Etický kodex časopisu Archeologie východních Čech

Archeologie východních Čech je recenzované odborné periodikum zaměřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého Východočeského kraje. Všichni autoři, členové redakční rady a recenzenti vyjadřují odevzdáním příspěvku k publikaci nebo svou účastí na recenzním řízení, případně účastí na redakční práci souhlas se zveřejněnými pokyny pro autory, pravidly recenzního řízení a níže uvedenými základními etickými pravidly a zavazují se jimi řídit.

 

Autoři

 • Poskytují redakci díla, která jsou výsledkem jejich původní práce
 • Pokud se jedná o dílo více autorů, zveřejní všechny autorské podíly
 • Nepublikovali odevzdané práce v jiném periodiku nebo sborníku, ani se tak nechystají učinit do budoucna
 • Nedopouštějí se jakýchkoliv forem plagiátorství
 • Důsledně citují ve své práci použité myšlenky jiných autorů
 • Dodržují autorské právo v textu i obrazových přílohách
 • Poskytují vydavateli bezplatné právo k publikaci odevzdaného rukopisu tiskem, elektronicky i v databázích, ve kterých je časopis zařazen

Členové redakční rady

 • zachovávají nestrannost a nezávislost
 • hodnotí příspěvky výhradně z odborného hlediska
 • oznámí redakci, pokud se cítí předpojatí nebo ve střetu zájmů
 • navrhují recenzenty podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jako nezávislé odborníky znalé příslušné problematiky
 • chrání identitu autorů a recenzentů po dobu recenzního řízení

Redakce

 • Chrání zájmy autorů i recenzentů při nakládání s jejich osobními daty i ostatními citlivými údaji
 • Dbá na dodržování pokynů pro autory, pravidel recenzního řízení i etického kodexu časopisu
 • Informuje autory o výsledcích recenzního řízení
 • Dbá na dodržení podmínek recenzních posudků, nejsou-li v rozporu s tímto kodexem
 • V případě pochybností s objektivitou a nestranností posudků může oslovit dalšího recenzenta
 • Jména recenzentů uvádí u příslušného příspěvku až po úspěšném ukončení recenzního řízení

Recenzenti

 • Posudek zpracovávají osobně
 • Posuzují předložené práce objektivně a nestranně
 • Dávají přednost konstruktivním návrhům a doporučením s cílem zvýšit úroveň časopisu
 • Hodnotí kvalitativní stránku předložených prací, nikoliv jejich myšlenkovou podstatu
 • Upozorní redakční radu na závažné okolnosti, pro které by rukopis měl být vyloučen
 • Odmítnou posudek vyhotovit, pokud se cítí předpojatí nebo ve střetu zájmů
 • Odmítnou posudek vyhotovit, pokud se necítí odborně kvalifikováni rukopis hodnotit