých pro tisk. 

Popis fotografických vyobrazení:
Pokud jsou některé údaje jednotné pro celý publikovaný soubor fotografických vyobrazení, uvede autor tento fakt v textu příspěvku nebo v poznámce - tyto údaje nejsou v popisu jednotlivých vyobrazení již uvedeny. 
Při maximálním rozsahu popisu jsou uváděny následující položky: 

 • příjmení, jméno autora nebo atelieru - je-li známo (ukončeno tečkou)
 • „název“ nebo stručné určení obsahu (psáno kurzivou a ukončeno tečkou)
 • lokace, pokud již není obsažena v popisu obsahu (s velkým písmenem na začátku, ukončeno čárkou)
 • datace vzniku vyobrazení (ukončeno čárkou)
 • typ nosiče fotografického vyobrazení (např. pozitiv, negativ, diapozitiv, …), nebo historická technika (daguerrotypie, ferrotypie, …) (ukončeno čárkou)
 • rozměr (v cm, např. 13x18 cm - první uvádět výšku) (ukončeno tečkou)
 • správce nebo vlastník, není-li uvedeno v textu (s velkým počátečním písmenem, ukončeno čárkou)
 • označení fondu nebo sbírky. není-li uvedeno v textu (zakončeno tečkou)
 • číslo, pod kterým je fotografické vyobrazení evidováno - evidenční, inventární číslo, signaturu atd. (uvádět v závorce)